Tekoälyn käyttöönotto yrityksissä

Tekoäly on osa arkipäivää, vaikka sitä ei aina tiedostetakaan. Älypuhelimissa ja tietokoneella käytettävissä palveluissa on virtuaalisia avustajia, verkon haku- ja käännöskoneet pohjautuvat tekoälyyn, markkinoinnissa, peleissä ja lääketieteessä käytetään tekoälyä ja niin edelleen. Kuitenkin vuoden 2020 lopussa Suomessa vain 3,15 % yli viisi henkilöä työllistävistä yrityksistä hyödynsi tekoälyä. Investointien suurimpana esteenä on se, että ei ymmärretä tekoälyn sovellusmahdollisuuksia ja että osaamista tai kunnollista dataa ei ole riittävästi. Kuilu osaamisessa ja kilpailukyvyssä kasvaa tekoälyinvestointeja tehneiden ja investointeja lykänneiden yritysten välillä koko ajan. (Teknologiateollisuus 2020.)

Tekoälyprojektin aloittaminen

Tekoäly tutuksi ja Alueellinen teknologiakartta -hankkeiden järjestämässä Tekoäly käytännössä -webinaarissa Hannu Hakkola Artific-AI:sta kertoi, että tekoälyratkaisut verrattuna manuaalisiin ratkaisuihin ovat nopeita ja toistettavissa ja koodilla toteutettuihin verrattuna yhtä tarkkoja kuin ihmisen tekemät ratkaisut. Lisäksi tekoäly oppii myös esimerkkien avulla. Kun mietitään tekoälyn käyttöönottoa, tarvitaan kunnollista dataa ja algoritmi, joka mahdollisesti löytyy valmiina, koska ongelmatyyppiä on todennäköisesti tutkittu jo aikaisemminkin. Lisäksi tarvitaan tehokas tietokone tai kapasiteettia voidaan myös vuokrata pilvestä (Google/Amazon/Microsoft) käsittelemään dataa. (Hakkola 2022.)

Kuvassa tekokäsi painaa näppäimistön nappulaa
Kuva 2. Manuaalista rutiinityötä voidaan automatisoida. (geralt 2019)

Haasteet ja niihin vastaaminen tekoälyprojekteissa

Asiantuntijaverkosto KPMG:n yritysjohtajille tekemän kyselyn mukaan 92 % johtajista uskoo, että tekoäly tehostaisi heidän yritystensä toimintaa (Krishna ym. 2021). Samalla turvallisuus, yksityisyydensuoja ja eettisyys ovat suurimmat tekoälyyn liittyvät huolenaiheet kaikilla sektoreilla. Lisäksi etenkin pienissä yrityksissä yritysjohtajat kokevat parhaiden tekoälyteknologioiden valitsemisen vaikeaksi. Vaikka tekoälyn käyttöönottoa pelätään, yritysjohtajille tehdyn kyselyn mukaan 62 % teknologiajohtajista kokee, että tekoälyhankkeet ovat tuoneet enemmän lisäarvoa, kuin etukäteen ajateltiin. (Krishna ym. 2021.)

Hakkolan (2022) mukaan organisaatio osaa käyttää tekoälyä, koska se voidaan integroida osaksi nykyistä järjestelmää ja koko organisaation ei tarvitse ymmärtää, mitä tapahtuu ”konepellin alla”. Organisaation päätöksentekijöiltä se vaatii hyvää suunnittelua. Täytyy tunnistaa se ongelma, joka halutaan tekoälyllä ratkaista ja täytyy selvittää, kerätäänkö organisaatiossa asiaan liittyvää sopivaa dataa.

Tekoälyprojektit julkisella sektorilla

Julkista hallintoa kehitetään uusimpia teknologioita hyödyntämällä. Tekoälypohjaisten järjestelmien avulla vähennetään kustannuksia, vapautetaan työaikaa kriittisille tehtäville ja tarjotaan nopeampia ja parempia palveluita asiakkaille. Uudistusten myötä mahdollistetaan edellytykset uudenlaiselle digitaaliselle liiketoiminnalle. Manuaalista rutiinityötä voidaan automatisoida tekoälyä hyödyntävien modernien robottien avulla. Myös ohjelmistorobotiikan sovellukset suorittavat automatisoidusti yksinkertaisia työtehtäviä, esimerkiksi tietojen syöttämistä, päivittämistä tai hakujen tekemistä. (Valtiovarainministeriö 2022.)

Kirjoittaja 

Eija Lantta työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa Alueellinen teknologiakartta ja Tekoäly tutuksi -hankkeissa projektipäällikkönä.

Lähteet

geralt. 2019. 4482267. Pixabay / CCO. Viitattu 31.3.2022. Saatavissa https://pixabay.com/images/id-4482267/

Hakkola, H. 2022. Tekoäly käytännössä. Esitys Alueellinen teknologiakartta ja Tekoäly tutuksi hankkeiden webinaarissa 9.3.2022.

Krishna, S. & Campana, E. & Chandrasekaran, S. 2021. Thriving in an AI World – Unlocking the value of AI across seven key industries. Viitattu 30.3.2022. Saatavissa https://advisory.kpmg.us/content/dam/advisory/en/pdfs/2021/thrivingai2021.pdf

Teknologiateollisuus. 2020. Raportti tekoälyn tilasta Suomessa. Viitattu 31.3.3022. Saatavissa https://teknologiateollisuus.fi/fi/ajankohtaista/tiedote/raportti-tekoalyn-tilasta-suomessa-julkinen-sektori-loistaa-ja-yli-1200

Valtiovarainministeriö. 2022. Tekoäly ja robotisaatio. Viitattu 15.2.2022. Saatavissa https://vm.fi/tekoaly-ja-robotisaatio

Linkit

Linkki 1. LAB. 2021a. Alueellinen teknologiakartta. Viitattu 15.2.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/alueellinen-teknologiakartta

Linkki 2. LAB. 2021b. Tekoäly tutuksi. Viitattu 15.2.2022. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/tekoaly-tutuksi