Lapsiperheet arvostavat eniten taloudellisia yritysvastuutekoja

Yritysvastuun merkitys kasvaa jatkuvasti. Se myös vaikuttaa entistä enemmän yrityskuvaan sekä siten kuluttajien ostopäätöksiin. Vastuullisuustoimia pidetään jopa edellytyksenä yrityksen tukemiselle. Lisäksi yritysten odotetaan viestivän vastuullisuustoiminnastaan hyvin avoimesti eri kanavia hyödyntäen. (Tynkkynen & Berninger 2017, 36.)

Tässä tekstissä tarkastellaan yritysvastuun eri osa-alueita ja sitä, kuinka erilaiset ihmiset suhtautuvat niihin. Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan lapsiperheille erityisesti taloudellinen yritysvastuu on tärkeää, kun taas aikuistalouksissa myös ympäristövastuu koettiin olennaiseksi (Boman 2022, 34).

Yritysvastuu tarkoittaa yritysten harjoittamaa toimintaa kestävän kehityksen edistämiseksi (Kuluttajaliitto 2022). Yritysvastuun keskeisemmät osa-alueet ovat taloudellinen vastuu, sosiaalinen vastuu sekä ympäristövastuu (Jussila 2010, 15). Taloudelliseen vastuuseen liittyy muun muassa se, kuinka yritys hyödyntää ja jakaa toiminnastaan syntyviä varoja sidosryhmilleen esimerkiksi sponsoroimalla ja tukemalla sidosryhmiä (Jussila 2010, 60–61). Sosiaaliseen vastuuseen kuuluvat työhyvinvointi, ihmisoikeudet, tuotevastuu sekä yrityksen lähialueen kehittäminen ja ympäristövastuuseen ympäristölle sekä luonnonresursseille aiheutuvat muutokset, joihin vaikutetaan yrityksen ympäristötavoitteiden mukaisilla toimilla. (Jussila 2010, 15–16.)

Vastuullisuusteot koetaan tärkeiksi

Erilaisten asiakkaiden suhtautumista yritysvastuun osa-alueisiin selvitettiin opinnäytetyössä tehdyssä kyselytutkimuksessa. Siinä selvisi vastuullisuustekojen olevan hyvinkin tärkeitä yrityksen asiakkaille. Kaikilla osa-alueilla toteutettavia tekoja arvostetaan suuresti, taloudellisia vastuullisuustekoja selvästi eniten. Vastaajista 48 prosenttia nimesi taloudelliset vastuullisuusteot tärkeimmiksi. Toiseksi arvostetuimpia ovat ympäristövastuuseen liittyvät teot. (Boman 2022, 22.)

[Alt-teksti: Taulukko, joka kertoo, kuinka suuri osuus vastaajista arvostaa mitäkin vastuullisuustekoja. Taloudellisia vastuullisuustekoja, kuten lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemista, arvostaa 48 prosenttia. Ympäristöllisiä vastuullisuustekoja arvostaa 34 prosenttia ja sosiaalisia vastuullisuustekoja 18 prosenttia.]

Kuva 1. Kyselyn mukaan kaikkia vastuullisuustekoja arvostetaan, taloudellisia eniten. (Boman 2022)

Lisäksi selvitettiin, kuinka vastaajien suhtautuminen erilaisiin yritysvastuun osa-alueisiin vaihtelee sen mukaan, asuuko vastaajan kanssa samassa taloudessa alle 18-vuotiaita lapsia. Vaikka kaikki ilmoittivat arvostavansa eniten taloudellisia vastuullisuustekoja, taloudelliset arvot korostuivat erityisesti lapsiperheissä. Näistä 60 prosenttia ilmoitti taloudelliset seikat ykkösvaihtoehdokseen, kun aikuistalouksissa luku oli 43 prosenttia. 

Ympäristövastuu korostui aikuistalouksissa, joista 36 prosenttia ilmoitti ympäristön olevan vastuullisuusteoista tärkein. Lapsiperheiden kohdalla luku oli vain 27 prosenttia.

Vastaajien mielipiteeseen arvostetuimmista vastuullisuusteoista vaikutti se, asuuko taloudessa lapsia. Kohdeyrityksen toteuttamiin taloudellisiin vastuullisuustekoihin lukeutuu muun muassa lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja harrastustoiminnan tukeminen, mikä vetoaa erityisesti lapsiperheasiakkaiden tunteisiin ja kerää suurta arvostusta ajankohtaisuutensa ja merkityksellisyytensä vuoksi.

Kirjoittajat

Essi Boman valmistuu LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksiköstä.

Heli Kamaja toimii viestinnän lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun Kielikeskuksessa.

Lähteet

Boman, E. 2022. Yritysvastuun ja vastuullisuusviestinnän merkitys asiakkaille. Case: Osuuskauppa Hämeenmaan vastuullisuusviestintäkonsepti. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, liiketalouden ala. Viitattu 11.5.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202205047079

Jussila, M. 2010. Yhteiskuntavastuu. Nyt. Vantaa: Infor.

Kuluttajaliitto. 2022. Yhteiskuntavastuu. Viitattu 2.1.2022. Saatavissa https://www.kuluttaja-liitto.fi/materiaalit/yhteiskuntavastuu/

Tynkkynen, O. & Berninger K. 2017. Nettopositiivisuus: menestyvän ja vastuullisen liiketoiminnan uusi taso. Helsinki: Alma Talent.