Lappeenrannan Kimpisen lukiolaiset mukana ensiapupäivässä

Ensiapu tarkoittaa loukkaantuneelle tai sairastuneelle tapahtumapaikalla annettavaa apua, jolla pyritään turvaamaan autettavan peruselintoiminnot ja estämään hänen tilansa paheneminen. Ensiaputaidot voivat tulla tarpeeseen missä vaiheessa tahansa elämäämme ja täysin varoittamatta. Hätätilanteissa auttaminen, oikeanlainen reagointi voi jopa pelastaa ihmishengen. Hätäkeskukseen soitto tulee tehdä viivyttelemättä, ja ensiapu aloittaa mahdollisimman nopeasti. Verenvuodon tyrehdyttäminen ja erilaisten haavojen sitominen painamalla on myös syytä hallita. Onnettomuustilanteissa oikealainen toiminta on äärimmäisen tärkeää; jos löydät ihmisen tajuttomana, on tärkeää osata huolehtia hengityksen turvaamisesta. Myös vierasesineen poisto hengitysteistä vaatii oikeanlaisen tekniikan tuntemista ja nopeaa toimintaa. Elottomalta vaikuttavat henkilö voi tarvita painanta- puhalluselvytystä (SPR 2023).

LAB-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja ensihoitajan AMK-koulutukseen kuuluu opintojakso Anatomian ja fysiologian perusteet (5 op), jonka sisälle on rakennettu osiot Ensiapu ja Potilaan tutkiminen. Ensiavun ja potilaan tutkimisen tavoitteena on, että opiskelija oppii antamaan ensiapua ja tutkimaan potilasta hoitotyön perustaitoja käyttäen (LAB 2023).

Tärkeitä taitoja harjoittelemassa

Lappeenrannan Kimpisen koulun oppilaat tulivat liikunnan ja terveystiedon lehtorin Jokke Elorannan johdolla LAB-ammattikorkeakouluun harjoittelemaan käytännön ensiaputaitoja. Teoriaopinnot he olivat opiskelleet jo ennakkoon. Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijat ottivat hienosti lukiolaiset vastaan ja ryhmäytyivät heidän kanssaan eri ensiapupisteille. Kertasimme jokaisen ensiapurastin kohdalla lyhyesti teoriatiedon, minkä jälkeen opiskelijat ja oppilaat pääsivät harjoittelemaan käytännön taitoja.

Kuva 1. Paineluelvytystä. (Kuva: Paula Ovaska)

Yhteistyö luo monia eri mahdollisuuksia, ja sen merkitys on huomattava. Lukiolaiset saivat hieman tietoa ja ymmärrystä siitä, millaista opiskelu ammattikorkeakoulussa mahdollisesti olisi. Ja toisaalta taas sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijamme saivat ohjauskokemusta ohjaamalla lukiolaisia ensiapurasteilla. LABin ja Kimpisen lukion yhteistyö on samaan aikaan ajankohtaista ja palkitsevaa, mutta myös organisointia vaativaa puolin ja toisin. Korkeakoulujen tulossopimuksissa on myös sovittu, että ammattikorkeakoulut lisäävät yhteistyötä toisen asteen koulutuksen kanssa korkeakouluopintoihin siirtymisen nopeuttamiseksi (OKM 2019).

Tahtotila LAB-ammattikorkeakoulun ja Kimpisen lukion kanssa yhteistyön jatkamiseen on molemmilla osapuolilla suuri. Haasteet liittyivät lähinnä aikataulutuksiin ja tuntien sisällön suunnitteluihin. Ammattikorkeakoulun opiskelijat kertoivat ensiapupäivän jälkeen, että lukiolaiset olivat aktiivisia ja innokkaita oppimaan ja heittäytyivät harjoituksiin mukaan hyvällä ”flowlla”, ja he itse kokivat saavansa hyvää ohjauskokemusta ensiaputaitojen ohjaamisesta.

Kirjoittajat

Jenni Hämäläinen on LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikössä työskentelevä ensihoidon lehtori. Hänen mielenkiintonsa kohteina ovat akuuttihoitotyö ja akuutin kivun hoito, josta hän on myös väitellyt tohtoriksi joulukuussa 2022.

Paula Ovaska on LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikössä työskentelevä hoitotyön lehtori. Hänen mielenkiintonsa kohteina ovat akuuttihoitotyö ja lääkehoito, ja hän opettaa myös anatomian ja fysiologian opintojaksoilla.

Lähteet

LAB. 2023. Opetussuunnitelma. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 4.12.2023. Saatavissa https://opinto-opas.lab.fi/68177/fi/68117/127806

OKM. 2019. Katse korkealle. Näkökulmia lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyöhön. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2019:6.Helsinki.

SPR.2023. Ensiapukoulutus. Suomen Punainen Risti. Viitattu 4.12.2023. Saatavissa https://ensiapukoulutus.fi