Pelastustoiminnan johtamista kehitettiin YAMK-opinnäytetyössä

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella kehitettiin pelastustoiminnan johtamista suorittamalla pelastustoiminnan johtajille osaamiskartoitus. Osaamiskartoitus liittyi Jani Aaltosen insinööri (ylempi AMK) Uudistava johtaminen –opinnäytetyönä tekemään kehittämistutkimukseen, jossa muodostettiin pelastuslaitokselle toimintamalli pelastustoiminnan johtamisen osaamisen hallintaan. Kehittämistutkimuksen tuloksena muodostui pelastustoiminnan johtamisen osaamisen hallinnan prosessi. (Aaltonen 2020)

Kuva1. Pelastustoimintaa käytännössä. Kuva: Marko Nieminen, Päijät-Hämeen pelastuslaitos

Pelastustoiminnan johtaminen on osa pelastustoimintaa. Pelastustoiminnalla tarkoitetaan niitä kiireellisiä toimenpiteitä onnettomuustilanteessa, minkä tarkoituksena on pelastaa ihmisiä, suojata omaisuutta ja ympäristöä sekä rajoittaa onnettomuusvahinkoja (Pelastuslaki 379/2011, 2 a §).  Pelastustoiminnan johtamisen epäonnistuminen voi pahimmillaan johtaa ihmishenkien menettämiseen tai suuriin aineellisiin vahinkoihin.

Toimintaympäristön muutos koskee kaikkia – niin pelastustoimeakin. Toimintaympäristön muutokset haastavat pelastustoimen toimintakyvyn (Deloitte 2017, 2-3). Pelastustoimen tutkimuslinjaukset –julkaisun mukaan pelastustoimen henkilöstön osaamisen ajantasaisuus on merkittävässä osassa toimintaympäristön muuttuessa samalla kun toimintaa kehitetään (Kokki 2017, 11). Pelastustoimen tuottavuus –selvityksessä todetaan, että pelastustehtävien vaatima ammattitaito ei kehity riittävästi hälytystehtävissä (Pelastustoimen kumppanuusverkosto 2016, 22). Pelastustoimen indikaattorit –tutkimusraportti esittääkin, että pelastustoimen osaaminen on vastattava ja uudistuttava toimintaympäristöä vastaavasti (Huuskonen 2017, 21).

Pelastustoiminnan johtamisen osaamisen hallinnan prosessi

Pelastustoiminnan johtamisen osaamisen hallinnan prosessi mahdollistaa osaamisen hallinnan muuttumisen systemaattiseksi ja johdonmukaiseksi jatkuvaksi toiminnaksi pelastuslaitoksilla. Opinnäytetyössä luodun prosessin (kuva 2) avulla on tarkoitus kehittää henkilöstön pelastustoiminnan johtamisen osaamista sekä luoda edellytykset yhteisen johtamiskäsityksen kehittymiselle. Yhteisten mallien ja prosessien avulla pystytään pelastustoiminnan päällystön osaamisen arviointi ja koulutus toteuttamaan systemaattisesti ja johdonmukaisesti pelastustoiminnan tavoitteet ja päämäärät huomioiden. Tämä taas luo edellytyksiä tehokkaammalle ja tuloksekkaammalle pelastustoiminnan johtamiselle ja edelleen pelastustoiminnalle (Aaltonen 2020).

Kuva 2. Pelastustoiminnan johtamisen osaamisen hallinnan -prosessi (Aaltonen 2020)

Pelastustoimen yhteinen osaamisenkartoitusmalli on keskeinen osa pelastustoiminnan johtamisen osaamisen hallinnan prosessia. Pelastustoimen yhteinen osaamisenkartoitusmalli on Pelastusopiston ja pelastuslaitoksien yhteistyöhankkeena vuosina 2018-2019 toteuttama malli osaamiskartoitukseen. Malli mahdollistaa tasalaatuisen koulutuksen ja arvioinnin toteuttamisen yhdenmukaisilla materiaaleilla ja oppimisympäristöllä kustannustehokkaasti verkkoympäristössä. Yhteinen osaamisenkartoitusmalli yhtenäistää ja parantaa pelastustoiminnan johtamisen laatua koko maassa. (Pelastusopisto 2018.)

Lähteet

Aaltonen, J. 2020. Pelastustoiminnan johtamisen osaamisen hallinnan –prosessin kehittäminen. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. [Viitattu 2.2.2020]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202002092187

Deloitte. 2017. Pelastustoimen toimintaympäristön kuvaus. Loppuraportti. [Viitattu 2.2.2020]. Saatavissa: http://www.pelastustoimi.fi/download/74969_Pelastustoimen_toimintaympariston_kuvaus_-_loppuraportti_FI_2017.pdf?fbc91aeddb51d588

Huuskonen, H. 2017. Pelastustoimen indikaattorit. Pelastusopiston julkaisu. B-sarja: Tutkimusraportit 6/2017. Kuopio. Pelastusopisto.

Kokki, E. 2017. Pelastustoimen tutkimuslinjaukset. Pelastusopiston julkaisu. D-sarja: Tutkimusraportit 6/2017. Kuopio. Pelastusopisto.

Pelastuslaki 29.4.2011/379. Finlex. [Viitattu 8.4.2020]. Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379

Pelastusopisto. 2018. Pelastustoimen yhteinen osaamisenkartoitusmalli. Pelastusopisto. [Viitattu 2.2.2020]. Saatavissa https://www.pelastusopisto.fi/pelastustoimen-yhteinen-osaamisenkartoitusmalli-2/

Pelastustoimen kumppanuusverkosto. 2016. Pelastustoimen tuottavuus. [Viitattu 2.2.2020]. Saatavissa https://pelastustieto.fi/wp-content/uploads/2016/02/Tuottavuus-pelastustoimessa.pdf


Kirjoittajat:

Jani Aaltonen, valmistui LAB-ammattikorkeakoulusta, Tekniikan alan (ylempi AMK), Uudistava johtaminen –koulutuksesta ja työskentelee aluepalopäällikkönä Päijät-Hämeen pelastuslaitoksessa.

Lea Heikinheimo, TkT, yliopettaja toimii koordinaattorina Insinööri (ylempi AMK), Uudistava johtaminen koulutuksessa.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *