Hoidon tarpeen arvioinnin uudet menetelmät osaamisen kehittäjinä

Hoidon tarpeen arviointi on keskeinen osa sairaanhoitajan monipuolista työnkuvaa. Hoidon tarpeen arvioinnilla tarkoitetaan laillistetun terveydenhuollon ammattilaisen toteuttamaa asiakkaan terveydentilan arviointia asiakkaan ottaessaan yhteyttä hoidosta vastaavaan tahoon. Hoidon tarpeen arviointia toteutettaessa sairaanhoitajan riittävä osaaminen ja kokemus korostuu potilasturvallisuudenkin näkökulmasta. (Valvira 2023.) Hoidon tarpeen arvioinnin toteuttamista ohjaavat myös lainsäädäntö ja erilaiset asetukset (Terveydenhuoltolaki 2010, 6:51§).

[Alt-teksti: suuri luokkahuone, jossa on yksi naisopiskelija pöydän ääressä, edessään papereita ja kynä, puhumassa puhelimeen.]
Kuva 1. Opiskelija toteuttamassa näyttöä hoidon tarpeen arvioinnista. (Kuva: Heidi Savolainen)

LAB-ammattikorkeakoulu oli mukana valtakunnallisessa YleSHarviointi  2018–2020 -hankkeessa, jossa laadittiin sairaanhoitajakoulutuksen osaamisvaatimukset ja niiden sisällöt.  Yhtenä keskeisenä osaamistavoitteena on hoidon tarpeen arviointi. Opintojakso ”yhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen” sisältää näytön, jossa opiskelijat toteuttavat etäyhteydellä tapahtuvaa hoidon tarpeen arviointia. Hoidon tarpeen arvioinnin näytössä opiskelijat toteuttavat sekä puhelimessa että chat-yhteydellä hoidon tarpeen arviointia eri asiakastilanteissa. Yhdessä toisen opiskelijan kanssa opiskelijat noudattavat arvioinnissa huomioitavia periaatteita harjoitellen samalla asiakaslähtöistä, ammatillista vuorovaikutusta. Opiskelijat saavat palautetta näytöstä vertaisarvioinnin sekä yhteisen reflektoinnin kautta.

Näkökulma monipuolistuu sekä asiakkaan että hoitajan roolissa

Opiskelijat kokivat hoidon tarpeen arvioinnin näytön mielekkäänä oppimista tukevana toteutustapana. Alkuun tilanne aiheutti opiskelijoissa heidän kertomansa mukaan jännitystä, mutta rooliin asettuminen ja selkeät etukäteen määritellyt caset tukivat näytön suorittamista. Se, että opiskelijat pääsevät harjoittelemaan sekä asiakkaan että hoitajan roolissa olemista, koettiin tärkeänä. Käsitys hoidon tarpeen arvioinnista monipuolistui ja ymmärrys muun muassa esitietojen keräämisestä selkeytyi. Opiskelijat ymmärsivät asiakaslähtöisyyden hoidon tarpeen arvioinnissa.

Opiskelijoilla oli näytössä mahdollisuus hyödyntää eri tietolähteitä. Materiaalien tarjoama tuki näyttötilanteessa loi turvallisuuden tunnetta. Opiskelijat nostivat esiin sen, että näytön kautta he pääsivät paremmin sisäistämään hoidon tarpeen arviointiin liittyvän opintojakson teorian ja lainsäädännön. Näytön jälkeen käytiin opettajan johdolla purkukeskustelu, jossa opiskelijat reflektoivat yhteisesti näyttötilannetta ja siitä syntyneitä oppimiskokemuksia.  Tätä pidettiin tärkeänä.

Hoidon tarpeen arvioinnin näyttö harjaannuttaa opiskelijan taitoja mm. asiakkaan kanssa tapahtuvasta vuorovaikutuksesta ja päätöksenteko-osaamisesta, mitkä ovat sairaanhoitajan keskeisiä työtehtäviä.  Näytöt antavat mahdollisuuden harjoittaa asiakkaan haastattelua ja tiedonkeruuta, eettinen näkökulma huomioiden. Näyttö antaa opiskelijalle valmiuksia toteuttaa hoidon tarpeen arviointia realististen työelämälähtöisten casejen kautta.  Näiden valmiuksien kautta opiskelijan on turvallisempaa lähteä konkreettisesti kehittämään osaamistaan aitoihin potilas- ja asiakastilanteisiin.  

Kirjoittajat

Tiia Kangassalo ja Heidi Savolainen toimivat hoitotyön lehtoreina LAB-ammattikorkeakoulussa Hyvinvointi-yksikössä.

Lähteet

Terveydenhuoltolaki 13.12.2010/1326. Finlex. Viitattu 3.4.2023. Saatavissa https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326#L6

Valvira. 2023. Hoidon tarpeen arviointi. Viitattu 3.4.2023. Saatavissa https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-ammatinharjoittaminen/hoidon_tarpeen_arviointi