Osaamisen jakaminen sote-pienyrittäjäverkostossa

VERSOTE – Verkostoituvat sote-yritykset -hankkeessa tavoitteena on edistää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveysalalla toimivien pienyrittäjien kilpailukykyä. Kilpailukyvyn edistäminen, esimerkiksi digitalisaation osalta, on ratkaisevaa, kun toimintaympäristö on muutosten edessä. Erityistä on, että sote-pienyrittäjät ovat kilpailutilanteessa julkisten, suurten yksityisten terveysyritysten ja kolmannen sektorin sote-palveluntuottajien kanssa.

Digitalisaation hyödyntäminen ja toiminnan uudistaminen ovat sote-pienyrittäjälle haaste, mutta myös mahdollisuus. LAB-ammattikorkeakoulun Lahden kampuksella tarjotaan sosiaali- ja terveysalan digitaaliset ratkaisut YAMK-koulutusta. VERSOTE-hankkeessa järjestettiin pienyrittäjille kolmeosainen uusi suunta digitalisaation hyödyntämiseen yrityksessä -valmennus, johon osallistui myös 11 YAMK-opiskelijaa. YAMK-opiskelijoiden osallistuminen mahdollisti koulutuksessa saavutetun osaamisen jakamisen sote-pienyrittäjäverkostossa hyödynnettäväksi.

Kuva 1. Osaamisen jakamista sote-pienyrittäjäverkostossa (Kuva: Aku Mattila)

Osaamiseen perustuva verkosto

Työelämässä erilaiset sosiaaliset verkostot ovat syrjäyttäneet perinteiset työpaikat ja yksittäiset organisaatiot työn keskeisinä yksikköinä. Työtä tehdään erilaisissa tarpeen ja tavoitteen mukaan vaihtuvissa kokoonpanoissa (Janhonen 2015, 21). Ihmisten välille muodostuu erilaisia asiantuntijuuteen ja osaamiseen perustuvia sidoksia. Asiantuntijuus on luonteeltaan kollektiivista ja verkostoitunutta. Toimintaympäristön muuttuessa radikaalisti, kuten digitalisaatiossa, ihmisiä ei pidä valmentaa pelkästään yksilöinä vaan integroida uudet asiat osaksi laajempaa kokemusperustaa. Aikaisempi osaaminen yhdistyy osaksi verkostoa. (ks. Palonen ym. 2013). Niehausin ja O’Mearan (2014) havaintojen mukaan yksilöllisten onnistumisten ja luovuuden ajatellaan usein johtuvan yksilöllisistä tekijöistä, vaikka todellisuudessa kyse onkin asiantuntijakulttuureihin ja -verkostoihin sisältyvästä jaetusta asiantuntijuudesta ja osaamisesta. Tarvitaan yhteisiä kosketuspintoja, joissa osaamista päästään jakamaan, jolloin uusi tieto ja osaaminen syntyvät vuorovaikutuksen ja yhdessä tekemisen kautta.

Verkosto ja yhteinen kosketuspinta innostaa

Uusi suunta digitalisaation hyödyntämiseen yrityksessä -valmennus sisälsi asiantuntijaluentoja ja konkreettista workshop-työskentelyä. YAMK-opiskelijat kirjoittivat henkilökohtaiset raportit osaamisen jakamisesta sote-pienyrittäjien verkostossa valmennuksen jälkeen. Raporteissa arvioitiin oman osaamisen ja ymmärryksen sote-pienyrittäjyydestä syventyneen, kun yhteisen kosketuspinta mahdollistui. Opiskelijoiden kuvausten perusteella myös YAMK-koulutuksen aikana saatua osaamista jaettiin sote-pienyrittäjille luovasti ja innovatiivisesti. Eräs YAMK-opiskelija kiteyttääkin raportissaan seuraavasti:

“Oli innostavaa tehdä sote-yrittäjän kanssa yhteistyötä ja saada tietoa yrittäjyydestä, samalla verkostoidun itsekin. Valmennuksen aiheet olivat ajankohtaisia ja innostavia, palo uuden oppimiseen ja kehittämiseen kasvoi. Toiveena on, että pääsen jatkossa näyttämään osaamiseni ja saan työn, jossa voin käyttää osaamistani yrityksen hyväksi.

Kirjoittaja

Taina Anttonen toimii yliopettajana LAB-ammattikorkeakoulussa ja asiantuntijana VERSOTE – Verkostoituvat sote-yrittäjät -hankkeessa

Lähteet

Janhonen, M. 2015. Miten johdetaan verkostoa?. Teoksessa: Janhonen, M., Toivanen, M., Eskelinen, K., Heikkilä, H & Järvensivu, A. Rajoja rikkova työ – kohti sujuvia toimintakäytäntöjä verkostoituvassa ja lohkoutuvassa työssä. Työterveyslaitos. Helsinki. [Viitattu 7.4.2020]. Saatavissa: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/132191/Rajoja_rikkova_ty%c3%b6.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Niehaus, E. & O’Meara, K.A. 2014. Invisible but Essential: The Role of Professional Networks in Promoting Faculty Agency in Career Advancement. Journal of Innovative Higher Education, June 2014.

Palonen, T., Boshuizen, H., Hytönen, K., Hakkarainen, K. & Lehtinen, E. 2013. Nousevat ja nopeasti muuttuvat asiantuntijuuskäytännöt ja niihin kouluttautuminen. Teoksessa Rouhelo, A & Trapp, H. (toim.). Tulevaisuuden asiantuntijuutta kehittämässä. Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea. [Viitattu 7.4.2020]. Saatavissa: https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/143859/julkaisut_Tulevaisuuden%20asiantuntijuutta%20rakentamassa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *