Geoparkien merkityksistä erilaisille kohderyhmille

Geopark on yhtenäinen maantieteellinen alue, jolla sijaitsee kansainvälisesti merkittäviä geologisia kohteita. Alueiden tärkeimpiä tehtäviä ovat luonto- ja kulttuuriarvojen vaaliminen, paikallisidentiteetin vahvistaminen sekä kestävän kehityksen mukaisen elinkeinotoiminnan edistäminen (Geoparks Finland 2024). Geopark-alue voi erillisestä hakemuksesta saada itselleen UNESCO Global Geopark -statuksen, jonka Suomessa ovat tähän mennessä saaneet Rokua, Lauhanvuori-Hämeenkangas, Saimaa ja Salpausselkä (Geoparks Finland 2024).

Kasvatus- ja opetusympäristö

Geopark-alueet ja niiden toiminnan ekosysteemit ovat monimuotoisia, ja niiden merkitys erilaisille kohderyhmille vaihtelee paljon. Koska geoparkit kertovat alueensa luonnon kehityshistoriasta ja kulttuuriperinnöstä, ovat ne erinomaisia kasvatus- ja opetusympäristöjä. Lasten ja nuorten näkökulmasta ne esiintyvätkin usein seikkailullisina ympäristöinä. Suomen geopark-alueilla tehdään paljon ympäristökasvatustyötä, jonka vetureina joillakin alueilla toimii myös virallistettuja geopark-päiväkoteja, kuten Kanervan päiväkoti Lahdessa. Nämä päiväkodit opastavat lapsia pienestä pitäen vastuulliseen elämäntapaan sekä oman arkiympäristön kunnioittamiseen (Lahden kaupunki 2024).

Aktiivisen luonnon kokemisen paikka

Nuorille aikuisille geoparkit ovat useimmiten aktiivisen luonnon kokemisen paikkoja, jossa ympäristöön tutustutaan esim. jonkin liikunta- tai luontoharrastuksen kautta. Monesti ne ovat myös sosiaalisia kohtaamispaikkoja ja arjesta irtaantumisen ympäristöjä, jotka auttavat jaksamaan arjen kiireiden keskellä. Suomen geopark-alueilla suosittuja vapaa-ajan harrasteita ovat muun muassa maastopyöräily, patikointi, lumikenkäily ja kalastus.

[Alt-teksti: pyöräilijöitä kesäisessä metsässä metsätiellä.]
Kuva 1. Maastopyöräily on suosittu harraste Suomen geopark-alueilla. (Kuva: Harri Tarvainen / Rokua Geopark)

Liiketoimintaympäristö ja yhteistyön tuoja

UNESCO Global Geoparkit ovat maailmanlaajuisesti erittäin suosittuja matkailukohteita, jotka edistävät kestävää matkailua yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa. Kaikilla virallisen statuksen saaneilla alueilla on laaja yhteistyöverkosto, joka on sitoutunut kestävän matkailun kehittämiseen alueella. Alueen yrityksille geopark on siis myös toimisto ja pelikenttä, jonka kautta on mahdollista nostaa yritystoiminnassa paikallisia merkityksiä ja ympäristöjä sekä niiden kautta vastuullisuuden näkökulmaa matkailussa.

LAB-ammattikorkeakoulun ja Suomen geopark-alueiden yhteisessä Geopuistot kestävän matkailun vetovoimatekijöiksi -hankkeessa (LAB 2024a) on tuotettu video, joka käsittelee erilaisten kohderyhmien geoparkeihin liittämiä merkityksiä (LAB 2024b).

Video 1. Hankkeen tuottamalla videolla avataan ihmisten geopark-alueisiin liittämiä merkityksiä. (Linkki 1)

Vaikka geopark-alueilla on virallisempikin määritelmä, kertovat yksittäisten ihmisten ajatukset joskus selkeämmin ja konkreettisemmin, mitä kaikkea geopark voi pitää sisällään.

Kirjoittaja

Päivi Tommola työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa Geopuistot kestävän matkailun vetovoimatekijöiksi -hankkeessa projektipäällikkönä.

Lähteet

Geoparks Finland. 2024. Mikä on geopark?. Geopuistot kestävän matkailun vetovoimatekijöiksi -hanke. Viitattu 11.1.2024. Saatavissa  https://geoparksfinland.fi/

LAB. 2024a. Geopuistot kestävän matkailun vetovoimatekijöiksi. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 11.1.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/geopuistot-kestavan-matkailun-vetovoimatekijoiksi

Lahden kaupunki. 2024. Kanervan päiväkoti. Viitattu 11.1.2024. Saatavissa  https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/paivakodit/kanervan-paivakoti/

UNESCO. 2024. Global Geoparks. Focus. Viitattu 11.1.2024. Saatavissa https://en.unesco.org/global-geoparks/focus

Linkit

Linkki 1. LAB. 2024b. Mikä on geopark? Näkemyksiä ja kokemuksia geoparkeista. Geoparks Finland. Video. YouTube. Geopuistot kestävän matkailun vetovoimatekijöiksi. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 11.1.2024. Saatavissa https://www.youtube.com/watch?v=-otEl-4M8K0