Hyvinvointialueiden myötä parempaa tiedolla johtamista

Sosiaali- ja terveydenhuollossa tiedonhallinnan ensisijainen tehtävä on varmistaa oikeassa muodossa ja paikassa oleva tieto oikealle henkilölle, oikeaan aikaan. Tiedonhallinta on jatkuvasti etenevä prosessi, joka muodostuu tiedontarpeiden määrittelystä tiedon hankintaan ja levittämiseen sekä tiedon hyödyntämiseen. (Saranto & Kuusisto-Niemi 2017.) Tietojohtamisen painopiste on muuttunut entistä enemmän tiedon tuotannon sijaan tiedon hyödyntämiseen osana päätöksentekoa. Kyse on tietoon liittyvän arvon luomisesta: arvoa syntyy, kun tietoa pystytään hyödyntämään sekä operatiivisessa työssä että osana toiminnan kehittämistä. (Laihonen ym. 2013.) Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden uudistumisessa tiedolla johtaminen on yksi yhdeksi sote-uudistuksen onnistumisen kulmakivistä (STM 2021).

Johtamisen tueksi tarvitaan luotettavaa ja ajantasaista tietoa

Savolan (2023) kirjallisuuskatsauksena toteutetun tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata tiedon hyödyntämistä terveydenhuollon johtamisessa. Tutkimuksen lähtökohtina olivat sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden uudistuminen ja uusien hyvinvointialueiden aloittaminen vuoden 2023 alussa.

Tutkimuksen tulosten mukaan kerätystä datasta johdettua tietoa pystytään hyödyntämään päätöksenteon tukena terveydenhuollon hallinnossa ja asiakastyössä, kunhan tieto on luotettavaa ja helposti hyödynnettävässä muodossa. Tiedon laatu eli siihen liittyvä luotettavuus ja ajantasaisuus nostetaan kaikissa aineistoon kuuluvissa tutkimuksissa tiedolla johtamisen perusedellytykseksi.

Tieto tuo parhaimmillaan merkittävää lisäarvoa terveydenhuollon johtajien päätöksentekoon, ja tieto muuttuukin arvokkaaksi vasta kun sitä voidaan hyödyntää. Tuloksissa tietojärjestelmät näyttäytyvät olennaisena osana onnistunutta tiedolla johtamisen järjestelmää; tieto on saatavilla reaaliajassa ja muodossa, joka on helposti hyödynnettävissä. (Savola 2023.)

Kuva 1. Tietojohtaminen korostuu terveydenhuollon johtamisessa. (6689062, 2017)

Savola (2023) toteaa tutkimuksensa johtopäätöksissä, että organisaatioiden tulee määritellä tiedon tarpeensa. Samalla on muistettava, että tiedon määrän lisääntyminen aiheuttaa myös tiedon tarpeiden jatkuvaa kehittymistä ja muuttumista, joten terveydenhuollon johdon on pysyttävä mukana jatkuvassa muutoksessa. Tiedolla johtamisen toteutumiseksi tarvitaankin rakenteita ja malleja, jotka auttavat yhtenäistämään johtamisen käytäntöjä sekä edistämään tiedon johtamisen osaamista organisaatioissa.

Haasteena yhä tietojärjestelmien erilaisuus ja tiedon siiloutuminen

Savolan (2023) mukaan tiedolla johtamiseen ja tiedon hyödyntämiseen liittyy paljon mahdollisuuksia. Toisaalta tulokset osoittavat myös useita tiedon hyödyntämisen liittyviä ongelmia ja haasteita. Yksi merkittävimmistä haasteista on tiedon hajanaisuus eli lukuisat tietojärjestelmät ja tietovarastot, joista tieto tulee erikseen poimia. Tämä vaikeuttaa tiedon hyödyntämistä eikä tarvittava tieto ole saatavilla, kun sitä tarvitaan.  

Laihonen ja Saranto (2021) toteavatkin tarvittavaa informaatiota koostettavan yhä useammin useasta eri tietolähteestä. Samalla tiedostetaan useammasta eri tietokannasta löytyvän, siiloutuneen tiedon palvelevan huonosti johtamista.

Kirjoittajat

Emmi Savola, sairaanhoitaja (ylempi AMK), toimii asiantuntijana FCG:ssä (Finnish Consulting Group Oy).

Päivi Huotari toimii LAB-ammattikorkeakoulussa Hyvinvointi-yksikössä tuntiopettajana.

Lähteet

6689062. 2017. Liiketoimintaa, tietokone, mobiili. Pixabay. Viitattu 12.5.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/liiketoimintaa-tietokone-mobiili-2846221/

Laihonen, H., Hannula, M., Helander, N., Ilvonen, I., Jussila, J., Kukko, M., Kärkkäinen, H., Lönnqvist, A., Myllärniemi, J., Pekkola, S., Virtanen, P., Vuori, V. & Yliniemi, T. 2013. Tietojohtaminen. Tampereen teknillinen yliopisto. Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos. Viitattu 9.1.2023. Saatavissa https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/116695/tietojohtaminen.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Laihonen, H. & Saranto, K. 2021. Tiedä ensin, johda sitten. Sote-tietojohtamisen osaamistarpeet sekä kansallisen koulutuksen ja tutkimuksen nykytila. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2021:33. Viitattu 15.10.2022. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-6890-5

Saranto, K. & Kuusisto-Niemi, S. 2017. Tiedon hallinta johtamisessa. Teoksessa Rissanen, S. & Lammintakanen, J. (toim.). Sosiaali- ja terveysjohtaminen. Helsinki: Sanoma Pro Oy, 217–236.

Savola, E. 2023. Tiedon hyödyntäminen terveydenhuollon johtamisessa. Integroiva kirjallisuuskatsaus. YAMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, Lahti. Viitattu 15.5.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202301171365

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM). 2021. Tiedolla johtaminen – sote-uudistuksen mahdollistaja. Sote-uudistus, Toivo-ohjelma. Viitattu 9.1.2023. Saatavissa https://soteuudistus.fi/documents/16650278/20403329/Tiedolla+johtaminen+-+sote-uudistuksen+mahdollistaja.pdf/cb0c9ab2-9f67-a56e-beac-c5718f59cd96/Tiedolla+johtaminen+-+sote-uudistuksen+mahdollistaja.pdf/Tiedolla+johtaminen+-+sote-uudistuksen+mahdollistaja.pdf?t=1618895082302