Kotihoidon fysioterapeutit kokeilivat ikäihmisten etäkuntoutusta

Ikäihmisten kotihoidon asiakasmäärät kasvavat jatkuvasti. Samaan aikaan kotihoidon yksiköissä vallitsee vaje ammattilaisista. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut suosituksia uusien teknologioiden integroimisesta ikäihmisten kotihoidon palveluihin. Kotihoidon palveluissa voidaan hyödyntää digitaalista etäkuntoutusta asiakkaiden toimintakyvyn tukemiseksi. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2020a.) Hämeenlinnan kaupungin ikäihmisten kotihoidon fysioterapeutit ryhtyivät kehittäjätiiminä ketterästi kokeilemaan etäkuntoutusta ikäihmisasiakkailleen. Kokeilusta syntyi uusi toimintamalli, jonka luominen perustuu tutkittuun tietoon.

[Alt-teksti: Iäkäs mies istuu pöydän ääressä vierellään digitaalinen näyttötaulu, jossa on kellon lisäksi päivämäärä sekä kuvakkeita eri toimintoja varten.]
Kuva 1. Olavi on jo harjaantunut etäkuntoutuspäätteen käyttäjä. (Kuva: Mari Hautamäki)

Etäkuntoutuskokeilua kotihoidon asiakkaille

Kansallinen tavoite on, että mahdollisimman moni ikäihminen pärjää kotonaan mahdollisimman pitkään. Näin ollen ikäihmisten kotona asumista on pyrittävä tukemaan ennaltaehkäisevän toiminnan ja kuntoutuksen keinoin. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2020b.)

Etäkuntoutus on eräs tapa integroida uutta teknologiaa kotihoidon asiakkaille. Etäkuntoutuksesta voidaan käyttää useita erilaisia termejä, joita ovat muun muassa nettiterapia, virtuaalikuntoutus tai mobiilikuntoutus. Ammattilaiset ohjaavat etäkuntoutusta, ja sillä on oltava selkeä tavoite. Etäkuntoutusta voidaan suorittaa reaaliaikaisesti tai ajasta riippumatta. Reaaliaikaisessa kuntoutuksessa terapeutti sekä kuntoutuja käyttävät samaa sovellusta ja näkevät toisensa omilta näyttöruuduiltaan. (Salminen ym. 2016.)

Toimintamalli kotihoidon fysioterapeuteille

Hautamäen (2022) ylempi AMK-opinnäytetyössä selvitettiin, millainen on toimiva etäkuntoutuksen toimintamalli kotihoidon fysioterapeuteille. Tarkoituksena oli kehittää Hämeenlinnan kaupungin ikäihmisten kuntoutuspalveluja. Tavoitteena oli etäkuntoutuksen toimintamallin luominen kotihoidon fysioterapeuteille. Opinnäytetyö toteutettiin tutkimuksellisena, laadullisena kehittämistyönä. Kehittäjätiimiin osallistuivat viisi fysioterapeuttia sekä palvelusuunnittelija.

Tuloksissa nousi esille, että etäkuntoutuksen soveltuvuus ikäihmisille on arvioitava asiakaskohtaisesti. Etäkuntoutuksen sisältö tulee arvioida asiakkaan toimintakyvyn ja kuntoutuksen tavoitteiden mukaisesti. Säännöllisen kotihoidon ikäihmiset pääosin soveltuvat etäkuntoutuksen asiakkaiksi. Etäkuntoutusta on mahdollista integroida rinnakkain kasvokkain toteutuvan kuntoutuksen kanssa. Etäteknologian tulee olla helppokäyttöistä. On myös taattava työrauha fysioterapeutille, jotta toteutus on sujuvaa. Turvallisuudesta on huolehdittava, kuten asiakkaan voinnin seuranta, koti ympäristönä sekä tietoturvallisuus.

Tulosten mukaan asiakaspalaute etäkuntoutuksesta on myönteistä. Selvisi myös, että teknologian integroiminen soveltuu ryhmämuotoiseenkin kuntoutukseen sekä hoitopalavereiden toteuttamiseen.

Kirjoittajat

Mari Hautamäki on LAB-ammattikorkeakoulusta valmistuva YAMK-opiskelija Sosiaali- ja terveysalan digitaaliset ratkaisut -koulutuksesta. Hän työskentelee fysioterapeuttina Hämeenlinnan kaupungin kotipalveluissa ja on kiinnostunut ikäihmisten kuntoutuspalveluiden kehittämisestä.

Taina Anttonen toimii yliopettajana LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä Lahden kampuksella. Hän koordinoi sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutusta, jonka keskiössä ovat palveluiden uudistaminen ja asiantuntijuus digitaalisessa sote-toimintaympäristössä.

Lähteet

Hautamäki, M. 2022. Etäkuntoutuksen toimintamalli kotihoidon fysioterapeuteille. Ylempi AMK -opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, Lahden kampus. Viitattu 25.3.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202203314231

Salminen, A-L., Hiekkala, S. & Stenberg, H. 2016. Etäkuntoutus. Kelan tutkimuksia. Helsinki. Viitattu 25.3.2022. Saatavissa https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/161341/Etakuntoutus.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Sosiaali- ja terveysministeriö. 2020a. Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2020:29. Viitattu 25.3.2022. Saatavissa https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162455/STM_2020_29_J.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Sosiaali- ja terveysministeriö. 2020b. Kansallinen ikäohjelma vuoteen 2030. Tavoitteena ikäkyvykäs Suomi. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2020:31. Viitattu 25.3.2022. Saatavissa  https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162462/STM_2020_31_j.pdf?sequence=4&isAllowed=y