Hybridityön johtaminen vaatii esihenkilöltä monipuolista osaamista

Hybridityö eli lähi- ja etätyön yhdistäminen on vakiintunut etenkin asiantuntijatyössä covid-19-pandemian jälkeen. Hybridityö on tullut jäädäkseen monille sellaisillekin työpaikoille, joissa etätyötä ei ole aiemmin nähty mahdollisena. Hybridityön johtaminen edellyttää esihenkilöltä uudenlaista osaamista ja tapoja toimia.

Työnteko on kokenut merkittäviä muutoksia viime vuosien aikana. Kokoaikaisen toimistotyön aikakausi on ohi monilla aloilla, ja tulevaisuudessa työ tulee olemaan entistä räätälöidympää ja hybridimäisempää. Työntekijöiden odotukset työn joustavuudesta ovat lisääntyneet paikan ja ajan osalta. (Babapour Chafi ym. 2021, 18.) Hybridityön arkipäiväistyminen on tehnyt etätyön johtamistaidot yhdeksi johtamisen ydinosaamisalueeksi, mutta samalla se haastaa esihenkilöitä muuttamaan johtamistyyliään (Aho ym. 2017). Hybridityön suunnittelussa on tärkeää löytää optimaalinen etä- ja lähityöpäivien lukumäärä suhteessa tiedonjakamiseen, työntekijöiden itsenäisen johtamisen tasoon ja tiimidynamiikkaan. Esihenkilön liiallinen työtehtävien valvonta hybridityössä heikentää työntekijöiden tuottavuutta ja työtyytyväisyyttä. (Yang ym. 2021, 68–69.)

Johtamiseen kannattaa panostaa

Etä- ja lähityön yhdistävässä työympäristössä organisaation menestyksen avain on esihenkilön johtamisosaaminen. Toimiva hybridityön johtaminen voi olla kilpailuvaltti rekrytoinnissa, sillä näin voidaan palkata parhaat ammattilaiset sijainnista riippumatta. Sujuva hybridityön johtaminen mahdollistaa huippuosaajien sitouttamisen, motivoinnin ja houkuttelun. Tämän vuoksi johtamiseen kannattaa panostaa, eikä ole yhdentekevää, miten hybridityön johtamista toteutetaan. (Trevor & Holweg 2023.)

Kuva 1. Hybridityö tarjoaa joustavan tavan tehdä työtä. (TRESOR69 2021)

HYMY-hanke nosti esiin hybridityön johtamisen haasteita

Opinnäytetyössä selvitettiin, miten esihenkilöt kokivat hybridityön johtamisen tällä hetkellä, mitä haasteita ilmenee sekä miten hybridityön johtamista voidaan vahvistaa (Luoma 2023).  Työ oli osa LAB-ammattikorkeakoulun ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa HYMY-hanketta (LAB 2023).

Tulosten mukaan esihenkilöillä ilmeni haasteita hybridityön johtamisessa etenkin tiimin vuorovaikutuksen ylläpitämisessä, hiljaisen tiedon siirrossa, varhaisessa välittämisessä sekä suorituksen johtamisessa. Organisaatiot ovat myös vielä hyvin eri kohdissa toteuttaessaan hybridityötä. Osalla oli selkeät työn pelisäännöt ja puitteet, kun taas toisilta puuttuivat vakiintuneet käytännöt hybridityön toteutuksessa.

Hybridityön suunnittelu toimivaksi osaksi sujuvaa työtä työyhteisössä vaatii esihenkilöltä tietämystä, aikaa ja osaamista. Työyhteisöt vaativat luottamusta, yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta, jotta voivat tehdä työtä hyvin yhteisten tavoitteiden eteen. Liiallisesta valvonnasta tulee päästää irti, ja työntekijöiden itsensä johtamista tulee tukea.

Opinnäytetyön tuloksia hyödynnettiin HYMY-hankkeen visualisoidussa hybridityömallissa johtamisen osalta.

Kirjoittajat

Katja Luoma opiskeli LAB-ammattikorkeakoulun Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla – koulutuksessa tutkintonimikkeellä terveydenhoitaja (ylempi AMK). Hän työskentelee Helsingin kaupungin terveysasemalla terveydenhoitajana.

Mari Kokkonen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä yliopettajana ja HYMY-hankkeessa (LAB 2023) hybridijohtamisen asiantuntijana.

Lähteet

Aho, T., Höykinpuro, T., Kähärä, E., Lehtoranta, T., Sipilä, R. & Rauramo, P. 2017. Etätyössä turvallisesti. Työturvallisuuskeskus, palveluryhmä. Viitattu 11.8.2023. Saatavissa https://ttk.fi/julkaisu/etatyossa-turvallisesti

Babapour Chafi, M., Hultberg, A. & Bozic Yams, N. 2021. Post-Pandemic Office Work: Perceived Challenges and Opportunities for a Sustainable Work Environment. Sustainability 2022, 14, 294. Viitattu 11.8.2023. Saatavissa https://doi.org/10.3390/su14010294

LAB. 2023. Hybridityöllä muutoskyvykkyyttä. Hanke. Viitattu 11.8.2023. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/hybridityolla-muutoskyvykkyytta

Luoma, K. 2023. Hybridityön johtamisen suuntaviivat Hymy-hankkeeseen. Opinnäytetyö YAMK. LAB-ammattikorkeakoulu, tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla. Viitattu 11.8.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023081124699

TRESOR69. 2021. Etätyö, kaukotyö. Pixabay. Viitattu 11.8.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/vectors/et%C3%A4ty%C3%B6-et%C3%A4ty%C3%B6t%C3%A4-kauko-ty%C3%B6t%C3%A4-6855853/

Trevor, J. & Holweg, M. 2023. Managing the New Tensions of Hybrid Work. Artikkeli. MIT Sloan Management Review, vol. 64, no. 2, 35–39. Viitattu 11.8.2023. Saatavissa https://sloanreview.mit.edu/article/managing-the-new-tensions-of-hybrid-work

Yang, E., Kim, Y. & Hong, S. 2021. Does Working from Home Work? Experience of Working from Home and the Value of Hybrid Workplace Post-COVID-19. Journal 53 of corporate real estate 25.1 (2023): 50–76. Viitattu 11.8.2023. Saatavissa https://www.emerald.com/insight/1463-001X.htm