Kun ahdistaa, auttaako digitaalinen työkalu?

Mielenterveys- ja päihdehäiriöt ovat nousseet suureksi kansanterveydelliseksi haasteeksi Suomessa. Tämä näkyy terveyspalvelujen käytön lisääntymisenä sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen kuormittumisena. Hyvinvointialueiden tulee tarjota alueidensa asukkaille mielenterveys- ja päihdehoitoa sekä riippuvuushoitoa monimuotoisina palveluina. Monimuotoisuudella tarkoitetaan sitä, että perusterveydenhuollolla on käytettävissä vastaanottotoiminnan lisäksi esimerkiksi sähköisiä omahoidon palveluja ja hoitomuotoja, kuten ”nettiterapiat” tai kotiin vietävät palvelut. (Terveydenhuoltolaki 1326/2010, 27§ ja §28; STM 2023a.)

Kuva 1. Digitaaliset työkalut mahdollistavat avun missä ja milloin vain. (Surprising_SnapShots 2023)

Digitaaliset työkalut sosiaali- ja terveydenhuollossa

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin kohdistuu monenlaisia muutospaineita, joissa digitaalinen osallisuus painottuu. Teknologian kehittyminen mahdollistaa asiakkaille uudenlaisia ennaltaehkäiseviä ja ennakoivia palveluja. (STM 2023b, 11)

Mielenterveys- ja päihdetyössä esimerkki kansallisesta yhteistyöstä ja digitaalisten palvelujen kehittämisestä on Terapiat etulinjaan -hanke, joka alkoi vuonna 2020 ja jatkuu ainakin vuoden 2025 loppuun. Hankkeen tavoitteena on kaikille hyvinvointialueille yhdenvertaiset ja oikea-aikaiset mielenterveyspalvelut, jotta etenkin lievistä ja keskivaikeista mielenterveyden häiriöistä kärsivät ihmiset ohjautuisivat nopeasti vaikuttaviin hoitoihin. (Terapiat etulinjaan 2024)

Terapianavigaattorin käyttöönotto mielenterveys- ja päihdepalveluissa

Wepplingin (2024) YAMK-opinnäytetyönä toteuttaman tutkimuksen tavoitteena oli parantaa ja yhdenmukaistaa yhteistyöorganisaation mielenterveys- ja päihdepalveluja. Tutkimuksessa kuvattiin asiakkaiden ja hoitohenkilökunnan kokemuksia uudistetusta mielenterveys- ja päihdeprosessista ja esitettiin kehittämisehdotuksia toimintamalliin. Aineisto kerättiin asiakaskyselyn ja hoitohenkilökunnan teemahaastatteluiden avulla. Uudistetussa mielenterveys- ja päihdeprosessissa Terapianavigaattorin käyttöönotto oli yksi oleellisista muutoksista.

Tuloksista nousi esiin asiakkaiden tyytyväisyys lähipalveluun ja hoitosuhteeseen psykiatristen sairaanhoitajien kanssa. Luottamus ja pysyvyys nousivat teemoina toistuvasti esiin. Terapianavigaattori oli työkaluna asiakkaille vielä uusi, ja se jakoi mielipiteitä. Hoitohenkilökunta koki painetta lisääntyvästä työmäärästä mielenterveys- ja päihdetyön saralla. Terapianavigaattorin ja muiden digitaalisten ratkaisujen käyttöön niin asiakkaat kuin henkilökuntakin kokivat tarvitsevansa lisää koulutusta ja kannustusta. (Weppling 2024.)

Lähi- ja digitaaliset palvelut eivät sulje pois toisiaan. Yhdessä kehitetty ja tehty auttaa jatkossakin sitoutumaan yhteiseen työhön. Silloin kun ahdistaa, digitaalinen työkalu voi antaa tietoa ja selkiyttää ajatuksia ennen kuin ongelmat pääsevät kasvamaan liian suuriksi. Työkalu voi myös ohjata apua tarvitsevan matalalla kynnyksellä tutun ammattilaisen luo kasvotusten tapahtuvalle vastaanotolle lähellä kotia tai kotiin vietävänä palveluna.

Kirjoittajat

Heidi Weppling valmistuu keväällä LAB-ammattikorkeakoulun kliininen asiantuntija -koulutuksesta sairaanhoitajaksi (YAMK).

Päivikki Lahtinen toimii LAB-ammattikorkeakoulussa tuntiopettajana.

Lähteet

STM. 2023a. Mielenterveys- ja päihdelainsäädännön uudistus. Sosiaali- ja terveysministeriö. Viitattu 7.4.2024. Saatavissa https://stm.fi/mielenterveys-ja-paihdelainsaadannon-uudistus.

STM. 2023b. Digitaalisuus sosiaali- ja terveydenhuollon kivijalaksi: Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation ja tiedonhallinnan strategia 2023–2035. Sosiaali- ja terveysministeriö. Viitattu 6.4.2024. Saatavissa https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/165288

Surprising_SnapShots. 2023. Tyttö, kannettava tietokone. Pixabay. Viitattu 14.4.2024. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/tytt%C3%B6-kannettava-tietokone-istuu-7882169/

Terapiat etulinjaan. 2024. Toimintamalli. Viitattu 7.4.2024. Saatavissa https://terapiatetulinjaan.fi/

Terveydenhuoltolaki 2010/1326. Finlex. Viitattu 7.4.2024. Saatavissa https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326

Weppling, H. 2024. Mielenterveys- ja päihdetyö perusterveydenhuollossa; palveluprosessin uudistaminen. Opinnäytetyö YAMK. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 6.4.2024. Saatavissa https://www.theseus.fi/handle/10024/850911