Luonto mukana Kotoa kotiin -hankkeen maahanmuuttajanaisten kotoutumisessa

Kotoa kotiin -hankkeelle toteutetussa toiminnallisessa opinnäytetyössä oli tavoitteena suunnitella ja toteuttaa luontotapahtuma maahanmuuttajanaisille ja vapaaehtoisille sekä tuottaa tukimateriaali, joka mahdollistaa matalan kynnyksen tapahtuman toistamisen vapaaehtoisten toimesta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tukea maahanmuuttajanaisten kotoutumista luonnon avulla. (Nikkinen 2021.) 

Lähiluonnosta osallisuutta ja uusia sanoja

Syksyllä 2020 ryhmä naisia vietti iltapäivän Lahden Lanupuistossa hyvinvointirasteja kiertäen. Rasteilla harjoiteltiin hiljentymistä ja ympäristön havainnointia, opittiin luontosanoja sekä tehtiin luontotaideteos reitiltä kerätyistä tarpeista. Kaunis lähiluonto ja verkkainen tahti loivat rauhoittavan tunnelman, jota juhlistettiin viimeisen rastin eväskahveilla. Iltapäivä lähiluonnossa oli maahanmuuttajanaisille pieni esimerkki siitä, mitä kaikkea luonto voi meille tarjota. Kotoa kotiin -hankkeen vapaaehtoisilla on mahdollisuus toteuttaa vastaavanlainen tapahtuma maahanmuuttajanaisille ja heidän lapsilleen helppokäyttöisen tukimateriaalin avulla.

Kuva 1. Syksyinen Lanupuisto tarjosi korillisen luontotaideteoksen tarpeita (Kuva: Maija Eerola)

Luonto kotoutumisen tukena

Maahanmuuttajille luonnossa toimiminen tarjoaa erilaisen mahdollisuuden tutustua paikalliseen yhteisöön ja kulttuuriin. Itsenäiseen luonnossa liikkumiseen voidaan rohkaista toimimalla siellä jo kotoutumisvaiheessa. Luonto tarjoaa voimaannuttavan alustan kotoutumiselle ja sen tulisikin olla taustasta riippumatta kaikkien tavoitettavissa. (Gentin ym. 2018, 3,15-16, 22-23.) Erilaisissa luontotapahtumissa voidaan luoda kontakteja maahanmuuttajien ja suomalaisten välille (Dolinšek & Haapala 2018, 11). Luontolähtöisessä toiminnassa on hyvä mahdollistaa myös kotiäitien osallistuminen. On tärkeää kiinnittää huomiota ryhmän rakenteeseen, ympäristön turvallisuuteen sekä huomioida mahdollinen lastenhoidon tarve. Äideille ja lapsille suunnatulla toiminnalla voidaan vahvistaa vanhemmuutta sekä suhdetta suomalaiseen luontoon. (Hämäläinen, Salminen & Ylönen 2019, 32-33, 35.)

Terveyttä ja toiminnallisuutta luonnosta

Luonnossa vietettyä aikaa lisäämällä voidaan vaikuttaa niin psyykkiseen kuin fyysiseenkin hyvinvointiin. Mieli kevenee, aktiivisuus lisääntyy ja verenpaine alenee (Mielenterveystalo 2020). Luontokotoutumisen yhteydessä voidaan hyödyntää myös toiminnallisia menetelmiä. Suomen kielen opiskelusta voidaan tehdä hauskaa ja rentoa lisäämällä siihen muun muassa kehollisuutta ja naurua. Leikillisyyden avulla voidaan purkaa valtasuhteita ja tähdätä voimavarakeskeiseen ajatteluun. (Socca 2019; UEF Kielikeskus 2020.)

Tapahtumasta saadun palautteen perusteella metsässä oleilu rauhoitti mieltä ja oli mukava laskeutuminen viikonloppuun. Myös suomenkielinen luontosanasto karttui. Lanupuiston tyyppiset lähiluontokohteet ovat oivia paikkoja niin maahanmuuttajille kuin kantasuomalaisillekin rentoutua ja nauttia luonnon terveysvaikutuksista. Erityisinä aikoina vastaus hyvinvointiin voi löytyä yllättävän läheltä.

Hanketta rahoittaa Euroopan unionin sisäasioiden (EUSA) turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF).

Kirjoittajat

Jutta Nikkinen valmistuu sosionomiksi kesällä 2021. Hänen opinnäytetyönsä mahdollistaa luontokotoutumisen hyödyntämisen vapaaehtoistoiminnassa.

Maija Eerola toimii LABissa TKI-asiantuntijana ja Kotoa kotiin -hankkeen projektipäällikkönä.

Lähteet

Gentin, S., Chondromatidou, A., Pitkänen, K., Dolling, A., Præstholm S. & Pálsdóttir, A. 2018. Defining nature-based integration. Perspectives and practices from the Nordic countries. Suomen ympäristökeskus SYKE. [Viitattu 10.6.2021]. Saatavissa: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/236244/SYKEre_16_2018.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Dolinšek, S. Haapala, P. 2018. Luontolähtöinen esikotoutuminen. Metsähallitus. [Viitattu 6.6.2021]. Saatavissa: https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/luontolahtoinen-esikotoutuminen.pdf

Hämäläinen, S. Salminen, M. Ylönen, NR. (toim.). 2019. Luonnonhoito kotoutumisen tukena. Opas toimijoille. Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry / Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla (Kolu) -hanke. [Viitattu 12.6.2021]. Saatavissa: https://www.sll.fi/app/uploads/sites/10/2019/01/Kolu_Luonnonhoito_kotoutumisen_tukena_Opas_toimijoille.pdf  

Mielenterveystalo. 2020. Luonto arjessa. [Viitattu 16.6.2021]. Saatavissa: https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/tietoa_luonnon_hyvinvointivaikutuksista/Pages/luontokokemus_oikeasti.aspx

Nikkinen, J. 2021. Kotoa luontoon ja luonnosta kotoutumiseen: luontotapahtuman järjestäminen ja tukimateriaalin toteuttaminen Kotoa Kotiin -hankkeen maahanmuuttajanaisille ja vapaaehtoisille. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala. [Viitattu 22.6.2021]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021061115716

Socca. 2020. Pelillisyyden hyödyt sosiaalityössä. [Viitattu 17.6.2021]. Saatavissa: http://www.socca.fi/kehittaminen/aikuissosiaalityo/pelillisyyden_ja_leikillisyyden_toimintatapoja/pelillisyyden_hyodyt_sosiaalityossa

UEF Kielikeskus. 2017. Mitä toiminnalliset menetelmät ovat? Osa 1. [Viitattu 6.6.2021]. Saatavissa: https://www.youtube.com/watch?v=AZ5iMCRYlzE

Linkit

LAB 2021. Kotoa kotiin. Hanke. [Viitattu 22.6.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/kotoa-kotiin

Visit Lahti. 2021. Lanupuisto. [Viitattu 22.6.2021]. Saatavissa: https://book.visitlahti.fi/fi/tehtava/1143161/lanupuisto/showdetails