Fiksusti verkossa – sosionomiopiskelijat vahvistamassa nuorten digitaitoja

LAB-ammattikorkeakoulussa toteutetaan erilaisia hankkeita, joissa opiskelijat pääsevät hankkimaan osaamista autenttisissa työympäristöissä. DIGI-paja -hankkeen (LAB 2022) tarpeisiin vastaten LAB-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat kehittivät osana opintojaan video-oppaan verkkotyöpajoissa ja -kokouksissa toimimiseen.

Kuva 1. Sosionomiopiskelijat kehittivät videomuotoisen ohjeistuksen verkkotilaisuuksiin osallistumiseen DIGI-paja -hankkeessa. (Kuva: Aino-Maija Aarnikoivu ja Krista Kohonen)

Kehittämistarpeet ja tavoitteet

DIGI-paja -hankkeessa (LAB 2022) vahvistetaan päijäthämäläisten alle 29-vuotiaiden, työelämän ulkopuolella olevien nuorten digityöelämävalmiuksia ja digikansalaisuutta. Monilla DIGI-pajalla mukana olevilla nuorilla on teknistä digiosaamista, mutta varsin vähän kokemusta verkkokokouksiin tai -työpajoihin osallistumisesta. Sekä koulutuksessa että työelämässä tarvitaan hyviä verkkoviestinnän ja -vuorovaikutuksen taitoja. Vastavuoroinen vuorovaikutus verkossa edellyttää osallistujalta aktiivisempaa osallistumista kuin kasvokkaiset tilanteet, on osattava tehdä itsensä näkyväksi, ilmaistava kiinnostusta toisiin ja olevansa itse saatavilla (Isotalus 2020).

Monissa lähteissä on tarjolla erilaisia vinkkejä verkkokäyttäytymiseen liittyen. Tässä kehittämishankkeessa tavoiteltiin selkeää verkossa toimimisen ohjeistusta nuorille, joille etätilaisuuksissa toimiminen on vieraampaa. Tavoitteena oli helposti lähestyttävä, tiivis ja mielenkiintoinen tuotos, jota nuoret voivat hyödyntää ja sitä kautta saada tietoa siitä, kuinka olla fiksusti mukana etätilaisuuksissa. Opiskelijat suunnittelivat kehittämistyönsä yhdessä hankkeen toteuttajien, LAB-ammattikorkeakoulun ja Lahden Diakonialaitos DILAn kanssa. Kehittämistyössä haastateltiin hankkeessa mukana olevia nuoria, keräten heidän kokemuksiaan, ideoitaan ja toiveitaan työn pohjaksi. Kehittämisen tueksi kartoitettiin tarjolla olevaa tietoa etänä toimisesta, kuunneltiin hankkeessa toimivien yhteistyökumppanien ajatuksia, ja opiskelijat muistelivat myös omia kokemuksiaan etätilaisuuksista.

Fiksusti verkossa -video-opas

Kehittämistyönä syntyi Fiksusti verkossa -video-opas, ohjeeksi verkkotilaisuuksiin osallistumiseen. Tavoitteena oli, että tuotos olisi rohkaiseva ja jäisi nuorille mieleen, jotta opit hyödyttäisivät heitä tulevaisuuden etätilaisuuksissa, aina etäluennoista työhaastatteluihin saakka. DIGI-pajan nuorten toiveesta verkkokäyttäytymistä käsittelevä tuotos tehtiin videomuotoon.

Noin kahdeksanminuuttisen Fiksusti verkossa -videon sisältö koostuu etätilaisuuksien pelisäännöistä ja käytöstavoista. Nuorten toiveiden mukaisesti kokonaisuus rakentuu tekstistä ja äänestä, yhdistettynä animoituun visuaaliseen ilmeeseen. Videossa perustellaan fiksun verkkokäyttäytymisen merkitystä ja kuvataan mitä se tarkoittaa, esimerkiksi keskustelun, vaatetuksen, läsnäolon ja kameran käytön suhteen. Tuotos esiteltiin hankkeen nuorille ja yhteistyökumppaneille hankkeen digitaitopajassa. Oppaan sisältöjä käsiteltiin nuorten kanssa simuloidun verkkokokouksen avulla. Nuorten palaute tuotoksesta oli rohkaisevaa. Tuotos jää DIGI-paja -hankkeen käyttöön, ja sitä tullaan hyödyntämään tulevassa toiminnassa.

Kirjoittajat

Aino-Maija Aarnikoivu ja Krista Kohonen ovat LAB-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoita. He toteuttivat Fiksusti verkossa -videon osana opintojaan.

Pipsa Murto työskentelee lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun sosionomikoulutuksessa ja asiantuntijana DIGI-paja -hankkeessa.

Lähteet

Isotalus, P. 2020. Verkkovuorovaikutus vaatii uutta osaamista. Viitattu 6.6.2022. Saatavissa https://isotalus.fi/2020/03/30/verkkovuorovaikutus-vaatii-uutta-osaamista/

LAB. 2022. DIGI-paja – nuorten digityöelämävalmiuksien kehittäminen. Hanke. Viitattu 6.6.2022. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/digi-paja-nuorten-digityoelamavalmiuksien-kehittaminen