Menetelmiä yhdistämällä monipuolisempi kuva käyttökokemuksesta

Käyttökokemuksen moniulotteisen luonteen johdosta sen arviointiin on perusteltua hyödyntää useampaa arviointimenetelmää. Asta Lindholmin (Lindholm 2022) LAB-ammattikorkeakoululle laatima opinnäytetyö käsitteli Suomen kansallisoopperan ja -baletin Stage24-suoratoistopalvelun mobiilikäyttökokemusta. Opinäytetyön tutkimuksessa hyödynnettiin ja yhdistettiin erilaisia tutkimusmenetelmiä: mobiililuotaimia, teemahaastatteluja ja semanttisena differentiaalina toteutettua kyselyä.

Käyttökokemuksen arviointimenetelmän valintaan vaikuttavat kohteena olevan järjestelmän luonne, tarkasteltava aikajänne ja tutkimuksen tavoitteet (Roto ym. 2011, 11–12). Luotaimet tarjoavat kontekstuaalista ja käyttötilanteisiin liittyvää kokemustietoa. Useammasta tehtävästä koostuva, luotaintutkimus mahdollistaa kertaluonteista arviointia monipuolisemman katsauksen palvelun käyttöön. Luotaintehtävät myös valmistavat haastateltavia kertomaan yksityiskohtaisemmin kokemuksistaan. (Mattelmäki 2006, 104–105.) Luotaintutkimusta täydennetään usein haastatteluilla. Kyselylomake puolestaan on tehokas ja isoille kohderyhmille soveltuva tiedonkeruun menetelmä, joka on helposti toistettavissa pitkäaikaisessa seurannassa.

Luotainten avulla käyttäjäkokemusta päästään selvittämään aidossa toimintaympäristössä ja itse toimintahetkellä, ilman ulkopuolisen havainnoitsijan läsnäoloa. Mobiililuotaimet ovat digitaalisesti toteutettuja luotaimia ja mahdollistavat käyttäjien toiminnan havainnoinnin joustavasti mobiileissa konteksteissa. (Mattelmäki 2006, 46–47, 68–69.)

Tutkimuksessa luotaintehtävät toteutettiin WhatsApp-pikaviestipalvelussa. Kahden viikon luotaintutkimusjakson aikana käyttäjät kirjasivat käyttökokemuksiaan yhteensä viidessä erilaisessa käyttötilanteessa. Vastausaineisto koostui kirjoitetuista viesteistä ja valokuvista (Kuva 1). Luotaintutkimusta seurasivat henkilökohtaiset teemahaastattelut, joissa syvennettiin tehtävissä esiin nousseita aiheita.

kuva kotisohvasta ompelutöineen
Kuva 1. Luotaintehtäviin kuuluneet valokuvat tarjoavat hiljaista tietoa käyttökontekstista (Lindholm 2022).

Semanttinen differentiaali sopii tuntemusten mittaamiseen

Tutkimuksessa hyödynnettiin Saksassa kehitettyä AttrakDiff-kyselyä, joka on pisimpään käytössä ollut käyttökokemusta arvioiva standardoitu kysely, joka käyttää adjektiivien vastapariasteikkoa eli ns. semanttista differentiaalia. AttrakDiff (2022) arvioi tuotteen koettua houkuttelevuutta käyttökokemuksen eri ulottuvuuksien kautta. Virallinen AttrakDiff-kyselylomake on tarjolla vain saksaksi ja englanniksi, tutkimusta varten adjektiiviparit käännettiin suomeksi ja vastaukset syötettiin manuaalisesti palvelun tarjoamaan analytiikkatyökaluun (kuva 2).  

Kuva lomakkeesta
Kuva 2. Osa suomennetusta AttrakDiff-adjektiivivastaparikyselylystä, josta arvot syötetiin käsin analyysia varten englanninkieliseen palveluun.

Kirjoittajat

Harri Heikkilä on visuaalisen viestinnän yliopettaja ja LAB-ammattikorkeakoulun YAMKin Muotoilun ja median digitaalisten ratkaisujen koordinaattori.

Asta Lindholm valmistuu joulukuussa 2022 medianomiksi (YAMK) LAB-ammattikorkeakoulun digitaalisten ratkaisujen linjalta. Opinnäytetyössään hän käsitteli Suomen kansallisoopperan ja -baletin (SKOB) Stage24-suoratoistopalvelun mobiilikäyttökokemusta. Asta työskentelee SKOB:n viestinnässä tuottajana ja vastaa mm. Stage24-palvelun ja SKOB:n mobiilisovelluksen ylläpidosta ja kehittämisestä.

Lähteet

AttrakDiff. 2022. AttrakDiff-kysely. Viitattu 1.11.2022. Saatavissa https://attrakdiff.de/index-en.html

Lindholm, A. 2022. Mitä isompi ruutu, sen parempi – Case: Suomen kansallisoopperan ja -baletin Stage24-palvelun mobiilikäyttökokemus. YAMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Julkaistaan loppuvuodesta 2022.

Mattelmäki, T. 2006. Muotoiluluotaimet. Helsinki: Teknologiainfo Teknova.

Roto, V., Law, E., Vermeeren, A. & Hoonhout, J. 2011. User Experience White Paper. Bringing clarity to the concept of user experience. Viitattu 1.11.2022. Saatavissa http://www.allaboutux.org/files/UX-WhitePaper.pdf

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *