Ikääntymisen huomiointi työssä

Työnantajilla on tärkeä rooli ikääntyneiden opettajien ja asiantuntijoiden tukena ammattioppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa. Ikääntyneiden työntekijöiden osaaminen ja kokemus ovat arvokkaita resursseja työyhteisössä ja heidän hyvinvointinsa on olennaista työyhteisön toimivuuden kannalta. 1.6.2023 työturvallisuuslakiin tuli tarkennuksia työnantajan työturvallisuusvelvoitteisiin (Työturvallisuuslaki 8, 10 & 14 §).Muutoksen tavoitteena on edistää 55 vuotta täyttäneiden työssä jaksamista ja parantaa työntekijöiden mahdollisuuksia työskennellä pidempään työkykyisenä. On hyvä tiedostaa, että muutos koskee kaikkia ja kaikenikäisiä työntekijöitä.

Lainmuutoksessa on korostettu, että työntekijän henkilökohtaiset edellytykset vaativat työnantajalta yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä. Toki työnantajan mahdollisuuteen toteuttaa näitä yksilöllisiä työsuojelutoimia vaikuttaa mm. työpaikan toiminnan luonne, laajuus ja henkilöstön määrä.

Meillä on erilaisia edellytyksiä suoriutua työssä, ja ne vaihtelevat työuran eri vaiheissa. Yksilöllisillä työsuojelutoimenpiteillä tarkoitetaan muun muassa työn ja työolosuhteiden mukauttamista vastaamaan työntekijän edellytyksiä.

Kuva 1. Edellytykset suoriutua työn haasteista vaihtelevat työuran eri vaiheissa. (geralt 2019)

Työnantajan antamassa opetuksessa ja ohjauksessa (Työturvallisuuslaki 14. §) on huomioitava ammatillisen osaamisen ja työkokemuksen lisäksi muut henkilökohtaiset edellytykset. Tämä tarkoittaa myös vanhenemisen myötä ihmisessä tapahtuvien muutoksien huomioon ottamista.  Ikääntymisen myötä voi tulla yksilöllisiä muutoksia fyysiseen toimintakykyyn tai aistitoimintoihin, kuten näköön tai kuuloon. Oppimiseen liittyen on tarvittaessa varattava enemmän aikaa digitaalisia välineitä tai järjestelmiä käyttöönotettaessa. Huomioitavaa on, että jatkuvat muutokset voivat muodostua vaaratekijäksi.

Yhteistyön ja keskustelun merkitys korostuu

Työhön liittyvät vaara- ja haittatekijät sekä voimavarat on tunnistettava. Arjen tärkein työkalu on säännöllisen keskustelu esihenkilön ja työntekijän välillä. Työturvallisuuslaki velvoittaa työntekijää toimimaan aktiivisesti. Käythän keskustelua esihenkilösi kanssa ja otat puheeksi kokemasi kuormituksen mahdollisimman varhain, jotta voidaan sopia työssä tai työolosuhteissa tarvittavista toimenpiteistä. Ikääntymiseen liittyviä haitta- ja vaaratekijöitä selvitetään myös  muun muassa työpaikkaselvityksissä tai työtyytyväisyys- ja henkilöstökyselyissä.

Seuraavassa esimerkkejä ikääntyneen työntekijän tueksi:

  • Säännölliset keskustelut esihenkilön kanssa
  • Työpäivän aikaisen palautumisen tukeminen
  • Kognitiivisen ja fyysisen ergonomian ratkaisut
  • Työn muokkaus huomioiden voimavarat ja vahvuudet sekä osaamisen hyödyntäminen mentoroinnissa ja hanke- tai suunnittelutyössä oman kiinnostuksen mukaan
  • Koulutus ja ammatillinen kehittyminen
  • Joustavat työajat
  • Varhaisen tuen malli
  • Terveystuki työsuhde etujen kautta
  • Eläke- ja tulevaisuuden suunnittelu.

Ikääntyneiden työntekijöiden osaaminen, kokemus ja asiantuntemus ovat arvokkaita resursseja niin työyhteisössä kuin työelämäyhteistyössäkin.  Ikääntyneiden työntekijöiden tuki on investointi oppilaitoksen pitkäaikaiseen menestykseen ja hyvinvointiin.  On tärkeää, että esihenkilö tukee ja auttaa varmistamaan, että työnteko voi jatkua mielekkäästi ja turvallisesti eläkkeelle siirtymiseen asti.

Kirjoittaja

Heidi Savolainen toimii LAB-ammattikorkeakoulussa työsuojeluvaltuutettuna ja hoitotyön lehtorina.

Lähteet

geralt. 2019. Altmann, G. Liiketoimintaa, seuraava askel. Pixabay. Viitattu 13.12.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/liiketoimintaa-seuraava-askel-4241792/

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738. Finlex. Viitattu 7.12.2023. Saatavissa https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738#L2P10