Digi-HTA kertoo digipalvelun soveltuvuudesta sote-alalle

Teknologia tekee tuloaan jokaiseen kotiin. Kaupallistettuja innovaatioita on tarjolla kaikkiin hinta- ja laatuluokkiin ja lisää kehitetään. Koteihimme tulee lisääntyvässä määrin jo pelkästään kodintekniikkaan integroitua älyteknologiaa. Sama digitalisoitumisen trendi on nähtävissä myös hyvinvoinnin- ja terveydenhuollon sektoreilla.

Miten varmistetaan, että sote-markkinoille ei päästetä ihan mitä tahansa keksintöä, vaan laitteen tai palvelun laatu on riittävä, sitä on turvallista käyttää eikä digitalisuus ainakaan heikennä kansalaisen tilannetta? Vastauksena tähän sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta on kehitetty Digi-HTA suositus, jonka avulla hankintayksikkö saa luotettavan ja puolueettoman arvion tuotteen tai palvelun soveltuvuudesta sote-alalle (Jääskelä ym. 2022) Suositus on hiljalleen vakiintumassa kriteeriksi terveydenhuollon digitaalisille ratkaisuille.

Digi-HTA arviointimenetelmänä

Digi-HTA (HTA=Health Technology Assessment) on sote- sekä hyvinvoinnin sektoreiden digitaalisten tuotteiden ja palveluiden soveltuvuuden arviointiin kehitetty menetelmä. Arvioinnin päänäkökulmia ovat vaikuttavuus, kustannukset, turvallisuus, tietosuoja ja -turva sekä käytettävyys ja saavutettavuus.

Lisäksi huomioidaan erityisesti digitaalisen tuotteen käyttöönottoon vaikuttavia asioita, kuten esimerkiksi tuotteen vaatima hoitoprosessi sekä tarvittavat järjestelmäintegraatiot tai -muutokset, tuotetuki ja koulutukset.  Tietoturvan ja -suojan osalta kriteereinä käytetään Huoltovarmuuskeskuksen sosiaali- ja terveydenhuollon hankintojen tietoturva- ja tietosuojavaatimuksia. (FINNCCHTA 2022)

[Alt text: Graafinen esitys Digi-HTA arviointiprosessista.]
Kuva 1. Digi-HTA-arviointiprosessi. (FINCCHTA 2022)

Arviointiprosessi pohjautuu pitkälti yrityksen tuottamaan tietoon. Vaikka arviointiin vaadittava tieto ei itsessään olekaan kovin monimutkaista tai vaikeaa, vaatii kaiken tiedon kokoaminen työtä.

Voi myös olla, ettei yrittäjä heti edes tiedä, mistä tai millaisesta tiedosta puhutaan. Harvempi startup-yritys on esimerkiksi miettinyt, sijaitseeko käytetty pilvipalvelu EU:n alueella, miten lokien hallinta on järjestetty, täyttääkö palvelu EU-direktiivin (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019) mukaiset saavutettavuusvaatimukset jne. Niitä kuitenkin arvioinnissa kysytään, ja kaikkien kysyttyjen asioiden tulee olla kunnossa, mikäli yritys mielii läpäistä Digi-HTA -arvioinnin ja saada myyntityötä edistävän suosituksen.

Tukea tietojen kokoamiseen ja prosessiin

LAB WellTech (LAB 2022) sparraa Digi-HTA-prosessiin lähteviä yrityksiä. Asiantuntijamme käyvät yhdessä yrityksen kanssa läpi arviointiin tarvittavaa tietoa ja toimivat tarvittaessa ”tulkkina”. Pyrimme helpottamaan tietojen kokoamista ja tarvittaessa voimme tuottaa myös arviointiin tarvittavaa tutkimustietoa esimerkiksi tuotteen käytettävyydestä tai vaikuttavuudesta. Tie startista suositukseen voi aluksi vaikuttaa pitkältä, mutta askel kerrallaan oppaan kanssa edeten sen kulkeminen ei loppujen lopuksi niin kovin vaikeaa olekaan.

Kirjoittaja

Hannu Kaikonen toimii LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana Hyvinvointi-yksikössä ja Yhdistämö-hankkeessa sekä LABIn hyvinvointiteknologiaan keskittyvän testaus, arviointi ja kehittämisympäristö LAB WellTechin teknologia-asiantuntijana.

Lähteet 

FINCCHTA. 2022.  Digi-HTA -menetelmä. Viitattu 16.12.2022.
Saatavissa https://oys.fi/fincchta/digi-hta/digi-hta-menetelma/

Jääskelä, J., Haverinen, J., Kaksonen, R., Reponen, J., Halunen, K., Tokola, T., & Röning, J. 2022. Digi-HTA, assessment framework for digital healthcare services: information security and data protection in health technology–initial experiences. Finnish Journal of EHealthand EWelfare, 14(1), 19–30. Saatavissa https://doi.org/10.23996/fjhw.111776

LAB. 2022. LAB WellTech. Viitattu 16.12.2022. Saatavissa https://www.labwelltech.fi/

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019. Finlex. Viitattu 16.12.2022. Saatavissa https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190306