Sijoitusrahastojen valinta yksityissijoittajan näkökulmasta

Sijoitusrahastojen tarjonta on kasvanut viime vuosina. Sopivan rahaston valinta saattaa osoittautua yksityissijoittajan näkökulmasta haastavaksi.

Sijoitusrahaston valinnassa tulisi korostua erityisesti oma sijoitusprofiili, joka käsittää muun muassa sijoitushorisontin, riskinsietokyvyn ja rajoitteet.

Lisäksi yksityissijoittajan kannattaa analysoida rahaston ominaisuuksia kuten kulurakennetta, sijoitusinstrumentteja, sijoituskohteiden maantieteellistä jakaumaa sekä salkunhoitajan osaamista ja sijoitusstrategiaa.Lomakkeen yläreuna

Elmo Hasu analysoi opinnäytetyössään rahaston valintaan vaikuttavia tekijöitä (Hasu 2021). Hän huomasi, että yksityissijoittajien tietämys rahastoista ei vaihtele merkittävästi ikäryhmittäin. Yksityissijoittajat arvostavat rahastoissa erityisesti riskin hajautusta. Rahasto valitaan itsenäisen analyysin perusteella.

Sijoituskäyttäytyminen on muuttunut

Sijoituskäyttäytyminen on muuttunut viime vuosina. Rahastosijoittaminen kiinnostaa yhä nuorempia ihmisiä. Rahastopalvelut ovat siirtymässä verkkoon. Verkossa toimivien rahalaitosten lisäksi myös perinteiset kivijalkapankit ovat lisänneet kilpailun vuoksi erilaisten sovellusten ja muiden verkkopalveluiden tarjontaa.

Kuva 1. Sijoittaja tavoittelee aina tuottoa. Nykyään yksityissijoittajat saattavat tehdä päätöksiään nojautuen muihin tietolähteisiin kuin sijoitusneuvojiin (Tumisu 2018)

Finanssialan keskusliiton vuoden 2010 sijoitusrahastotutkimuksesta huomataan, että rahastosijoittaminen oli vielä reilut 10 vuotta sitten yleisintä 40–64-vuotiailla ja rahastojen valinnoissa korostui sijoitusneuvojan suositukset. Nykyään rahastosijoittaminen hoidetaan itsenäisesti, eikä kokeneen sijoitusneuvojan analyyseille anneta juurikaan lisäarvoa.

Näin ollen rahaston valintaan vaikuttavissa tekijöissä on tapahtunut lyhyellä aikavälillä merkittäviä muutoksia.

Perinteiset kivijalkapankit ovat kohdanneet kilpailua, kun uudet palveluntarjoajat onnistuvat tarkemmin kohdennetuilla ja kustannustehokkailla palveluilla vastaamaan sijoittajien muuttuneisiin tarpeisiin.

Sijoittajien osaaminen kaipaa kehittämistä

Rahastosijoittaminen mielletään helpoksi ja vaivattomaksi sijoitustoiminnaksi. Yksityissijoittajat ovat sitä mieltä, että tuottava rahastosijoittaminen ei vaadi aikaa tai erityistä osaamista.

Opinnäytetyön (Hasu 2021) kyselytutkimus rahaston valintaan vaikuttavista tekijöistä osoittaa, että rahasto-osuuksia omistavat yksityissijoittajat eivät keskimäärin tunne rahastojen suorituskyvyn mittareita tai rahastotyyppien historiallisia riskejä.

Vaikuttaa siltä, että rahastosijoittajat eivät koe tarpeelliseksi kehittää osaamistaan. Sosiaalisessa mediassa ihmiset saattavat juhlia rahastonsa ”korkeaa” tuottoa, vaikka se olisi vertailuindeksin mukainen. Sijoitustoiminta halutaan hoitaa itse, mutta asiaan perehtymiseen ei kuitenkaan käytetä aikaa, eikä asiantuntevasta neuvonnasta haluta maksaa.

Opinnäytetyön (Hasu 2021) perusteella tärkeimpiä yksityissijoittajan valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat historiallinen tuotto ja riski sekä itsenäinen analyysi.

Yksityissijoittajien kulutietoisuus on tutkimuksen mukaan kasvanut. Taustalla saattaa olla sosiaalisen median ruokkima passiivisen rahastosäästämisen ilosanoma.

Kirjoittajat

Elmo Hasu valmistuu keväällä 2021 LAB-ammattikorkeakoulusta liiketalouden ja logistiikan alan (AMK) koulutuksesta.

Henri Huovinen  toimii liiketoiminnan lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Finanssiala. 2010. Sijoitusrahastotutkimus. [Viitattu 27.4.2021.] Saatavissa: https://www.finanssiala.fi/wp-content/uploads/2011/05/Sijoitusrahastotutkimus_2010.pdf

Hasu, E. 2021.Rahaston valintaan vaikuttavat tekijät: yksityissijoittajan näkökulmasta. Opinnäytetyö. Liiketalous, hallinto ja markkinointi. LAB-ammattikorkeakoulu. [Viitattu 19.5.2021.] Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202105067352

Kuvat

Tumisu 2018. Investoinnit-rahoittaa-aika-3247252.  Pixabay. [Viitattu 19.5.2021.] Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/investoinnit-rahoittaa-aika-3247252/