Kasvava digitaalisen osaamisen tarve haastaa osaamisen johtamisen

Digitaalisia palveluja kehittämällä parannetaan hyvinvointipalvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta osana palvelujärjestelmän kokonaisuutta (THL 2024; STM 2023a). Niillä tuetaan myös kansalaisten omaehtoista itse- ja omahoitoa (Valtioneuvosto 2023). Sosiaali- ja terveydenhuollon strategisissa linjauksissa digitalisaation nähdään tukevan myös asiakaslähtöistä toiminnan uudistamista ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista (ks. STM 2023b). Muutokset palveluissa heijastuvat muun muassa palveluita tarjoavien organisaatioiden strategiseen johtamiseen ja organisaatioiden sidosryhmiin sekä palveluita käyttävien asiakkaiden ja henkilöstön osaamisvaatimuksiin, varsinkin digitaalisen osaamisen kehittämisessä (ks. OPH 2023; Pennanen ym. 2023).

Kuva 1. Sote-linjauksissa digitalisaation nähdään muun muassa tukevan omaehtoisuutta ja palvelujen saavutettavuutta. (Buffik 2020)

Digitaalisen osaamisen monet vaatimukset

DigiComp-viitekehyksessä on ryhmitelty 21 digitaalista osaamista kuuteen osa-alueeseen. Ne sisältävät turvallisuusosaamista, kommunikointi- ja yhteistyötaitoja, digitaalista lukutaitoa, digitalisuuden perusteiden hallintaa, digitaalista ongelmanratkaisutaitoa ja digitaalisen sisällön luomista. (ks. OPH 2023.) Laaja-alaisten digitaitojen lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluissa osaamisen ytimenä on henkilöstön vahva eettinen osaaminen, oman alan ammattitaito ja siihen liittyvät käytännöt, joita digitalisaatio myös muuttaa (mm. Sairaanhoitajat 2024; Lääkäriliitto 2021; Konttila ym. 2019).

Digitaalisten ratkaisujen käyttöönotto haastaa osaamisen lisäksi myös henkilöstön motivaatiota, mihin on kiinnitetty varsin vähän huomiota (ks. Virtanen ym. 2021). Muutoshaasteet kohdistuvat työyhteisöihinkin, joiden merkitystä ei ehkä ole vielä täysin tunnistettu digitaalisen osaamisen muodostumisessa (ks. Konttila ym. 2019).  Empatia ja rohkaisu edistävät oppimista yhteisöissä (Virtanen ym. 2021.)

Digitaalisten palvelujen kehittämisessä myös kompetenssin laatuun kohdistuu uusia vaatimuksia. Brice ja Almond (2020) puolestaan tunnistivat terveydenhuollon ammattilaisten digitaaliseen kompetenssiin yhdistyviä kehittämisosaamisen teemoja. Digitaalisen osaamisen osa-alueiksi muodostuisi tämän esityksen mukaan myös osaaminen muutosjohtamisesta ja käytössä olevista sovelluksista, myös dataan, informaatioon ja tietoon sekä innovaatiotoimintaan liittyvää osaamista. (Brice & Almond 2020.)

Tukea palvelumuotoilusta ja osaamisen johtamisesta

Palvelumuotoilun menetelmien käyttö digitaalisten palvelujen kehittämisessä luo osaamista myös muun muassa empatian huomioon ottamisen, asiakas- ja käyttäjäymmärryksen sekä yhteiskehittämisen osa-alueille (ks. Stickdorn ym. 2018). Digitaalisen osaamisen johtamisessa pätevät samat opit kuin perinteisenkin osaamisen kohdalla. Lähtökohtana on organisaation strategiaan perustuva osaamisen kehittämisen suunnittelu. Tukea kehittämiseen voi saada LAB ammattikorkeakoulun osaamisen johtamisen ja digitaalisen palvelumuotoilun opetuksesta (ylempi AMK).

Kirjoittaja

Arja-Tuulikki Malin, lehtori, opettaa osaamisen johtamista ja digitaalista palvelumuotoilua LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikössä.

