Nuorten osallisuus seurakunnassa

Evankelis-luterilainen kirkko on monien haasteiden edessä, ja nuorten merkitys kirkon tulevaisuuden kannalta on tiedostettu myös kirkon päätöksenteossa. Yhteiskunnan nopea muutos ja maallistuminen vaikuttavat voimakkaasti myös kirkon toimintaan (Kohtaamisen kirkko 2014). Yhtenä ratkaisuna näihin haasteisiin ovat seurakuntalaisen osallisuus ja yhteisöllisyys, jotka kiinnittävät kirkon jäsenen seurakuntaan (Thitz 2013.) Osallisuutta voidaan tarkastella eri näkökulmista, mutta käytännössä erilaiset teoriat osallisuudesta pyrkivät vastaamaan siihen, miten hyvää elämää edistetään (Isola ym. 2017).

Nuorten osallisuutta on pyritty edistämään myös hallinnon päätöksillä. Uusimpana keinona on kirkolliskokouksen päätös seurakuntiin perustettavista nuorten vaikuttajaryhmistä. Nuorten vaikuttajaryhmän tarkoituksena on vaikuttaa asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon ja näin varmistaa nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. Vaikuttajaryhmään valittavien tulee olla alle 29-vuotiaita konfirmoituja seurakunnan jäseniä. (Kirkolliskokous 7.11.2019.) Vaikka kirkkolain kokonaisuudistus on edelleen kesken, voivat seurakunnat jo valmistautua lain voimaantuloon ja perustaa nuorten vaikuttajaryhmän.

[Alt-teksti: Neljä nuorta seisoo viljapellolla vierekkäin selät vasten katsojaa, kädet toistensa kaulalla ja hartioilla, ja katsovat kauas metsäiseen horisonttiin.]
Kuva 1. Aktiivinen osallisuus edistää myös nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia. (Dimhou 2018)

Nuorten vaikuttajaryhmä Taipaleen seurakunnassa

Nuorten vaikuttajaryhmän perustamisesta Taipaleen seurakuntaan, toiminnan kuvauksesta ja arvioinnista on tuotettu tutkimuksellisen kehittämisen mukainen YAMK -opinnäytetyö (Holm 2021). Ennen ryhmän perustamista seurakunnan nuorten tapahtumassa koottiin nuorten näkemyksiä seurakunnan toiminnasta ja toiveita muutoksia kaipaavista asioista. Näissä korostui erilaisten tapahtumien ja leirien järjestäminen sekä rento, kaikille avoin toiminta, jossa jokainen voisi olla omana itsenään. Nuorten vaikuttajaryhmä perustettiin joulukuussa 2020, se kokoontui kevään 2021 aikana kerran kuukaudessa, koronapandemian vuoksi osa tapaamisista oli verkossa.

Myös luottamushenkilöiden näkemyksiä nuorten osallisuudesta ja sen edistämisestä seurakunnan toiminnassa ja päätöksenteossa selvitettiin. Tulosten mukaan luottamushenkilöt pitivät nuorten osallisuutta tärkeänä asiana ja toivoivat nuorten roolin seurakunnan päätöksenteossa tulevan voimakkaammin esiin. Luottamushenkilöt toivoivat, että nuorten vaikuttajaryhmä voisi kommentoida valmisteilla olevia asioita. Luottamushenkilöt toivoivat sekä säännöllisiä tapaamisia nuorten vaikuttajaryhmän kanssa että mahdollisuuksia hyödyntää sellaisia viestinnän kanavia, esim. sosiaalisen median, joilla he saisivat tarvittaessa yhteyden nuoriin. (Holm 2021.)

Toiminnan tuloksia

Opinnäytetyön tulosten perusteella luotiin Taipaleen seurakunnan nuorten vaikuttajaryhmän toimintamalli (kuva 2.) Mallin keskiössä on nuorten vaikuttajaryhmä, jonka ympärille rakentuvat muut neljä osiota. Ensimmäisenä on huomioitava vaikuttajaryhmän ja muiden nuorten välinen yhteistyö ja molemmin puolinen tietojen vaihtaminen. Toisena kohtana on yhteydenpito ja yhteistyö nuorten ja luottamushenkilöiden välillä. Kolmantena on nuorten vaikuttajaryhmän asiantuntemuksen hyödyntäminen lapsivaikutusten arviointia (Lapsivaikutusten arviointi Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa -ohjeistus 2015) tehtäessä ja neljäntenä nuorisotyön toimintaan, myös budjetin tekoon, vaikuttaminen.

Kuva 2. Nuorten vaikuttajaryhmän toimintamalli. (Tuuli-Maria Holm 2021)

Kirjoittajat

Tuuli-Maria Holm valmistuu sosionomiksi (YAMK) uusyhteisöllisyys, osallisuus ja johtaminen -koulutuksesta LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksiköstä.

Anja Liimatainen työskentelee yliopettajana LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä.

Lähteet

Holm, T-M. 2021. Nuoret vaikuttajina Taipaleen seurakunnassa. YAMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, Hyvinvointi, Lappeenranta. [Viitattu 30.11.2021]. Saatavissa: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021121024930

Isola, A-M., Kaartinen, H., Leeman, L., Lääperi, R., Scheider, T., Valtari, S. & Ketola-Tokoi, A. 2017. Mitä osallisuus on? Osallisuuden viitekehystä rakentamassa. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos. [Viitattu 20.08.2021]. Saatavissa: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135356/URN_ISBN_978-952-302-917-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kirkkohallituksen täysistunto. 7.11.2019 [Viitattu 15.08.2021]. Saatavissa: http://domus.evl.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/khakhaku_tweb.htm.

Kohtaamisen kirkko. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toiminnan suunta vuoteen 2020. 2014. Suomen ev.lut. kirkon julkaisuja 7. Kirkko ja toiminta. Kirkkohallitus: Helsinki. [Viitattu 05.09.2021]. Saatavissa: https://evl.fi/documents/1327140/52566740/Kohtaamisen+kirkko.pdf/d3b98b1a-8d4c-fcf5-01f3-02e8ba28a784?t=1620279627585

Lapsivaikutusten arviointi Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa -ohjeistus 2015. Suomen ev.-lut.kirkon julkaisuja 21.Helsinki:  Kirkko ja toiminta. Kirkkohallitus. [Viitattu 20.08.2021]. Saatavissa: https://evl.fi/documents/1327140/39461555/LAVA-ohjeistus.pdf/9308d811-9e19-0cbe-b82e-560082043d97?t=1557230310000

Thitz, P. 2013. Seurakunta osallisuuden yhteisönä. Väitöskirja. Helsinki: Itä-Suomen yliopisto. [Viitattu 10.08.2021]. Saatavissa: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135356/URN_ISBN_978-952-302-917-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kuvat

Kuva 1. Dimhou. 2018. Hou, D. Nuoret, ihmiset, ryhmä, ystävät. Pixabay. [Viitattu 13.12.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/nuoret-ihmiset-ryhm%c3%a4-yst%c3%a4v%c3%a4t-3575167/Kuva 2. Holm, T-M. 2021.