Kinestetiikka hoitotyössä

Hoitajat kärsivät usein tuki-ja liikuntaelinsairauksista. Kinestetiikan käytäntöön ottamisen myötä haittoja voidaan vähentää ja jopa ehkäistä. Kinestetiikka on toimintamalli, joka korostaa paitsi ihmisen luonnollisia liikemalleja myös aistitoimintojen ymmärtämistä (Hantikainen 2018).

Kinestetiikan toimintamallia käyttämällä hoitajien ergonomia parantuu ja kuntoutujien arkipäiväisiin toimintoihin vaativat siirtymiset sekä avustustilanteet kevenevät. Kinestetiikan ottaminen käytäntöön lisää hoitajien voimavaroja ja tukee arjessa jaksamista. (Terveyskylä 2020.)

Hoitajien työtä voidaan keventää kinestetiikan avulla niin fyysisesti kuin psyykkisestikin. Siirroissa käytettävät apuvälineet ja kinestetiikan mukaan tehdyt siirrot tekevät niistä kevyempiä hoitajalle ja kuntoutujalle. (Hantikainen 2018.)

Kuntoutujan kannalta kinestetiikan toimintamalli tukee kuntoutumista ja saattaa jopa lyhentää kuntoutusjaksoa osastolla. Aktiivinen kuntouttaminen osastolla edesauttaa kotiutumista ja kotona pärjäämistä, koska kuntoutujalla säilyy kyky ymmärtää ja hallita omaa kehoaan. (Hantikainen 2018.)

Yhteisymmärrys korostuu

Hoitajan tulee perehtyä kuntoutujan hoitotietoihin ennen avustus- ja siirtotilannetta, jotta hoitaja tietää kuntoutujan voimavaroista ja liikkumiskyvystä. Hoitajan on hyvä varata riittävästi aikaa avustus- ja siirtotilanteeseen. Kuntoutujaa ohjataan sanallisesti koko siirron ajan. Tilanteessa hoitajan tulee olla läsnä ja lähellä kuntoutujaa. Heillä on yhteinen näkemys siitä, kuinka tilanteessa toimitaan. (Hantikainen 2018.)  On tärkeää, ettei hoitaja yliauta kuntoutujaa, vaan tukee ja ohjaa kuntoutujaa käyttämään omia voimavaroja. (Kyngäs 2021, 10).

Kuva 1. Hoitaja avustaa puolipainovarauksella olevan kuntoutujan pyörätuolista vuoteeseen (Kuva: Opetusvideo Alen & Könönen 2021) 
Kuva 2. Hoitaja avustaa kuntoutujan vuoteesta pyörätuoliin (Kuva: Opetusvideo Alen & Könönen 2021)

Opetusvideoiden hyödyntäminen kuntoutusosastolla

Opetusvideoiden avulla hoitohenkilökunta pystyy ottamaan käytännön työhön mukaan kinestetiikan toimintamallin ja soveltamaan sitä hoitotyössä. Opetusvideot toimivat perehdytyksenä myös uusille työntekijöille ja opiskelijoille. Lisäksi videoita pystytään hyödyntämään kertauksena osaston työtekijöille. Opinnäytetyönä tehdyt opetusvideot ovat selkeitä ja sopivat kuntoutusosaston toimenkuvaan. Opetusvideoilla tehdyt kuntoutujan avustustilanteet ovat keskeisimmät, joita kuntoutusosastolla käytetään. (Alen & Könönen 2021.)

Kirjoittajat

Janina Alen ja Mikaela Könönen valmistuvat LAB-ammattikorkeakoulusta sairaanhoitajiksi. Heidän opetusvideoita sisältävä opinnäytetyönsä käsitteli kinestetiikkaa hoitotyössä.

Anna Romakkaniemi työskentelee hoitotyön lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikössä, ja hän toimi opinnäytetyön ohjaajana. 

Lähteet

Alen, J. & Könönen, M. 2021. Kinestetiikka hoitotyössä: opetusvideoita Salpausselän kuntoutussairaala Jalmarin ortopediselle kuntoutusosastolle. Toiminnallinen opinnäytetyö kinestetiikan toimintamalleista. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. [Viitattu 21.4.2021.] Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202104296309[A13] 

Hantikainen, V. 2018. Kinestetiikka, toimintamalli voimavarojen ylläpitämiseen liikkeen avulla. PS-kustannus.  [Viitattu 22.4.2021.]

Kyngäs, P. 2021. Asiakaslähtöinen kuntoutuminen sairaalassa. YAMK. Metropolia ammattikorkeakoulu. [Viitattu 22.4.2021.] Saatavissa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/464073/Asiakasl%c3%a4ht%c3%b6inen%20kuntoutuminen.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

Terveyskylä, 2020, Kuntoutujalle, Miksi ergonomiaan kannattaa kiinnittää huomiota? [Viitattu 22.4.2021.] Saatavissa: https://www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo/kuntoutujalle/oma-hyvinvointi/opas-hyv%C3%A4%C3%A4n-ergonomiaan/miksi-ergonomiaan-kannattaa-kiinnitt%C3%A4%C3%A4-huomiota