Naisyrittäjyys ja digitalisaation mahdollisuudet Suomessa

Tutkimusten mukaan naiset ovat edelleen aliedustettuja yrittäjyyden kentällä, vaikka naisyrittäjyydellä ja naisten työllisyyden tukemisella on Suomessa pitkä historia. Viime vuosina yrittäjyyden luonne on kuitenkin ollut murroksessa kasvavan digitalisaation myötä, mikä on tarkoittanut uudenlaisia tapoja liiketoiminnan harjoittamiseen ja uusien mahdollisuuksien syntyä naisyrittäjien hyödynnettäväksi. Digitaalinen yrittäjyys eli digiyrittäjyys onkin kovassa kasvussa.

Digitaalinen yrittäjyys

Digitaalinen yrittäjyys voidaan määritellä prosessiksi, jossa yrittäjät luovat digitaalista arvoa hankkimalla, käsittelemällä ja levittämällä digitaalista tietoa (Sippola 2019). Perusolemukseltaan digiyrittäjyys on siis digitaalisten palveluiden ja tuotteiden, esimerkiksi verkko- ja valmennuskurssien tai e-kirjojen, luontia ja myyntiä verkossa.

Digitalisaatio ja sen myötä digitaalinen yrittäjyys tuovat merkittäviä mahdollisuuksia naisille. Paoloni ym. (2019, 188) esittävät, että digitaalinen yrittäjyys voi auttaa naisia voittamaan perinteisiä yrittäjyyden haasteita ja esteitä sekä avata mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja sosiaalisen pääoman saavuttamiseen.

Kuva 1. Digitaalisuus tuo uusia mahdollisuuksia perinteisiin liiketoimintamalleihin. (Stojkovic 2020)

Motivaatio- ja menestystekijät

Sisäiset motivaatiotekijät ovat tärkeitä kaikille yrittäjille, mutta sukupuolten välisiä eroja esiintyy siinä, millaisia tekijöitä pidetään tärkeinä. Miehille varallisuuden hankkiminen ja työstä saatava taloudellinen korvaus ovat tärkeitä motivaatiotekijöitä. (Suomen Yrittäjät 2018.) Naisten kohdalla korostuu erityisesti työn ja perhe-elämän yhdistäminen (Rissanen ym. 2007, 40–41).

Hietala (2023, 57) tutki LAB-ammattikorkeakouluun tekemässään opinnäytetyössä Suomessa toimivia digitaalisia naisyrittäjiä ja heidän keskeisiä menestystekijöitään. Tutkimuksessa selvisi, että naisyrittäjien menestys digiyrittäjyydessä rakentuu 1) henkilökohtaisista motivaatiotekijöistä ja 2) sisäisistä tekijöistä, kuten osaamisesta ja ominaisuuksista, sekä 3) yrittäjän ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyvistä ulkoisista tekijöistä.

Yrittäjät itse määrittelevät digiyrittäjyyden usein elämäntavaksi, jossa vapaus, aika- ja paikkariippumattomuus, joustavuus ja yrittäjyyden sopivuus muuhun elämään ovat keskeisiä tekijöitä. Alhaiset perustamiskustannukset, globaalien markkinoiden koko sekä liiketoiminnan skaalautuvuus ovat joustavuuden ja perhe-elämän tasapainon ohella mahdollisuuksia, joita digitaalinen yrittäjyys tarjoaa. (Hietala 2023, 50–52.)

Digitaalinen yrittäjyys on uusi ja lupaava yrittämisen tapa, joka tulee edelleen kasvamaan tulevina vuosina. Erityisesti naisyrittäjille digiyrittäjyys tarjoaa uusia globaaleja mahdollisuuksia. Digiyrittäjyys auttaa olennaisesti myös yrittäjyyden ja muun elämän yhteensovittamisessa.

Kirjoittajat

Tiia Hietala on valmistumassa tradenomiksi LAB-ammattikorkeakoulun International Business – koulutuksesta. Hän on itsekin naisyrittäjä.

Sari Suominen toimii johtamisen ja yrittäjyyden lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikössä Lahdessa.

Lähteet

Hietala, T. 2023. Key success factors of female entrepreneurs in Finland in the context of digital entrepreneurship. AMK–opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, liiketalouden ala. Viitattu 5.4.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202304135201

Paoloni, P., Secundo, G., Ndou, V. & Modaffari, G. 2019. Women Entrepreneurship and Digital Techonologies: Towards a Research Agenda. Teoksessa: Paoloni, P. & Lombardi, R. Advances in Gender and Cultural Research in Business and Economics. Rooma, Italia. 2018. Cham: Springer. Springer Proceedings in Business and Economics. 181–194. Viitattu 5.4.2023. Saatavissa https://doi.org/10.1007/978-3-030-00335-7_12

Rissanen, S., Tiirikainen, S. & Hujala, A. 2007. Naisyrittäjyys: hyvinvointia ja johtamista. Reaktioketju-hanke. Viitattu 5.4.2023. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-27-0559-7

Sippola, P. 2019. Digitaalinen yrittäjyys muuttaa liiketoimintaa. @SeAMK-verkkolehti. Viitattu 13.4.2023. Saatavissa https://lehti.seamk.fi/yrittajyys-ja-kasvu/digitaalinen-yrittajyys-muuttaa-liiketoimintaa/

Stojkovic, N. 2020. Young woman writing notes in planner closeup. Flickr. Viitattu 5.4.2023. Saatavissa https://flic.kr/p/2jQm2Xi

Suomen Yrittäjät. 2018. Suomalaisyrittäjät innostuvat itsenäisyydestä – 3–5 vuotta yrittäjinä olleet vähiten optimistisimpia. Viitattu 5.4.2023. Saatavissa https://www.yrittajat.fi/uutiset/suomalaisyrittajat-innostuvat-itsenaisyydesta-3-5-vuotta-yrittajina-olleet-vahiten-optimistisimpia/