Hanketyöllä hyvinvointia yrittäjille

Tämän päivän yrittäjältä vaaditaan monenlaista osaamista ja kykyä sopeutua alati muuttuviin tilanteisiin. Kuten viime aikoina on huomattu, muutokset saattavat tulla hyvinkin nopeasti ja osaan niistä yritykset eivät voi itse vaikuttaa millään tavoin. Toisaalta on paljon asioita, joihin yrittäjä voi itse vaikuttaa ja varautua jo ennakolta. Kyky sopeutua muutokseen (resilienssi) on yrittäjän ja menestyksen välttämätön taito (Kiiski 2019). Sen tärkeitä rakennusaineita ovat talousosaaminen sekä yrittäjän ja työntekijöiden hyvinvointi. Näihin tekijöihin on tarjolla tietoa ja apua, kunhan yrittäjä vain osaa niitä hakea.

LAB-ammattikorkeakoulun Vahvempana muutokseen ‒ osaava ja hyvinvoiva yrittäjä -hankkeessa (LAB 2023) keskitytään Etelä-Karjalassa toimivien, erityisesti naisten omistamien mikro- ja pk-yritysten kanssa muun muassa verkostoitumiseen, työhyvinvointiin, muutoskyvykkyyteen, talouteen ja vihreään siirtymään liittyviin osa-alueisiin.

Kuva 1. Yrittäjän kiireet ovat monet. Omaan työhyvinvointiin on saatavissa tukea. (maitematas 2020)

Hankkeen edetessä ja yrityksiä haastatellessa on huomattu, että yrittäjät eivät juurikaan olleet pohtineet edellä mainittuja asioita. Kirjanpitäjiltä ei ole osattu vaatia tarkempaa tietoa taloudesta tai sen seurannasta, vaikka ohjelmistojen digitalisoitumisen myötä tilitoimiston rooli on muuttunut yhä enemmän tositeaineiston kirjaajasta konsultoivampaan suuntaan (Reunanen 2022). Omaan työhyvinvointiin pyritään panostamaan, mutta aika ei tahdo riittää kaikkeen ja esimerkiksi perheen ja ystävien kanssa haluttaisiin viettää enemmän aikaa.

Vihreä siirtymä on ollut asiana yrittäjille outo, vaikka monet ovat sen jo yritystoiminnassaan ottaneetkin huomioon Alueen yrityspalvelutoimijoita tunnettiin, mutta niitä ei ole osattu hyödyntää riittävästi. Myös yritysten toiminta on jatkunut pitkälti samankaltaisena, eikä yrityksen kehittämistä tai uudistumista ole ehditty miettiä.

Verkostoituminen ja toisten yrittäjien tuki tärkeää

Keskeistä antia yrittäjille hankkeessa ovat olleet yhteiset tapaamiset. Verkostoituminen on ollut tärkeää ja se on koettu jopa terapeuttisena, kun on rauhassa pääsyt pohtimaan asioita yhdessä muiden yrittäjien kanssa. Asioita on ajateltu uudesta näkökulmasta, ja kokemuksia yrittäjyydestä on päästy jakamaan. On havahduttu, että muilla saattaa olla samoja haasteita. Yrittäjän hyvinvoinnin ja yrityksen talouden yhteys on kirkastunut sekä se, ettei yrittäjän tarvitse olla yksin. Tilitoimisto voi olla apuna talousasioissa, ja erityyppisiä yrityspalvelujakin on laajalti saatavissa.

Hankkeen tärkeys on korostunut myös hanketyöntekijöille. Osallistuvien yritysten haasteet ovat olleet pääosin yhteneväisiä ja niitä pyritään ratkomaan jatkossa yhdessä, jotta yritykset olisivat entistä valmiimpia tulevaisuuden yllättäviinkin muutoksiin ja haasteisin.

Kirjoittaja 

Arto Teittinen toimii TKI- asiantuntijana LAB ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikössä sekä asiantuntijana hankkeessa Vahvempana muutokseen ‒ osaava ja hyvinvoiva yrittäjä (LAB 2023).

Lähteet

Kiiski, H. 2019. Mitkä osatekijät edesauttavat yrittäjämenestyksen saavuttamista? Diplomityö.  Lappeenranta-Lahti yliopisto, LUT yliopisto. Viitattu 5.4.2023. Saatavissa https://lutpub.lut.fi/bitstream/handle/10024/159703/Diplomity%C3%B6_HannuKiiski_0455292.pdf?sequence=1&isAllowed=y

LAB. 2023. Vahvempana muutokseen – osaava ja hyvinvoiva yrittäjä. Hanke. Viitattu 5.4.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/vahvempana-muutokseen-osaava-ja-hyvinvoiva-yrittaja

maitematas. 2020. Toimisto, yrittäjä, lattiat. Pixabay. Viitattu 12.4.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/et%c3%a4ty%c3%b6-toimisto-yritt%c3%a4j%c3%a4t-lattiat-5046230/

Reunanen, L. 2022. Tilitoimisto yrittäjän tukena päätöksenteossa. Talousverkko. Viitattu 5.4.2023. Saatavissa https://www.talousverkko.fi/post/tilitoimisto-paatoksenteossa.