Kosken koulun projekti ‒ kehittäminen toiminnan jatkon tueksi    

Kosken koulun projekti on imatralaisen Kosken koulun kieliluokkien ja LAB-ammattikorkeakoulun työelämäyhteistyöprojekti, joka toteutettiin 4. kerran loppuvuodesta 2023. LABin suomalaiset ja kansainväliset hoitotyön opiskelijat ohjasivat ja opettivat 3.–7. luokan oppilaita vuorollaan tiimeissä yhteensä neljän intensiiviviikon ajan. Aiheet linkittyivät terveyteen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Projektin perustana ovat olleet terveyden edistäminen, yhteisöllinen työ ja peruskoulun monialaiset oppimiskokonaisuudet. (Airee ym. 2023; Hämäläinen & Vehviläinen 2021; Kouvonen ym. 2023.)

Projektin päätyttyä kerättiin LABin opiskelijoilta ja Kosken koulun opettajilta anonyymi palaute Webropol-kyselyllä. Kyselyssä oli sekä valmiiksi muotoiltuja kysymyksiä liukuvan asteikon arvosanoilla 1–10 että mahdollisuus antaa vapaata palautetta. Kyselyn tarkoituksena oli arvioida projektin onnistumista. Rakentava palaute auttaa kehittämään toimintaa ja huomioimaan onnistumiset (Sarkkinen 2017) sekä mahdollistaa projektin muokkaamisen, jotta se olisi mahdollisimman hyödyllinen kaikille osapuolille. Projektia on tarkoitus laajentaa vuonna 2024 myös Lappeenrannan kieliluokille (Huovila 2024).

Tulokset   

Kaikki kyselyyn vastanneet opettajat suhtautuivat projektiin positiivisesti. Intensiiviviikkojen aikana käytettyyn opetusmateriaaliin oltiin tyytyväisiä, ja opettajien mukaan LABin opiskelijat onnistuivat opetustehtävässään hyvin. Erityisen hyvän arvion sai yhteistyön onnistuminen LABin opettajien kanssa. Myös yhteistyö opiskelijoiden kanssa koettiin hyvänä. Opettajat kokivat projektin aiheet hyödyllisinä, ja projektiin käytetty aika sopi luokkien lukujärjestykseen. Avoimessa palautteessa projektin tarjoama kielellisen kehityksen mahdollisuus nähtiin positiivisena.   

Opiskelijoista kyselyyn vastasi 61,5 %. Parhaimman arvosanan sai projektin uusi toteutusmuoto. Intensiiviviikot koettiin hyvänä ja toimivana tapana toteuttaa projekti. Hyvän keskiarvon sai myös projektin työmäärä, yhteistyö opettajien kanssa sekä projektityössä opitut uudet tiedot ja taidot. Heikoimman keskiarvon sai intensiiviviikoille valmistavat tunnit ja materiaali, joihin toivottiin selkeyttä ja lisää tietoa lasten kanssa työskentelystä. Projekti sai yleisesti paljon positiivista palautetta, ja sen toivottiin toteutuvan Lappeenrannassa.

[Alt-teksti: aikuiset opiskelijat työskentelemässä luokkahuoneessa.]
Kuva 1. Opetusta Kosken koululla, kuvassa LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijat Qilun Wu, Aftab Ali, Niaz Ahmad ja Pinja Kouvonen. (Kuva: Sanna Imeläinen) 

Johtopäätökset  

Nykyinen projektin toteuttamismuoto intensiiviviikkoina on toimiva ja kannattaa myös tulevaisuudessa säilyttää. Huomiota tulee kuitenkin kiinnittää LABin puolella intensiiviviikoille valmistaviin tunteihin ja niiden sisältöihin. Jatkossa olisi hyvä miettiä, voisiko sama ohjaava opettaja pysyä ryhmän mukana koko intensiiviviikon ajan, jotta opiskelijoiden työmäärää ja osallistumista olisi helpompi arvioida.   

Yleisesti ottaen projekti on ollut hyödyllinen kaikille osapuolille. Opiskelijat ovat päässeet harjoittelemaan projektitaitojaan sekä tarkastelemaan, miten lasten ikätasoinen kehitys näyttäytyy kouluympäristössä. Intensiiviviikot ovat tarjonneet oppilaille ja opiskelijoille mahdollisuuden harjoitella englantia sekä saada tietoa eri kulttuureista. Kulttuurin edistäminen kuuluu opetushallituksen mukaan opetussuunnitelmaan, ja kyseinen projekti on tarjonnut tähän ainutkertaisen mahdollisuuden (Jokikokko 2021, 11).   

Kirjoittajat  

Pinja Kouvonen ja Ronja Airee ovat LAB-ammattikorkeakoulun loppuvaiheen terveydenhoitajaopiskelijoita.  

Sini Hämäläinen ja Sanna Imeläinen työskentelevät hoitotyön lehtoreina LAB-ammattikorkeakoulussa ja toimivat Kosken koulun projektin vastuuopettajina.  

Lähteet  

Airee, R., Kouvonen, P., Hämäläinen, S. & Imeläinen, S. 2023. Kosken koulun projekti – terveyden edistämistä osana peruskoulun monialaista oppimiskokonaisuutta. LAB Focus. Viitattu 28.11.2023. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/kosken-koulun-projekti-terveyden-edistamista-osana-peruskoulun-monialaista-oppimiskokonaisuutta/    

Huovila, P. 2024. Kieliluokat. Lappeenrannan kaupunki. Viitattu 9.1.2024. Saatavissa https://www.lappeenranta.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/koulut/kesamaen-koulu/painotukset/kieliluokat  

Hämäläinen, S. & Vehviläinen, U. 2021. Alakoulu ja ammattikorkeakoulu yhteisen oppimisen projektissa. LAB Focus. Viitattu 10.1.2023. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/alakoulu-ja-ammattikorkeakoulu-yhteisen-oppimisen-projektissa/ 

Jokikokko, K. 2021. Kulttuurinen moninaisuus ja siihen liittyvä kasvatus: teoriataustaa kulttuurisen moninaisuuden teemojen käsittelyyn koulussa. Teoksessa (toim.) Laasonen-Tervaoja, E., Jokikokko, K. & Stevenson, J. Kulttuurinen moninaisuus osaksi koulun arkea ja käytänteitä – Opas opettajalle kulttuurisen moninaisuuden huomioimiseen perusopetuksessa. Viitattu 5.1.2024. Saatavissa https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/OpeOpas-KuTiMat%20%281%29.pdf    

Kouvonen, P., Airee, R., Hämäläinen, S. & Imeläinen, S. 2023. Kosken koulun projekti – toimintamalli yhteisöllisen työn tukena. LAB Focus. Viitattu 9.1.2024. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/kosken-koulun-projekti-toimintamalli-yhteisollisen-tyon-tukena/  

Sarkkinen, M. 2017. Palaute on työelämän pienin suuri asia. Verkkolehti Työpiste. Työterveyslaitos. Viitattu 5.1.2024. Saatavissa https://www.ttl.fi/tyopiste/palaute-on-tyoelaman-pienin-suuri-asia