Yhdistysten ja kuntien yhteistyön tiivistäminen verkkovälitteisessä toiminnassa

Monet yhdistykset toimivat läheisesti ihmisten arjessa mukana ja niillä on merkittävä rooli ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä (THL 2019a). Pienten lasten ja heidän perheidensä hyvinvointikyselyn 2018 tulosten perusteella lähes kaikki tutkimukseen osallistuneet perheet toivoisivat tukea ammattilaisilta, vaikka eivät sitä aina ilmaise (THL 2019b). 

Erityisesti tukea kaivataan vanhempien jaksamiseen ja lasten ikätasoisen kehityksen tukemiseen. Kaikissa lapsiperhepalveluissa olisi tärkeää huomioida perheiden hyvinvointi (THL 2019b). Yhdistysten, kuten Familia ry:n, läheinen suhde asiakkaisiin voi mahdollistaa asiakkaiden helpon ja nopean ohjaamisen kuntien palveluiden piiriin, kun palveluverkosto on sujuva ja toimii hyvässä moniammatillisessa yhteistyössä.  

Internet vertaisryhmätoiminnan välineenä 

Tällä hetkellä Suomessakin laajasti vaikuttava koronaepidemia on lisännyt tarvetta verkkovälitteisiin palveluihin. Tämä on mahdollista, koska lähes kaikki suomalaiset (90 % koko väestöstä) käyttävät internetiä (SVT 2019). Internet on helppo ja nopea tiedon välittäjä, jonka avulla voidaan ohjata ja hallinnoida mm. vertaisryhmätoimintaa.  

Familia ry on kehittelemässä uutta verkkovälitteistä toimintaa voidakseen laajentaa kaksikulttuurisille perheille suunnattua vertaisryhmätoimintaansa valtakunnallisesti. Verkkovälitteistä toimintaa kehitetään sosionomi YAMK-koulutuksen opinnäytetyönä. Tavoitteena on mahdollistaa toiminta muuallakin kuin pääkaupunkiseudulla paikallisten vertaisohjaajien vetämänä niin, että Familia ry toimii vertaistoiminnan ohjaajien kouluttajana ja ohjaajana internetin välityksellä. Jotta toiminta olisi mahdollista, tulisi eri palveluiden kunnissa ja muissa yhdistyksissä tehdä tiivistä yhteistyötä.  

KUVA 1. Yhteistyön lisääminen monialaisessa työskentelyssä parantaa asiakkaiden palvelupolkuja. (Kuva: John Hain)

Monialainen yhteistyö vertaisryhmätoiminnassa 

Monialaista yhteistyötä on viime vuosina lisätty. Esimerkiksi Mannerheimin lastensuojeluliitto (MLL) toimii ympäri Suomea yhteistyössä kuntien kanssa. MLL:n toteuttamassa kuntakyselyssä lähes kaikki vastanneet kokivat haluavansa jatkaa yhteistyötä, koska perheiden varhaisen tuen palvelut ovat monipuolistuneet yhteistyön aikana. (MLL 2019.) Kokemukset kuntien ja yhdistysten yhteistyöstä ovat olleet positiivisia.  

Monialaista yhteistyötä voivat vaikeuttaa mm. yhteisten yhteistyökäytäntöjen puuttuminen, palvelujen yhteensovittamisen ja koordinoinnin puuttuminen sekä aikapula ja kiire (Leppäkoski ym. 2017, 201). Kun toimintaa toteutetaan verkkovälitteisesti, yhteistyön merkitys toiminnan mahdollistamiseksi korostuu. Jotta asiakkaita voidaan palvella toimivilla, sujuvilla ja kokonaisvaltaisilla palvelupoluilla, on muistettava eri toimijoiden välisen yhteistyön merkitys myös oman toimipisteen ulkopuolisten tahojen kanssa. Järjestöt ovat tärkeä osa kuntien palveluiden järjestämistä ja yhteistyöllä voidaan vähentää väestön terveyseroja (THL 2019a).  

Kirjoittajat 

Eira Balkov on sosionomi (AMK) ja LAB-ammattikorkeakoulun sosionomi YAMK-opiskelija lapsi- ja perhepalveluiden kehittämisen koulutuksesta. Eira on työskennellyt viimeisen kymmenen vuoden ajan varhaiskasvatuksessa ja hänen erityisenä kiinnostuksenkohteenaan on monikulttuuristen perheiden palveluiden kehittäminen.  

Raija Hovi-Pulsa on LAB-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan lehtori ja on kiinnostunut integratiivisten toimintamallien kehittämisestä lapsi- ja perhepalveluissa.  

Lähteet

Leppäkoski, T., Koivuluoma, M., Perälä, M. & Paavilainen, E. 2017. Moniammatillisen yhteistyön muutokset ja kehittämistarpeet lasten ja nuorten auttamisessa. Yhteiskuntapolitiikka 82 (2017):2, s. 200-211. [Viitattu 25.10.20]. Saatavissa: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135170/YP1702_Leppakoskiym.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

MLL. 2019. Perhekeskusyhteistyö. Mannerheimin lastensuojeluliitto. [Viitattu 25.10.20]. Saatavissa: https://www.mll.fi/kumppaneille/kuntayhteistyo/perhekeskusyhteistyo/  

SVT. 2019. Suomalaisten internetin käyttö 2019. Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö, 2019, 1. Helsinki: Tilastokeskus. [Viitattu 1.11.20]. Saatavissa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2019/sutivi_2019_2019-11-07_kat_001_fi.html  

THL. 2019a. Järjestöt kunnassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. [Viitattu 25.10.20]. Saatavissa: https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-kunnassa/jarjestot-kunnassa 

THL. 2019b. Pienten lasten ja heidän perheidensä hyvinvointi 2018. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. [Viitattu 25.10.20]. Saatavissa: https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/lapset-nuoret-ja-perheet/pienten-lasten-ja-heidan-perheidensa-hyvinvointi-2018 

Linkit 

Familia ry 2020. Johtava kahden kulttuurin perheiden asiantuntija ja edunvalvoja. [Viitattu 4.11.20] Saatavissa: http://www.familiary.fi/  

Kuvat

KUVA 1. John Hain. Handshake-regard-cooperate-connect-2009195. [Viitattu 1.11.20]. Saatavissa: https://pixabay.com/illustrations/handshake-regard-cooperate-connect-2009195/  

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *