Asiakasturvallisuusosaamista sosionomiopiskelijoille 

Asiakasturvallisuus on palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja toteuttamiseen liittyvää toimintaa, jossa asiakas saa tarvitsemansa palvelut oman etunsa mukaisesti. Perustuslain mukaan perusoikeuksiin kuuluu huolenpito, joka liittyy ihmisen sosiaalisuuteen ja terveydentilaan. Kuten perusoikeuksien, myös asiakasturvallisuuden lähtökohta on yhteiskuntamme arvoissa. Arvoista nousevat merkityksellisimpinä sosiaalinen turvallisuus, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja ihmisarvon loukkaamattomuus. Valtakunnallisella asiakas- ja potilasturvallisuusstrategialla vastataan yhteiskunnallisten arvojen toteutumiseen, mutta myös asiakasosallisuuteen sekä laadukkaan työskentelyn toteutumiseen. (Jylhä ym. 2021a; STM 2022.)   

Sosiaalihuollon toimintayksiköillä tulee olla omavalvontasuunnitelma palveluiden laadun turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi. Omavalvonnan perustana on tunnistaa toimintaan liittyvät asiakasturvallisuusriskit sekä turvalliset toimintatavat. Omavalvontasuunnitelman avulla pystytään tunnistamaan asiakkaan palveluissa esiintyvät epäkohdat ja riskiä aiheuttavat tilanteet. (Sosiaalihuoltolaki 47§.) Sosiaalihuollon ammattihenkilölain tarkoituksena on edistää asiakasturvallisuutta varmistamalla, että ammattihenkilöillä on ammattitoiminnan edellyttämä koulutus, pätevyys ja työn edellyttämät valmiudet. (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015.) 

Kuva 1.  Asiakasturvallisessa sosiaalihuollon palvelun järjestämisessä ja toteuttamisessa on huomioitu, ettei asiakkaan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen sekä taloudellinen turvallisuus vaarannu. (MabelAmber 2016)  

Koulutuskokonaisuuden testausta 

Sosionomiopiskelijat pilotoivat PEDA-Safety-hankkeen (LAB 2023) potilas- ja asiakasturvallisuuden digitaalista koulutusmallia syyslukukauden alussa osana toisen lukukauden opintojaan. Opiskelijat kävivät läpi itsenäisesti MOOC-oppimisympäristöön rakennetun koulutuspaketin, jonka jälkeen harjoiteltiin yhdessä vaaratapahtumien raportointia digitaalisen HaiPro-vaaratapahtumien sähköisen raportointijärjestelmän opetustyökalun avulla.

Kokemukset syksyn pilotista vahvistavat ajatusta sisällyttää koulutuskokonaisuus jatkossakin sosionomiopiskelijoiden ammatillisen ydinosaamisen opintoihin.  Yhteisenä tahtotilana on, että kokonaisuus tulee käydä läpi ennen opiskelijan ensimmäistä käytäntötyön harjoittelua.  

Asiakasturvallisuuden ongelmia ehkäiseviin toimintatapoihin tulee antaa valmiuksia jo opintojen aikana. Tätä voidaan toteuttaa kuvitteellisilla vaaratilanteilla, joissa opiskelijat joutuvat käsittelemään asiakasturvallisuutta vaarantavia oppimistilanteita ja pohtimaan, miten tilanteessa tulee toimia. (Jylhä ym. 2021b.)

Asiakasturvallisuus ammatillisena kysymyksenä liittyy työntekijöiden harkintaan sekä työntekijän etiikkaan ja tietoperustaan, jonka pohjalta työtä tehdään. Työntekijöiden ammatillisen osaamisen lisäksi asiakasturvallisuuden toteuttamiseksi tarvitaan organisaatiotason toimenpiteitä sekä asiakasturvallisuuden johtamista. (Välimäki ym. 2021.)  

Kirjoittajat 

Sanna Nurmiainen toimii sosiaalialan lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa. 

Kati Ojala toimii sosiaalialan lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa. 
 

Lähteet 

Jylhä, V., Kurki, T. & Kekoni, T. 2021a. Asiakasturvallisuus käsitteenä. Teoksessa Kurki, T., Jylhä, V. & Kekoni, T. (toim.) Asiakasturvallisuus sosiaali-ja terveysalalla.  Helsinki: Gaudeamus, 15–26. 

Jylhä, V., Mönkkönen, K. & Kuusisto, H. 2021b. Turvallisuuskulttuuri, vaaratapahtumat ja työn hallinta. Teoksessa Kurki, T., Jylhä, V. & Kekoni, T. (toim.) Asiakasturvallisuus sosiaali -ja terveysalalla.  Helsinki: Gaudeamus, 96–116. 

LAB. 2023. PEDA-Safety. Hanke. Viitattu 17.11.2023. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/peda-safety 

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015. Finlex. Viitattu 17.11.2023. Saatavissa  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150817

MabelAmber. 2016. Näppäintä, metalli, sisäänkäynti. Pixabay. Viitattu 23.11.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/n%C3%A4pp%C3%A4int%C3%A4-metalli-sis%C3%A4%C3%A4nk%C3%A4ynti-1600617/  

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014. Finlex. Viitattu 17.11.2023. Saatavissa  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301

STM. 2022. Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia ja toimeenpanosuunnitelma 2022–2026. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2022:2. Viitattu 17.11.2023. Saatavissa https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163858/STM_2022_2.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Välimäki, S., Vornanen, R.  Vanjusof, H. & Hämäläinen, J. 2021.  Asiakasturvallisuus lastensuojelussa. Teoksessa Kurki, T.,  Jylhä, V. & Kekoni, T. (toim.) Asiakasturvallisuus sosiaali-ja terveysalalla.  Helsinki: Gaudeamus, 161–187.