Palvelumuotoilun ja empatian kautta lempeää ja onnellista elämää Ikikylässä

LAB-ammattikorkeakoulun lehtori Milla Mäkisen innostava Ihmislähtöisyys ja palvelumuotoilu -opintojakso avasi uusia näkökulmia jo tuttuun palvelumuotoiluun. Yhteistyössä Kestävän palveluasumisen ekosysteemi (KEKO) -hankkeen kanssa kävimme opintojakson aikana läpi ihmislähtöisyyden ja palvelumuotoilun perusteet. Hankkeen projektipäällikkö Ulla Saarela ja projektikoordinaattori Sini Roine innoittivat tarttumaan haasteeseen.

Ihmislähtöisen palvelumuotoilun menetelmät ja työkalut

Ihmislähtöisessä palvelumuotoilussa olennaista on ymmärtää asiakkaan tarpeita, tunteita ja kokemuksia. Muotoilun keinoin ratkaistavan ongelman kokonaisuutta arvioidaan useampien näkökulmien kautta. Menetelmät tarkentuvat projektin luonteen mukaan (Tuulaniemi 2011, Löytänä & Kortesuo 2015). KEKO-hankkeessa haasteena on ymmärtää palvelun käyttäjää ja asettua ikäihmisen asemaan. Kohdennetut muotoilutoimet, sopivat menetelmät ja konkreettiset apuvälineet tarjoavat keinoja tähän. Opintojaksolla keskityttiin sellaisten menetelmien käyttöön, jotka auttoivat erityisesti ikäihmisen ymmärtämistä. 

Havainnointi ikäihmisten palvelutalossa ja empatiakartta työkaluna edesauttoivat sisäistämään projektin kontekstin ja ohjasivat kohti syvempää käyttäjäymmärrystä. Tulevaisuuden ikäihmisiä haastattelemalla saimme tietoa kohderyhmän toiveista, ajatuksista ja tunteista, joihin saimme täydennystä empatiakartan tuloksista. Benchmarkkauksen avulla tutkimme olemassa olevia ratkaisuja. Yksi kiinnostavimmista benchmarkkauksen avulla löytyneistä konsepteista oli Hogeweyk-kylä (DementiaVillage Associates). LAB-ammattikorkeakoulussa käytössä olevat simulaatiovälineet auttoivat konkreettisesti astumaan ikäihmisen kenkiin. Kokeilimme erilaisia simulaatiovälineitä kuten reumahanskoja, ikäpukua, käsien tärinää aiheuttavia hanskoja ja näköä sekä kuuloa rajoittavia välineitä. Simulaatiovälineiden tuottama kokemus muun muassa käsien tärinästä sekä näkö- ja kuulorajoitteista täydensi ymmärrystämme muotoilusta ikäihmisen perspektiivistä. 

Ikikylä, ihmislähtöisyys ja palvelumuotoilu elämänkaaren laadun pelastajina

Työmme myötä nousi esiin, että palveluasumiseen liitetään negatiivisia tunteita ja pelkoja. Tästä syystä ikääntyessä sinnitellään mieluiten omassa tutussa kodissa kuin siirrytään palveluasumisen pariin. Ratkaisuksemme muotoutui laadukkaan elämänlaadun koko elinkaaren ajalle mahdollistava Ikikylä. Ikikylä on lempeän ja onnellisen asumisen vaihtoehto, joka mahdollistaa eri ikäisten ihmisten yhdessä asumisen ikäystävällisessä ympäristössä, ilman tarvetta muuttaa pois ikääntymisen edetessä. Yhteisö ja sen tuottamat palvelut turvaavat sen, että ikääntyminen Ikikylässä on turvallista.

Ikikylän karttakuva, jossa näkyy kylän palveluita kuten koulu, kauppa, luontoalue, hyvinvointipalvelut ja kauneuspalvelut.
Kuva 1. Ikikylän karttakuva. Koko elämänkaaren palvelut löytyvät Ikikylästä (Kuva: Meri Kirjavainen)

Järjestely on todella toimiva, koska Solveig pystyy helposti osallistumaan perheensä kanssa vielä sujuvasti liikkuvan, mutta diabeteksen takia myös säännöllisesti hoitoa ja apua tarvitsevan äidin arkeen. Solveig ja äiti käyvät yhdessä kahvilla ja sen jälkeen Solveig saattaa äitinsä kylän kasvimaalle, jossa äidillä on kasvamassa porkkanoita ja salaattia, tämä on äidille todella tärkeää, sillä hän on asunut suurimman osan ikäänsä omakotitalossa huolehtien puutarhastaan ja kasvimaastaan.

Ote Ikikylästä
Ikikylän kuvitteelliset asukkaat ovat 35-88-vuotiaita yksin, kaksin ja perheiden kanssa asuvia henkilöitä, ja heidän lapsiaan.
Kuva 2. Ikikylän asukkaat. Asukasrakenne on monipuolinen, ei keskittynyt ainoastaan ikääntyviin ihmisiin (Kuva: Meri Kirjavainen)

Kirjoittajat

Niinamaria Arkonsuo on muotoilija sekä muotoiluajattelun ja muotoilujohtamisen YAMK-opiskelija LAB-ammattikorkeakoulussa. Hän osallistui Ihmislähtöisyys ja palvelumuotoilu -opintojaksolle, jossa työstettiin Kestävän palveluasumisen ekosysteemi – KEKO-hankkeen palveluasumiskonsepteja.

Terhi Ollila on medianomi sekä muotoiluajattelun ja muotoilujohtamisen YAMK-opiskelija LAB-ammattikorkeakoulussa. Hän osallistui Ihmislähtöisyys ja palvelumuotoilu -opintojaksolle, jossa työstettiin Kestävän palveluasumisen ekosysteemi – KEKO-hankkeen palveluasumiskonsepteja.

Milla Mäkinen on LAB-ammattikorkeakoulun Lehtori. Hän suunnitteli, opetti ja vastasi opiskelijoiden ohjauksesta syksyllä 2022 toteutetussa Ihmislähtöisyys ja palvelumuotoilu -opintojaksossa.

Lähteet

Dementia Village Associates. Hogeweyk-kylä. Viitattu 11.1.2023. Saatavissa https://hogeweyk.dementiavillage.com/

Löytänä, J. & Kortesuo, K. 2015. Asiakaskokemus. Alma Talent.

Tuulaniemi, Juha. 2011. Palvelumuotoilu. Alma Talent.

Linkit

Linkki 1. LAB-ammattikorkeakoulu. 2023. Kestävän palveluasumisen ekosysteemi -KEKO-hanke. Viitattu 11.1.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/kestavan-palveluasumisen-ekosysteemi-keko