Oppilaitos- ja työelämäyhteistyön ominaispiirteitä on hyvä tunnistaa

Avainasemassa onnistuneen oppilaitos- ja työelämäyhteistyön luomisessa on käytännön toiminnasta vastaavien aito sitouttaminen yhteistyöhön. Opettajat ja asiantuntijat, jotka tutkivat ja opettavat yritystä kiinnostavaa aihetta, tietävät parhaiten, millaista työelämäyhteistyötä on mahdollista ja hyödyllistä tehdä opetettavan aiheen parissa. (Vihervaara 2015.)

Yhteistyössä on kyse oppimistilanteesta

Työnantajien edustajien on hyvä ymmärtää, että opiskelijatöiden ja harjoittelujen päämääränä on ennen kaikkea kehittää opiskelijoiden osaamista. Lisäksi opiskelijatöihin kuuluu olennaisena epäonnistumisen mahdollisuus. Työlle ei voida antaa takuita (Vihervaara 2015), ja työn laatu voi vaihdella. Kyse on oppimisprosessista. Opiskelijat ovat kaikki erilaisia tiedoiltaan ja taidoiltaan. Osalle riittää, että näytät suuntaa, kun taas toiset kaipaavat enemmän tukea ja ohjausta.

Opiskelijaryhmän muodostaminen ja opiskelijaprojektissa vauhtiin pääseminen vie usein enemmän aikaa kuin toimiminen kaupallisen yrityksen kanssa. Yritysten on välillä vaikea ymmärtää, miten vahvasti opetusyhteistyö on sidottu opintojen sisältöihin ja aikatauluihin. Jos yritys haluaa tehdä yhteistyötä syksyllä, neuvottelut on hyvä aloittaa lähes aina jo keväällä. Arjen tilanteet voivat näyttäytyä kovin erilaisilta työpaikan ja oppilaitoksen näkökulmista. (Kurki ym. 2020; Vihervaara 2015.)

Myös opinnäytetyön tai projektitoimeksiannon sanoittaminen voi olla haasteellista, joten pyrkimys tehtävän yhteiseen ymmärrykseen ja tulkintaan auttaa asiassa. Keskeistä on, että luodaan yhteinen käsitys siitä, mihin haasteeseen haetaan ratkaisua (Kurki ym. 2020).

Kuva 1. Kaikkien osapuolten kuuntelu ja yhteinen keskustelu auttavat yhteistyön eri paloja loksahtamaan kohdilleen. (PxHere 2022)

Opiskelijoilla on vara valita

Vaikka opiskelijat eivät ole vielä ammattilaisia, niin heillä on vapaus valita omat kiinnostuksen kohteensa ja työelämäyhteytensä. Jos opiskelijalla on riittävästi työkokemusta ja työnantajakontakteja, niin hän ei lähde mukaan uusiin aikaa vieviin mahdollisuuksiin, jos ne eivät ole hänen mielestään erittäin kiinnostavia ja motivoivia. Kyse onkin myös siitä, miten kilpailukykyisiä ja opiskelijaa hyödyttäviä tehtäviä yritysyhteistyön nimissä tarjotaan.

Todellisten ratkaisujen etsintä kiinnostaa monia opiskelijoita teoreettisia ongelmia enemmän. Aidot haasteet ja opintojen soveltaminen aidoissa tilanteissa motivoivat ja tehostavat oppimista. (Hyypiä ym. 2017.) Lisäksi työnantajien kannattaa pyrkiä luomaan opiskelijamyönteinen ilmapiiri organisaatioon ja nimetä henkilöitä, jotka vastaavat yhteistyöstä, työtehtäviin ja organisaatioon perehdyttämisestä sekä palautteen keruusta yhteistyön päätteeksi. (Opinnoista Osaajaksi 2012.) Opiskelijat pääsevät tehokkaasti tuottavaan työhön ja yritys saa opiskelijaprojektista parhaan hyödyn, kun yritys on valmis panostamaan opiskelijoiden hyvään perehdyttämiseen. (Vihervaara 2015.) Samalla on hyvä huomioida yhteistyöhön liittyviä edellä mainittuja ominaispiirteitä.

Kirjoittaja

Niina Ihalainen, TKI-asiantuntija, VTM, MBA, työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa Yritys-Hunter-hankkeen (LAB 2022) projektipäällikkönä. Linkki hankkeen sivuille: https://lab.fi/fi/projekti/yritys-hunter

Lähteet

Hyypiä, M., Hämäläinen, A., Hämäläinen, P., Oikarainen, M., Salonius, H., & Tuhkunen, A. 2017. Tuunaa & viilaa: Yritysyhteistyön työkirja korkeakouluille. Tampereen teknillinen yliopisto. Viitattu 2.5.2022. Saatavissa https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/116632/Yritysyhteistyon_tyokirja_korkeakouluille.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kurki, A-L., Uusitalo, H., Nykänen, M., Mattila-Holappa, P. & Saari, E. 2020. Uudista yhteistyötä! Käytännön työkaluja työpaikka-oppilaitosyhteistyön kehittäjälle. Työterveyslaitos. Viitattu 2.5.2022. Saatavissa https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139868/AMMATTITAITOAYHDESSA_yhteistyo_opas_interaktiivinen_nettiin.pdf.pdf?sequence=8&isAllowed=y

Opinnoista Osaajaksi. 2012. Eväitä koulutuksen ja työelämän kohtaamiseen.  Hanke. Pääkaupunkiseudun koheesio- ja kilpailukykyohjelma (PKS-KOKO). Viitattu 25.4.2022. Saatavissa https://www.hel.fi/hel2/Helsinginseutu/Hankkeet/Koko/OpOs/OpOs_loppuesite.pdf

PxHere. 2017. Hand, Finger, Together, Cooperation. Viitattu 26.4.2022. Saatavissa https://pxhere.com/fi/photo/773437

Vihervaara, T. 2015. Yritysyhteistyö opetuksessa. Käytännön käsikirja yliopistoille ja yrityksille. Helsinki: Aalto-yliopisto.

Linkit

LAB. 2022. Yritys-Hunter. Kohtaa osaaja ajoissa. Hanke. Viitattu 26.4.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/yritys-hunter