Lähteet

Brice, S. & Almond, H. 2020. Health Professional Digital Capabilities Frameworks: A Scoping Review, Journal of Multidisciplinary Healthcare, 13, 1375‒1390. Viitattu 15.2.2024. Saatavissa https://www.doi.org/10.2147/JMDH.S269412

Buffik. 2020. Business, technology, city line. Pixabay. Viitattu 15.2.2024. Saatavissa https://pixabay.com/photos/business-technology-city-line-5475661/

Konttila, J., Siira, H., Kyngäs, H., Lahtinen, M., Elo, S., Kääriäinen, M., Kaakinen, P., Oikarinen, A., Yamakawa, M., Fukui, S. & Utsumi, M. 2019. Healthcare professionals’ competence in digitalisation: A systematic review. Journal of clinical nursing, 28(5-6), pp.745-761. Viitattu 15.2.2024. Saatavissa https://doi.org/10.1111/jocn.14710

Lääkäriliitto. 2021. Lääkärin roolin muutokset ja ammattiryhmien välisen työnjaon uudistaminen perusterveydenhuollossa. Viitattu 15.2.2024. Saatavissa https://www.laakariliitto.fi/uutiset/linjauksia/laakarin-roolin-muutokset-ja-ammattiryhmien-valisen-tyonjaon-uudistaminen-perusterveydenhuollossa/

OPH. 2023. Laaja-alainen osaaminen 2030-luvulla. Laaja-alaisten osaamistarpeiden kehitys vuoteen 2030 mennessä. Osaamisen ennakointifoorumin 2021–2024 tuloksia. Raportit ja selvitykset 2023:1. Opetushallitus. Viitattu 15.2.2024. Saatavissa https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/laaja-alainen-osaaminen-2030-luvulla

Pennanen, P., Jansson, M., Torkki, P., Harjumaa, M., Pajari, I., Laukka, E., Lakoma, S., Härkönen, H., Verho, A., Martikainen, S., Kouvonen, A. & Leskelä, R-L. 2023. Digitaalisten palvelujen vaikutukset sosiaali- ja terveydenhuollossa. Valtioneuvoston selvitys- j a tutkimustoiminnan julkaisusarja 2023:52. Valtioneuvosto. Viitattu 15.2.2024. Saatavissa https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/165147/VNTEAS_2023_52.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Sairaanhoitajat. 2024. Digitaaliset taidot osana sairaanhoitajan työtä. Viitattu 15.2.2024. Saatavissa https://sairaanhoitajat.fi/ammatti-ja-osaaminen/digitaaliset-taidot-osana-sairaanhoitajan-tyota/

Stickdorn, M., Hormess, M. E., Lawrence, A., & Schneider, J. 2018. This Is Service Design Doing: Applying Service Design Thinking in the Real World: A Practitioners’ Handbook. O’Reilly.

STM. 2023a. Uudet digitaaliset palvelut edistävät sote-palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. Sosiaali- ja terveysministeriö. Viitattu 15.2.2024. Saatavissa https://stm.fi/-/uudet-digitaaliset-palvelut-edistavat-sote-palvelujen-saatavuutta-ja-saavutettavuutta

STM. 2023b. Digitaalisuus sosiaali- ja terveydenhuollon kivijalaksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation ja tiedonhallinnan strategia 2023–2035. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2023:32. Sosiaali- ja terveysministeriö. Viitattu 15.2.2024. Saatavissa https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/165288

THL. 2024. Digitaaliset palvelut. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viitattu 15.2.2024. Saatavissa https://thl.fi/aiheet/sote-palvelujen-johtaminen/kehittyva-palvelujarjestelma/digitaaliset-palvelut

Valtioneuvosto. 2023. Digitaaliset palvelut tukevat julkisia sote-palveluja – eivät ole niiden portinvartijoita. Valtioneuvosto. Viitattu 15.2.2024. Saatavissa https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/digitaaliset-palvelut-tukevat-julkisia-sote-palveluja-eivat-ole-niiden-portinvartijoita

Virtanen, L., Kaihlanen, A-M., Laukka, E., Gluschkoff, K. & Heponiemi, T. 2021. Behavior change techniques to promote healthcare professionals’ eHealth competency: A systematic review of interventions. International Journal of Medical Informatics 149. Viitattu 15.2.2024. Saatavissa https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2021.104432.