Muutos lähtee kuntalaisista – retkipakki osallistavaan kehitystyöhön

LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijatiimi työskenteli Palvelumuotoilustudio-opintojaksolla Päijät-Hämeen liiton Kuntien ilmastosuunnitelmat ja asukasviestintä -toimeksiannon parissa. Tavoitteena oli löytää ratkaisuja siihen, miten kuntalaisia kannustetaan elämään kestävämmin ja miten aiheesta viestitään. Koska toimeksianto oli mahdollista rajata yhteen kuntaan, opiskelijatiimi valitsi Asikkalan kunnan. Kehitysprojektin tuloksena syntyi työkirja, jolla varmistetaan kuntalaislähtöinen työskentelyprosessi.

Asukasviestinnän kehitysprosessi

Prosessi aloitettiin analysoimalla aineistoja liittyen ilmastotekoihin ja -viestintään, tutkimalla muiden Suomen kuntien ilmastotoimia ja kuntalaisten roolia niissä sekä havainnoimalla kuntalaisten vuorovaikutusta erilaisissa sosiaalisen median ryhmissä. Käyttäjäymmärryksen muodostamisvaiheessa kuntalaisille ja vapaa-ajan asukkaille toteutettiin verkkokysely, jossa 62 kuntalaista kertoi näkökulmia ilmastotekoihin ja -viestintään, sekä lisäksi haastateltiin seitsemää kuntalaista.

Kiteytetty käyttäjäymmärrys tiivistettiin neljäksi suunnitteluajuriksi: osallistaminen, saavutettavuus, äänensävy ja vuorovaikutus. Lisäksi tunnistettiin neljä asukasprofiilia: harkitsevat, budjetoijat, toiveikkaat ja vastuuntuntoiset.

Asikkalan Päijännetalossa järjestetyssä ideointi-illassa kuntalaiset ideoivat miten ilmastotoimiin innostetaan, miten niistä puhutaan ja miten ne mahdollistetaan.

[Alt-teksti: Kaksi henkilöä selaa lehtiä ja leikkaa niistä kuvia ja tekstejä. Työpöydällä erilaisia lehtiä, kyniä, sakset, vesikannu sekä karkkeja.]
Kuva 1. Ideointi-ilta Päijännetalolla 4. huhtikuuta. (Kuva: Maria Halme)

Kuntalaisosallistamisen retkipakki

Kehitysprojektin tuloksena prosessi tuotteistettiin KORPI ‒ Kuntalaisosallistamisen retkipakiksi. Prosessin vaiheiden jatkuvan evaluoinnin ja kehityksen myötä syntynyt testattu ja toistettava retkipakki on resurssitehokas, ohjeistettu prosessi, joka tukee kuntalaislähtöistä ja osallistavaa kehitystyötä palvelumuotoilumenetelmin.

Työkirjan ohjeineen ja työpohjineen voi skaalata, istuttaa tai läpiviedä sellaisenaan erilaisissa osallistavissa kehitysprojekteissa, riippumatta kunnan koosta tai resursseista.

Linkki selailuversioon Giphy-muotoisena. (Linkki 1; Kuva 2)

Kuva 2. Selailukatsausta työkirjaan. (Kuva: kirjoittajat)

Työkirja tarjoaa työvälineet käyttäjäymmärrykseen perustuvan kehitysprosessin läpivientiin. Se sisältää erilaisia osallistamisen menetelmiä, varmistaen kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumisen (Kuntalaki 10.4.2015/410 § 22).

Retkipakissa prosessin eri vaiheet on koottu luvuiksi. Jokainen luku sisältää menetelmäohjeet sekä perustelut, miksi menetelmä on tarpeellinen, mitä sillä tavoitellaan sekä miten tuloksia hyödynnetään. Menetelmien yhteyteen on lisätty kehitysprojektin pohjalta muotoillut työpohjat, jotka auttavat tiedon jäsentämisessä ja analysoinnissa.

Työkirja on julkaistu interaktiivisena PDF:nä. Käyttäjätestauksen myötä työkirjaa on mahdollista jatkokehittää erilaisille digitaalisille alustoille istutettavaksi.

Tutustu PDF-muotoiseen työkirjaan tämän linkin kautta. (Linkki 2)

Kirjoittajat

Maria Halme ja Ville Koivuranta ovat LAB-ammattikorkeakoulun palvelumuotoilun 2. vuoden opiskelijoita, Palvelumuotoilustudion opintojakson Hinku Nyt -tiimin jäseniä. Tiimi työskenteli Päijät-Hämeen liiton Kuntien ilmastosuunnitelmat ja asukasviestintä -toimeksiannossa kevään 2024 aikana.

Minna Ulmala toimii tietojenkäsittelyn lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä. Hän on myös opettajana Palvelumuotoilustudiossa sekä toimi Hinku Nyt -tiimin valmentajana.

Lähteet

Laki osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudesta 10.4.2015/410 § 22. Finlex. Viitattu 21.5.2024. Saatavissa https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150410

Linkit

Linkki 1. LAB. 2024a. KORPI – kuntalaisosallistamisen retkipakki. Giphy. LAB-ammattikorkeakoulu.Viitattu 4.6.2024. Saatavissa https://media.giphy.com/media/v1.Y2lkPTc5MGI3NjExajd4bHI3M2pkMHFndm96YmNrOG5rYTRkeW5vbHZ6eWtuZ3N2bHJleiZlcD12MV9pbnRlcm5hbF9naWZfYnlfaWQmY3Q9Zw/IXSqnR9s0o12WMMkBB/giphy.gif

Linkki 2. LAB. 2024b. KORPI – kuntalaisosallistamisen retkipakki. PDF. LAB-ammattikorkeakoulu.