Julkisen taiteen täydennyskoulutus tuo yhteen taiteilijat ja yhdyskuntasuunnittelijat

Julkisen taiteen määrä on tasaisesti lisääntynyt viime vuosikymmeninä meillä ja maailmalla. Taidetta on 2000-luvulla hyödynnetty erityisesti uusien kaava-alueiden, kaupunginosien ja asuinkortteleiden elävöittämiseen sekä kiinnostuksen ja kysynnän herättämiseen kehitettäviä alueita kohtaan. (Myllyntaus & Karttunen 2020). Erityisesti kasvavissa yliopistokaupungeissa asukkaat toivovat julkista taidetta mukaan arjen ympäristöihin, sillä taiteen koetaan lisäävän viihtyisyyttä, elävöittävän ja piristävän asuinympäristöjä (Kasvinen 2023). Myös nykytaiteen ammattilaisia kiinnostaa yhä enemmän teosten toteuttaminen julkiseen tilaan (Kovari 2019).

Julkisen taiteen tilaaminen ja tuottaminen ei kuitenkaan ole aina suoraviivaista, vaikka julkinen taide nähdään merkittävänä kaupunkien ja asuinympäristöjen kehittämisen välineenä. Haasteena on valitettavan usein, että taiteilijoiden ja yhdyskuntasuunnittelijoiden suunnitteluprosessit etenevät erillisinä kokonaisuuksina (Vainio 2021). Monialaista käytännön osaamista ja tietoa eri tahojen toimintatavoista ja näkökulmista saattaa puuttua, eikä yhteistyökumppaneiden tarpeita osata ottaa riittävästi huomioon. Teoksen toteuttamiseen liittyvistä teknisistä reunaehdoista ei käydä riittävästi keskustelua ja odotukset saattavat olla erilaisia osapuolten ja sidosryhmien välillä.

Pilven tai kahvipavun muotoinen metallinen kiiltävä veistos aukiolla pilvenpiirtäjien ympäröimänä.
Kuva 1. Brittitaiteilija Anish Kapoorin Chicagoon suunnittelema Cloud Gate (toiselta nimeltään The Bean) on yksi maailman suurimmista pysyvistä ulkoilmataideinstallaatioista. (Kuva: Bengtson 2017)

Monimuotokoulutuksella uutta osaamista

Yllä kuvattuun haasteeseen on tartuttu LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston yhteisessä projektissa ”Yhdyskuntataidetta – monialaista prosessiosaamista julkisen taiteen ja yhdyskuntasuunnittelun yhteistyönä” jota rahoittaa Euroopan Unionin Sosiaalirahasto. Projektissa kehitetään ammattitaiteilijoille ja yhdyskuntasuunnittelijoille suunnattua monialaista täydennyskoulutusta, jossa tuodaan yhteiseen oppimisprosessiin julkisen taiteen tilaamiseen ja tuottamiseen liittyvät tahot. 

Täydennyskoulutuksen avulla syvennetään yhdyskuntasuunnittelijoiden ja taiteen ammattilaisten osaamista taiteen integroinnissa osaksi yhdyskuntasuunnittelua. Koulutuksessa käsitellään suunnitteluprosessin vaiheita ja näkökulmia sekä julkisen taiteen tekemiseen ja tuottamiseen liittyviä piirteitä, käsitteistöä ja toimintaympäristöjä. Koulutukseen liittyy myös vierailuja erilaisissa kohteissa sekä työskentelyä monialaisissa tiimeissä käytännön suunnittelukohteiden parissa Etelä-Karjalassa ja Päijät-Hämeessä.

Täydennyskoulutus järjestetään kaksi kertaa, keväällä 2024 ja 2025. Ensimmäinen viiden opintopisteen pilottikoulutus käynnistyy huhtikuussa 2024 ja jatkuu aina syksyyn saakka. Koulutukseen voivat hakea julkisesta taiteesta kiinnostuneet yhdyskuntasuunnittelun ja taiteen ammattilaiset, esimerkkinä kuvataiteilijat, muotoilijat, yhdyskuntasuunnittelijat, kaavoittajat, arkkitehdit ja maisema-arkkitehdit. Erityisesti mukaan toivotaan osallistujia Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen alueelta. Koulutukseen osallistuminen on maksutonta. 

Mikäli julkinen taide kiinnostaa ja toimit taiteen tai kaupunkikehityksen kentällä, niin katso hakuohjeet ja lisätietoja projektin sivuilta. Linkki Yhdyskuntataidetta-hankkeen nettisivulle.

Kirjoittaja

Katariina Pakarinen työskentelee asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa ja toimii projektipäällikkönä Yhdyskuntataidetta-hankkeessa. 

Lähteet 

Bengtson, S. 2017. Photo of high-rise building. Unplash. Viitattu 5.12.2023. Saatavissa https://unsplash.com/photos/photo-of-high-rise-building-tnv84LOjes4

Kasvinen, M. 2023. ”Tulee sellainen sivistynyt olo” – julkisen taiteen suosio pysyy vakaana. Taiteen edistämiskeskus. Viitattu 5.12.2023. Saatavissa https://taike.fi/fi/lehdistotiedotteet/tulee-sellainen-sivistynyt-olo-julkisen-taiteen-suosio-pysyy-vakaana

Kovari, M. 2019. Julkisen taiteen tutkimusmatka New Yorkissa paljastaa kentän lainalaisuudet. Viitattu 5.12.2023. Saatavissa https://kovari.fi/news/2019/4/29/julkinentaide-suomessa-ja-new-yorkissa

Myllyntaus, O. & Karttunen, S. 2020. Julkinen taide aluerakentamisessa ja -kehittämisessä: Taloudellisen arvon tunnistaminen ja arviointimenetelmät. Cuporen verkkojulkaisuja 65. Viitattu 5.12.2023. Saatavissa https://tuhat.helsinki.fi/ws/portalfiles/portal/145380723/julkinen_taide_aluerakentamisessa_ja_kehittamisessa.pdf

Vainio, A. 2021: 195. Taideasiantuntijan tehtäväkenttä julkisen kaupunkiympäristön kontekstissa. JULKISEN TILAN TAITEEN TILASTA. Puheenvuoroja julkisen taiteen konteksteista. Julkisen taiteen taideasiantuntijan erikoistumiskoulutus. Taideyliopisto. Viitattu 5.12.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202101141802

Linkit

Linkki 1. LAB-ammattikorkeakoulu. Yhdyskuntataidetta -monialaista prosessiosaamista julkisen taiteen ja yhdyskuntasuunnittelun yhteistyönä. 2023. Viitattu 5.12.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/yhdyskuntataidetta-monialaista-prosessiosaamista-julkisen-taiteen-ja