Skaalautuvan liiketoimintamallin hyödyt uuden yrittäjän näkökulmasta

Liiketoiminnan skaalautuvuudesta puhuttaessa nousevat usein mieleen kansainväliset yritykset, kuten Airbnb ja Netflix. Kaikista uusista yrityksistä ei tule näiden suuryritysten kaltaisia, mutta liiketoimintansa skaalautuvuutta voi pohtia aloittava toiminimiyrittäjäkin (Soini 2023).

Skaalautuvuuden (engl. scalable) määritelmä on monitahoinen, sillä taloustieteilijät käyttävät termiä eri tavoin kuin yritystutkijat (Ali-Yrkkö ym. 2022). Yritystutkimuksessa ajankohtaista on tarkastella skaalautuvuutta pienten yritysten kansainvälisen kasvun kautta (Tippmann ym. 2022), kun taas taloustieteessä skaalautuvuus liittyy läheisesti siihen, miten tuottava yritys on (Ali-Yrkkö ym. 2022).

Liiketoimintamallin skaalautuvuus tarkoittaa joustavaa tapaa reagoida toiminnan mahdollisiin muutoksiin. Joustavuus näkyy parhaiten yrityksen liikevaihdon kasvuna ilman samanaikaista kulujen kasvua, mikä johtaa myös kannattavuuden kasvuun (Soini 2023). Elinkeinoelämän tutkimuslaitos määrittelee yrityksen skaalautuvaksi liiketoimintamalliksi, jossa liikevaihto kasvaa ilman, että kulut lisääntyvät samassa suhteessa (Ali-Yrkkö ym. 2022).

Kuva 1. Virtuaaliassistenttipalvelussa voi olla skaalautuvan liiketoimintamallin elementtejä. (Kuva: Imagine Photography 2023)

Uusi yrittäjä, muista nämä skaalautuvuuden hyödyt

Mika Syrenius kirjoittaa Kauppalehdessä (Syrenius 2017), että aloittavien startup-yritysten tulisi unohtaa toimintojen skaalaaminen yritystoimintansa alussa. Maailma ei ole pandemian myötä enää entisensä, ja toimintaympäristö on muuttunut huimasti sitten artikkelin kirjoitushetken. Uutta yritystä perustettaessa voidaankin nyt todeta, että mahdollinen yritystoiminnan skaalautuvuus on nykyään lähes sen elinehto (Soini 2023): mitä skaalautuvampi yrityksen liiketoimintamallista saadaan luotua, sen helpommin se joustaa ja sitä nopeammin se on muunneltavissa toimintaympäristön muuttuessa.

Ei pelkästään joustava ja muunneltava, vaan myös skaalautuva liiketoiminta voi auttaa myös yrityksen riskienhallinnassa, sillä siten yritys pystyy hajauttamaan riskejä. Liiketoimintamallin skaalautuvuus auttaa uutta yritystä myös esimerkiksi sen kasvun hallinnassa, sillä skaalautuvuuden ansiosta kasvuun ei välttämättä tarvita suuria investointeja, eivätkä kulut nouse samassa suhteessa tuottoihin nähden (Osterwalder 2010). Tämän lisäksi skaalautuvan liiketoimintamallin omaava yritys voi esimerkiksi toimintaansa tehostamalla parantaa samalla asiakastyytyväisyyttä (Ries 2011) ja suorituskykyään (Asemokha ym. 2019).

Ei siis tarvitse olla seuraava Facebookin perustaja, vaan tärkeää on mitoittaa skaalautuvuus pienemmässä mittakaavassa omaan yritykseen sopivaksi. Se voi näyttäytyä esimerkiksi skaalautuvuuden elementin lisäämisenä jo olemassa olevaan liiketoimintamalliin. Mitä joustavampi liiketoimintamalli on, sitä nopeammin pystytään reagoimaan ja muuttamaan yrityksen toimintaa odottamattoman tapahtuessa.

Kirjoittajat

Kirsi Soini on LAB-ammattikorkeakoulun liiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen koulutusohjelmasta (YAMK) valmistuva opiskelija.

Lasse Torkkeli toimii LAB-ammattikorkeakoulussa digitaalisen liiketoiminnan yliopettajana.

Lähteet

Ali-Yrkkö, J., Hyytinen, A., Pajarinen, M. & Rouvinen, P. 2022. Millaista on skaalautuva liiketoiminta? ETLA Muistio Nro 109. 20.6.2022. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos. Viitattu 12.10.2023. Saatavissa https://www.etla.fi/wp-content/uploads/ETLA-Muistio-Brief-109.pdf

Asemokha, A., Musona, J., Torkkeli, L. & Saarenketo, S. 2019. Business model innovation and entrepreneurial orientation relationships in SMEs: Implications for international performance. Journal of International Entrepreneurship, 17, 425–453. Viitattu 12.10.2023. Saatavissa https://doi.org/10.1007/s10843-019-00254-3

Osterwalder, A & Pigneur, Y. 2010. Business Model Generation. Hoboken: John Wiley & Sons.

Ries, E. 2011. The Lean Startup: How today’s entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses. New York: Crown Currency.

Sanasi, S. 2023. Entrepreneurial experimentation in business model dynamics: Current understanding and future opportunities. International Entrepreneurship and Management Journal. Viitattu 12.10.2023. Saatavissa https://doi.org/10.1007/s11365-023-00836-7

Soini, K. 2023. Ehdotus skaalautuvan virtuaaliassistenttiyrityksen markkinointistrategiaksi pohjautuen Business Model Canvasilla laadittuun liiketoimintasuunnitelmaan. Opinnäytetyö YAMK. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 20.10.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023101927758

Syrenius, M. 2017. Startup: Unohda liiketoiminnan skaalaaminen. Kauppalehti. Viitattu 20.10.2023. Saatavissa https://www-kauppalehti-fi.ezproxy.saimia.fi/uutiset/startup-unohda-liiketoiminnan-skaalaaminen/9fac002a-5dc4-5fb7-9e83-3e7843d8fe99

Tippmann, E., Monaghan, S. & Reuber, R. A. 2022. Navigating the paradox of global scaling. Global Strategy Journal. 1–39. Viitattu 20.10.2023. Saatavissa https://doi.org/10.1002/gsj.1435