Hidasteita ammattikorkeakouluopiskelijan opintopolulla

Opintojen viivästyminen ja keskeytyminen on taloudellisesti merkittävä yhteiskunnallinen ongelma, joka on myös suorassa yhteydessä ammattikorkeakoulujen saamaan rahoitukseen. Uuden, vuonna 2021 voimaan tulleen ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin mukaan jopa 56 prosenttia korkeakoulujen saamasta rahoituksesta perustuu tuloksellisuuteen, josta iso osa myönnetään suoritettujen tutkintojen perusteella. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019.)

Voidakseen kehittää toimintaansa ammattikorkeakoulujen on tärkeää löytää keinoja, joiden avulla voidaan mahdollistaa opiskelijoille sujuvampi opintopolku ja vähentää opintojen viivästymisiä.

Kuva 1. Opintojen pitkittyminen ja viivästyminen on taloudellisesti merkittävä yhteiskunnallinen ongelma (Piacquadio 2019)

Enemmän tukea ja ohjausta läpi opintojen

Tiina Kaartinen ja Liisi Nevalainen (2021) toteuttivat osana opinnäytetyötään laadullisen kyselytutkimuksen sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää sote-alan ammattikorkeakouluopiskelijoiden opintojen viivästymiseen vaikuttavia tekijöitä sekä keinoja, joilla opintojen etenemistä voidaan tukea. Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulun hallinnoiman Miesvirtaa sosiaali- ja terveysalalle-hankkeen kanssa.

Kyselyyn vastasi yhteensä 14 opiskelijaa, joista yhdellätoista opinnot olivat viivästyneet tutkintoajasta.

Tulosten mukaan yleisimpiä opintojen viivästymiseen vaikuttaneita tekijöitä olivat työssäkäynti opintojen ohella (38 prosenttia), heikko opiskelumotivaatio (30 prosenttia) sekä haasteet opinnäytetyön kanssa (47 prosenttia). Lisäksi jopa 57 prosenttia vastaajista kertoi opinnäytetyöprosessin hidastaneen opintoja ainakin jonkin verran. (Kaartinen & Nevalainen 2021.)

Kuva 2. Vastaajien kommentteja opintoja hidastavista tekijöistä ja tuen tarpeesta (Kaartinen & Nevalainen 2021)

Vastausten perusteella monet opintoja viivästyttäneistä tekijöistä liittyvät opiskelijoiden omiin voimavaroihin. Lisäämällä resursseja opiskelijaohjaukseen ammattikorkeakoulun on mahdollista turvata opintojen eteneminen.

Erityisesti tukea ja lisää ohjausta tarvitaan opinnäytetyöprosessin kanssa. Opettajien parempi ja nopeampi tavoitettavuus on myös yksi selkeä asia, joka vastaukissa nousi esille (Kaartinen & Nevalainen 2021.)

LAB-ammattikorkeakoulu toteuttaa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Miesvirtaa sosiaali- ja terveysalalle -hanketta vuosina 2019−2021 (LAB 2020). Hankkeen yhtenä tavoitteena on vahvistaa miesopiskelijoiden opintojen edistymistä tavoiteajassa, kasvattaa tyytyväisyyttä opintoihin ja vähentää opintonsa keskeyttäneiden määrää.

Kirjoittajat

Tiina Kaartinen ja Liisi Nevalainen ovat valmistuneet LAB-ammattikorkeakoulusta sairaanhoitajiksi keväällä 2021.

Irina Tiainen ja Maina Seppälä työskentelevät LAB-ammattikorkeakoulussa sekä Miesvirtaa sosiaali- ja terveysalalle- hankkeessa.

Lähteet

Kaartinen, T. & Nevalainen, L. 2021. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden opintojen eteneminen- Syitä opintojen viivästymisen taustalla ja keinoja sujuvamman opintopolun mahdollistamiseksi. AMK-opinnäytetyö, sosiaali- ja terveysala. LAB-ammattikorkeakoulu. Lappeenranta. [Viitattu 7.4.2021.] Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202104134742

LAB. 2020. Miesvirtaa sosiaali- ja terveysalalle -hanke. [Viitattu 7.4.2021.] Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/miesvirtaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2019. [Viitattu 7.4.2021.] Saatavissa: https://minedu.fi/-/korkeakouluille-uusi-rahoitusmalli

Kuvat

Kuva 1. Piacquadio, A. 2019. Woman-leaning-on-table-3767411. Pexels. [Viitattu 7.4.2021.] Saatavissa: https://www.pexels.com/photo/woman-leaning-on-table-3767411/