Hyvä etäjohtaja osaa olla digitaalisesti empaattinen

Etätyö ja etäjohtaminen ovat pandemian jälkeen tulleet osaksi suomalaista työelämää. Yhä useampi esihenkilö ohjaa tiimiään etänä. Etänä johdettaessa vuorovaikutustaidot korostuvat, ja esihenkilön on tiedostettava digitaalisen yhteydenpidon kompastuskivet. Tunneälytaidot ja niiden kehittäminen ovat tulevaisuuden johtajien valttikortteja.

Kuva 1. Tunneälykäs johtaja osaa asettua työntekijän asemaan. (mohamed_hassan 2018)

Tunteet digitaalisessa vuorovaikutuksessa

Etätyön lisääntyminen on muuttanut johtajuutta. Johtajan keskeisiksi osaamisiksi ovat nousseet sosiaaliset taidot ja empatiakyky. (Puskala, Sarkkisen 2020 mukaan.) Empatia eli kyky asettua toisen ihmisen asemaan on tunneälykkään johtajan taito. Tunneälykäs johtaja osaa käsitellä omia tunteitaan ja tiedostaa niiden vaikutuksen myös muihin. (Typpö 2020.) Digitaalisissa välineissä tunteiden välittäminen on haastavaa. Vuorovaikutus voi tuntua laimealta, siksi johtajia kehotetaan ilmaisemaan tunteitaan voimakkaammin. Myös kirjoitetun tekstin sanavalintoihin kannattaa etänä kiinnittää erityistä huomiota. (Sarkkinen 2020.)

Onnistuneen vuorovaikutuksen keskiössä on työntekijöiden tunteminen. Esihenkilön tulisi erilaisissa tilanteissa ymmärtää, millaisen henkilön kanssa hän kommunikoi sekä millaisia työtehtäviä työntekijä tekee ja miten tämä ne kokee. Kehumista ja onnistumisten huomioimista ei saisi unohtaa. (Sarkkinen 2020.)

Esihenkilön pitäisi rohkaista hiljaisetkin työntekijät ilmaisemaan mielipiteensä. Taitava etäjohtaja osaa osallistaa ja muistaa myös huolehtia työntekijöiden palautumisesta. Hän muistuttaa työn tauottamisesta ja päivän päättämisestä. Aina ei tarvitse olla tavoitettavissa, ei työntekijän eikä johtajan. (Sarkkinen 2020.)

Empaattinen johtaminen parantaa työntekijöiden työhyvinvointia, kehittää tunneälyä ja tuo voimaantumisen kokemusta. Organisaatiolle empaattinen johtamistyyli tuo lisää tehokkuutta, se myös sitouttaa työntekijöitä yritykseen. (Zivkovic 2022, 459461.)

Huono vuorovaikutus vaikuttaa työmotivaatioon

Mustisto (2023, 38–39) selvitti opinnäytetyössään, millaisia haasteita etäjohtaminen on tuonut työnteolle. Hän haastatteli sekä etäjohtajia että etänä toimivia työntekijöitä. Tulosten mukaan eniten haasteita koetaan silloin, kun esihenkilön ja työntekijän vuorovaikutus on epäselvää, eikä sitä varten ole luotu yhteisiä sääntöjä. Esihenkilö ei kuuntele tai ymmärrä työntekijää, jolloin tehtävien suorittaminen tulee haasteelliseksi ja työntekijän työmotivaatio laskee.

Haasteelliseksi koetaan myös esihenkilön mahdollisuudet havainnoida työntekijän työhyvinvointia etänä. Syyksi nähdään vapaamuotoisen keskustelun vähäisyys ja digitaalisten välineiden tuoma etäisyyden tunne. Etenkin haastavien tunteiden välittäminen digitaalisten välineiden kautta on vaikeaa. (Mustisto 2023, 39, 42.)

Esihenkilön vuorovaikutusosaamiseen ja sosiaalisiin taitoihin panostamalla on mahdollista ehkäistä etäjohtamisen haasteita. Tunneälyn merkityksen tiedostaminen ja tunneälyn hallitseminen myös digitaalisesti ovat osa tulevaisuuden johtajuutta.

Kirjoittajat

Tia Mustisto on valmistumassa tradenomiksi LAB-ammattikorkeakoulusta.

Sari Suominen toimii johtamisen ja yrittäjyyden lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikössä Lahdessa.

Lähteet

mohamed_hassan. 2018. Hassan, M. Aivot, sydän, aivojen, kuvaketta. Pixabay. Viitattu 4.5.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/illustrations/aivot-syd%c3%a4n-aivojen-kuvaketta-3269655/

Mustisto, T. 2023. Etäjohtamisen haasteet: kokemuksia eri toimialoilta. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, liiketalouden ala. Lahti. Viitattu 25.4.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202304276708

Sarkkinen, M. 2020. Empatia ja digitaidot auttavat etäjohtajaa onnistumaan. Työterveyslaitos. Viitattu 24.4.2023. Saatavissa https://www.ttl.fi/tyopiste/empatia-ja-digitaidot-auttavat-etajohtajaa-onnistumaan

Typpö, A. 2020. Tunneäly tehokkaan johtamisen salaisuus. Aalto University Executive Education Oy. Viitattu 25.4.2023. Saatavissa https://www.aaltoee.fi/aalto-leaders-insight/2020/tunnealy-tehokkaan-johtamisen-salaisuus

Zivkovic, Z. 2022. Empathy in leadership: how it enhances effectiveness. Teoksessa Tipuric, D., Krajnovic, A. & Recke, N. Economic and Social Development: Book of Proceedings. Dubrovnik, Kroatia. 1.–2.4.2022. Dubrovnik: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, CIRU – Governance Research and Development Centre and University North in cooperation with University of Dubrovnik. 454–467. Viitattu 25.4.2023. Saatavissa https://www.researchgate.net/publication/361952690_Empathy_in_Leadership_How_it_Enhances_Effectiveness s. 459–461