Kiertotaloudella yritysten liiketoiminta kiitoon

Nimensä mukaisesti kiertotalouteen perustuvassa talousjärjestelmässä materiaali kiertää. Tällainen syklinen talousjärjestelmä muun muassa vähentää neitseellisten raaka-aineiden tarvetta ja ympäristöhaittoja vaikuttaen samalla positiivisesti talouteen ja työllisyyteen (Suomen ympäristökeskus 2023). Kiertotaloudessa toisen roska voikin siis olla toisen raaka-aine.

Mitä kiertotalous tarkoittaa yksittäisten yritysten kannalta ja miten yritykset voivat edistää omaa kiertotaloussiirtymäänsä? Alle on koottu yrityksille neljä vinkkiä evästykseksi matkalle kohti kiertotalouteen perustuvaa liiketoimintaa.

4 vinkkiä yrityksille kiertotaloussiirtymään

Etsi rahoituskumppaneita. Parhaimmillaan siirtyminen kiertotalouteen perustuvaan liiketoimintamalliin tuottaa yritykselle lisäarvoa ja vähentää lineaariseen talouteen liittyviä riskejä (Sitra & Deloitte 2022, 92). Siirtymä kuitenkin monesti vaatii yrityksiltä taloudellisia panostuksia ja oikean rahoituslähteen löytäminen voi tuntua hankalalta. Kiertotalouden liiketoimintamalleille soveltuvia rahoituslähteitä on listattu esimerkiksi KiSu (Kiertotalous-Suomi) -verkoston rahoituksen tuen sivuilla (Kiertotalous-Suomi 2023a).

Linkki KiSu:n Rahoituksen tuki -palvelun sivuille. (Linkki 1)

Toimi vastuullisesti. Asiakkaat vaativat tuotteilta ja palveluilta yhä enenevässä määrin vastuullisuutta (Wilska 2022). Yrityksen toimintojen kehittäminen kestäväksi YK:n periaatteita mukaillen (United Nations 2023) vaatii paitsi uudenlaisen ajattelutavan omaksumista myös kiertotalouden mukaisen yrityskulttuurin luomista, työntekijöiden sitouttamista ja aktiivista viestintää (Sitra & Deloitte 2022, 89). Toiminnan vastuullisuutta on myös syytä mitata esimerkiksi erilaisten hiilijalanjälki ja elinkaarianalyysien avulla.

[Alt. teksti: KIITO-hankkeen eteneminen kuvattuna ympyrädiagrammilla. Diagrammissa on lueteltuna hankkeen toimenpiteet: yrityksen kehittämistarpeet, seminaarit, analyysit, työpajat, yrityksen kehittämissuunnitelma.]
Kuva 1. KIITO-hankkeessa edistetään yritysten kiertotaloussiirtymää mm. eri teemaisten tietoiskujen ja työpajojen avulla. (Hämeen ammattikorkeakoulu 2023a)

Hyödynnä dataa. Digitalisaatiolla on iso rooli yrityksille kiertotaloussiirtymässä. Datan ja sitä analysoivien teknologioiden avulla on mahdollista esimerkiksi optimoida liiketoimintaa, luoda lisäarvoa tuotteiden elinkaaren eri vaiheissa, tukea tuote- ja palvelukehitystä sekä tehostaa rajallisten resurssien käyttöä (Sitra & Deloitte 2022, 97). Haasteeksi digisiirtymässä voi kuitenkin yrityksen kannalta nousta järjestelmien hajanaisuus ja standardoidun datan puute (Kiertotalous-Suomi 2023b).

Verkostoidu. Monipuoliset verkostot tuottavat symbioosissa kaikkia osapuolia hyödyttävää osaamista, palveluja ja tietoa. Parhaimmillaan yhteistyössä syntyy lisäarvoa vähemmillä resursseilla. (Sitra & Deloitte 2022, 101) Verkostoitua voi monipuolisesti eri toimialojen sisällä ja välillä. Suomessa muun muassa KiSu-verkosto tukee eri organisaatioiden keskinäistä yhteistyötä (Kiertotalous-Suomi 2023c).

