Kohti moniammatillista oppimista VOO-harjoittelussa

Parhaiden mahdollisten terveyspalveluiden saavuttamiseksi terveysalan ammattilaiset toimivat yhdessä yhteisiä tavoitteita kohden. Terveysalan opiskelijoille moniammatilliseen työskentelyyn oppiminen edellyttää tiedon soveltamista ja käytännön taitojen harjoittelua yhdessä. Moniammatillisessa harjoittelussa vähintään kahden eri ammattialan opiskelijat oppivat toimimaan yhdessä hyödyntäen toistensa osaamista potilaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

HARKKA – Harjoittelusta työelämään muuttuvissa terveysalan toimintaympäristöissä -hankkeessa kehitetään moniammatillisia terveysalan koulutuksen harjoitteluympäristöjä ja -käytänteitä.

Terveysalan koulutuksella on suuri vaikutus tulevaisuuden terveyspalveluihin. Koulutuksen tulee sisältää moniammatillisuuden oppimista myös käytännön harjoittelussa (Frenk ym. 2010). Terveysalan koulutuksen tehtävänä on antaa valmiuksia asiakkaiden terveysongelmien kokonaisvaltaiseen hahmottamiseen.

Terveydenhuollon toimintaympäristöissä tarvitaan moniammatillisen yhteistyön osaamista. Moniammatillinen oppiminen edistää opiskelijan ammatillisten roolien ymmärtämistä. Oma ammattirooli vahvistuu, ja muiden ammattiryhmien työnkuva moniammatillisessa yhteistyössä selkeytyy. (Tuomela ym. 2017.)

Vastuuta ottamalla opit

Vastuuta ottamalla opit -harjoitteluohjausmallin (VOO-malli) tausta-ajatuksena ovat Teaching Department -yksiköt, joissa opiskelijat kokonaisvaltaisesti toteuttavat asiakkaiden ohjausta ja hoitoa. Mallin kehittäminen alkoi Opetushallituksen rahoittamassa hankkeessa, jossa oli mukana Koulutuskeskus Salpaus, Päijät-Hämeen keskussairaala ja Lahden ammattikorkeakoulu.

 Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ohjattu harjoittelu pilotointiin VOO-mallin mukaisesti vuonna 2014. Kehittämistyön yhtenä tavoitteena oli mahdollistaa sairaanhoitajaopiskelijoille moniammatillisen työotteen kehittyminen. Keskeisenä ajatuksena oli harjoittelun muodostuminen entistä enemmän opiskelija-potilastyöskentelyksi opiskelija-ohjaajatyöskentelyn sijasta. (Sulonen 2021.)

VOO-mallin mukaista harjoittelua kehitetään entistä enemmän moniammatilliseksi. Tällöin opiskelijat työskentelevät harjoittelussa pareina moniammatillisessa tiimissä pohtien, suunnitellen, toteuttaen ja arvioiden potilaan hoitoa ja kuntoutusta. Sairaanhoitaja ja fysioterapeutti ohjaavat harjoittelua taustalla vahvasti rohkaisten itsenäiseen ajatteluun ja päätöksentekoon. Sairaanhoitajaopiskelijat ovat toimineet keskenään VOO-pareina tai -parina lähihoitajaopiskelijoiden kanssa. Tavoitteena on, että fysioterapeuttiopiskelijat työskentelevät jatkossa VOO-pareina.  Sairaanhoitajaopiskelijoilla on vastuullaan nimetyt VOO-potilashuoneet, ja he konsultoivat fysioterapeuttiopiskelijoita potilaiden kuntoutuksesta.

Kuva 1. Yhdessä oppiminen toimii potilaan parhaaksi, kun hoitotilanteessa ammattilaiset myös ymmärtävät toistensa rooleja (Oamk, 2021)

Yhdessä oppimista lastenosastolla

Syksyllä 2020 lastenosastolla toimineiden opiskelijoiden yhteisissä keskusteluissa ja potilaan hoitotilanteissa opiskelijoille muodostui yhteinen ymmärrys kokonaisvaltaisesta hoidosta ja kuntoutuksesta.

Sairaanhoitajaopiskelijat oppivat arvioimaan fysioterapian tarvetta ja esittämään konsultaatiopyyntöjä. Fysioterapeuttiopiskelija oppi vastaamaan konsultaatiopyyntöihin ja perustelemaan toteuttamaansa fysioterapiaa. Sekä opiskelijat että harjoittelun ohjaajat ja opettajat pitivät kokemusta hyödyllisenä moniammatillisessa kehittymisessä.

Kirjoittajat

Päivi Ivanoff-Lahtela toimii LAB-ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajakoulutuksen lehtorina ja HARKKA-hankkeen projektityöntekijänä.

Pirjo Knuuttila toimii LAB-ammattikorkeakoulussa fysioterapeuttikoulutuksen lehtorina ja HARKKA-hankkeen projektipäällikkönä.

Lähteet

Frenk J. Lincholn C. Bhutta etc. 2010. Health professionals for a new centry: transforming education to strengthen health systems in an interdependent world.  [Lainattu 19.2.2021] Saatavilla: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(10)61854-5/fulltext

HARKKA- harjoittelusta työelämään muuttuvissa terveysalan toimintaympäristöissä. [Viitattu:7.4.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/harjoittelusta-tyoelamaan-muuttuvissa-terveysalan-toimintaymparistoissa

Sulonen, T. 2021. Tästä alkaa tarina nimeltä VOO. Vastuuta ottamalla opit. Esitys VOO koulutuksessa Rovaniemellä 13.2.2021.

Tuomela, K.,Heikkilä, K., Haapanen, H., Kortekangas-Savolainen, O.  & Salminen, L. 2017. Moniammatillinen oppiminen yhteistyöosaamisen edistäjänä terveydenhuollossa. Hoitotiede 2017, 29 (4), 254-275. [Viitattu 16.2.2021]. Saatavissa: https://search.proquest.com/openview/aa2b42bab577f81d46de34bb44debeb4/1?pq-origsite=gscholar&cbl=406341

Kuva

Kuva 1. Oamk 2021. Oulun ammattikorkeakoulu / HARKKA-hankkeen kuvapankki.