KIITO eli Kiertotaloudella uutta liiketoimintaa -hanke edistää pk-yritysten uudistumista ja kilpailukykyä kiertotalouden liiketoimintamalleja kehittämällä (Hämeen ammattikorkeakoulu 2023b; LAB 2023). Syksyllä 2023 KIITO-hanke järjestää yrityksille suunnattuja tietoiskuja ja verkostoitumistilaisuuden. Näissä tilaisuuksissa syvennetään yllä kuvattuja neljää teemaa: rahoitus, vastuullisuus, digitalisaatio ja kiertotalouden verkostot. Lisätietoa ilmaisista tapahtumista ja ilmoittautumislinkit löytyvät hankkeen kotisivuilta.

Linkki KIITO-hankkeen kotisivuille.  (Linkki 2)

Kirjoittaja

Hanna Suutari työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana. KIITO-hankkeessa hän järjestää yrityksille suunnattuja tietoiskuja ja työpajoja kiertotalouden eri teemoista.

Lähteet

Hämeen ammattikorkeakoulu. 2023a. KIITO – Kiertotalousosaamisella uudistuvaa liiketoimintaa. Toimenpiteet. Viitattu 14.8.2023. Saatavissa https://www.hamk.fi/projektit/kiertotalousosaamisella-uudistuvaa-liiketoimintaa-kiito/#toimenpiteet

Hämeen ammattikorkeakoulu. 2023b. KIITO – Kiertotalousosaamisella uudistuvaa liiketoimintaa. Viitattu 27.6.2023. Saatavissa https://www.hamk.fi/projektit/kiertotalousosaamisella-uudistuvaa-liiketoimintaa-kiito/#perustiedot

Kiertotalous-Suomi. 2023a. Rahoituksen tuki. Viitattu 27.6.2023. Saatavissa https://kiertotaloussuomi.fi/toiminta/kiertotalous-suomen-palvelut/rahoituksen-tuki/

Kiertotalous-Suomi. 2023b. Digitaaliset ratkaisut -teemaryhmä. Viitattu 27.6.2023. Saatavissa https://kiertotaloussuomi.fi/toiminta/kiertotalous-suomen-palvelut/digitaaliset-ratkaisut-teemaryhma/

Kiertotalous-Suomi 2023c. Kiertotalous-Suomi on osaamisen ja tiedon solmukohta. Viitattu 27.6.2023. Saatavissa https://kiertotaloussuomi.fi/

LAB. 2023. KIITO – kiertotalousosaamisella uudistuvaa liiketoimintaa. Hanke. Viitattu 27.6.2023. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/kiito-kiertotalousosaamisella-uudistuvaa-liiketoimintaa

Sitra & Deloitte. 2022. Kestävää kasvua kiertotalouden liiketoimintamalleista – Käsikirja yrityksille. Helsinki: Sitra. Viitattu 27.6.2023. Saatavissa https://www.sitra.fi/julkaisut/kestavaa-kasvua-kiertotalouden-liiketoimintamalleista/

Suomen ympäristökeskus. 2023. Kiihdytämme siirtymää kestävään kierto- ja biotalouteen. Viitattu 27.6.2023. Saatavissa https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Kiertotalous#:~:text=Kiertotalous%20on%20korvaamassa%20lineaarisen%20talousj%C3%A4rjestelm%C3%A4n,tuottaa%20positiivisia%20talous%2D%20ja%20ty%C3%B6llisyysvaikutuksia.

United Nations. 2023. The 17 goals. Department of Economic and Social Affairs. Viitattu 27.6.2023. Saatavissa https://sdgs.un.org/goals

Wilska, T.-A. 2022. Kuluttajatrendit seuraavat arvojen ja asenteiden muutoksia. MEKS. Mediakonserni Keskisuomalaisen myynnin ja markkinoinnin palvelukanava. Viitattu 27.6.2023. Saatavissa https://meks.fi/kuluttajatrendit-seuraavat-arvojen-ja-asenteiden-muutoksia/  

Linkit

Linkki 1. Kiertotalous-Suomi. 2023a. Rahoituksen tuki. Viitattu 27.6.2023. Saatavissa https://kiertotaloussuomi.fi/toiminta/kiertotalous-suomen-palvelut/rahoituksen-tuki/

Linkki 2. Hämeen ammattikorkeakoulu. 2023c. KIITO – Kiertotalousosaamisella uudistuvaa liiketoimintaa. Ajankohtaista. Viitattu 27.6.2023. Saatavissa https://www.hamk.fi/projektit/kiertotalousosaamisella-uudistuvaa-liiketoimintaa-kiito/#ajankohtaista