Pelikortit esihenkilötyön kehittämisessä – vastaajana työhyvinvointiguru Marja-Liisa Manka

Marja-Liisa Manka, FT, YTM, on tunnettu suomalainen työhyvinvoinnin uranuurtaja. Hän kertoi LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijalle antamassaan haastattelussa omista esihenkilökokemuksistaan ja vastasi Koskensalmi ym. (2015) kokoaman Innostava esimies -työkirjan pelikorttien (kuva 1) kysymyksiin.

[Alt-teksti: kaavio, joka sisältää kysymyksiä kuten esimerkiksi: miten luottamusta kannattaa osoittaa? miten toimit esimiehenä, kun työntekijä tekee virheen? miten voit lisätä työn imua työpaikallasi?]
Kuva 1. Innostava esimies -työkirjan pelikortit on tarkoitettu avuksi esihenkilötyön kehittämiseen. Kysymyksiin voi vastata myös yhdessä esihenkilöiden kesken. (Koskensalmi ym. 2015, 43–44; mukaillut Katariina Mäenpää.)

Esihenkilötyön arki

Tärkein esihenkilön työkalu arjessa on keskustelu: se että luottaa, ottaa selvää, kyselee, antaa palautetta ja pitää palavereita siitä, missä tilanteessa ollaan. Esihenkilö voi kehittää omaa työtään pohtimalla, mikä on työpaikan keskeisin tavoite ja ydintehtävä. Mitä meidän tulisi tehdä ansaitaksemme palkkamme? Sen jälkeen tehtävänä on ohjata tiimiä niin, että jokainen tiimin jäsen edistää tavoitteen toteutumista. Haastavimmat tilanteet esihenkilötyössä liittyvät usein henkilösuhteisiin. Työpaikalla voi syntyä ristiriitoja ja erilaisia näkemyksiä esimerkiksi, kun työn vaativuuden arviointia tehdään. Esihenkilölläkin on tärkeä olla joku, jolle puhua asioista. Nuorilta esihenkilöiltä vaaditaan nöyryyttä, luottamus syntyy pikkuhiljaa. Intoa tekemiseen ei saisi kuitenkaan kadottaa. Tiimin itseohjautuvuuteen kannattaa panostaa, sillä esihenkilöillä saattaa olla vastuullaan jopa 60–100 työntekijää. (Manka 2021.)

Vastaukset pelikorttien kysymyksiin

Mankan (2021) vastaukset pelikorttien kysymyksiin kiteytettiin esihenkilön huoneentauluksi:

  1. Ota selvitettäväksi asioita ja huolehdi oman tiimisi tarpeista. Vie asioita eteenpäin. Perustele, jos jokin asia ei toteudu.
  2. Rekrytoi ihmisiä, jotka osaavat enemmän kuin sinä ja niiltä alueilta, joista itse et tiedä, koska sitä kautta tiimistä tulee parempi ja toimivampi. Ole nöyrä.
  3. Ota mahdolliset virheet esille ratkaisukeskeisesti. Luo tiimiin luottamuksellisuuden ilmapiiri. Tunne työntekijäsi. Negatiivinenkin palaute on mahdollisuus kehittyä.
  4. Uskalla puhua myös epäkohdista. Vaikeista asioista keskustellaan rauhallisessa paikassa, ei käytävillä. Varmista, että olet ymmärtänyt asian oikein. Pyydä ratkaisuehdotuksia työntekijältä itseltään.
  5. Osoita luottamusta antamalla sopivasti lisää vastuuta. Se lisää innostusta. Työntekijöiden tulisi toimia niissä tehtävissä, missä he ovat omimmillaan ja voivat loistaa.
  6. Osoita arvostusta jokapäiväisessä arjessa: tervehdi, kysele kuulumisia, kiitä ja kehu, kun on sen paikka. Jalkaudu työntekijöiden luokse.
  7. Tarjoa työntekijöille uuden oppimisen mahdollisuuksia, se lisää työn imua. Valtuuta tiimi tekemään asioita ja kerää palautetta. Elä ja ole mukana arjessa.
  8. Ilmapiiri kehittyy myönteisesti, kun kaikki kokevat olonsa arvostetuiksi ja kokevat saavansa tietoa asioista.
  9. Tue uudistushalukkuutta antamalla ihmisille mahdollisuuksia kehittyä. Muutostilanteissa miettikää yhdessä, miten asia voitaisiin ottaa vastaan. Kehityskeskustelu on hyvä työkalu.

Kirjoittajat

Katariina Mäenpää opiskelee liiketaloutta ja logistiikkaa LAB-ammattikorkeakoulussa.

Sari Suominen toimii johtamisen ja yrittäjyyden lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä Lahdessa.

Lähteet

Koskensalmi, S., Seppälä, P., Hakanen, J. & Pahkin, K. 2015. Innostava esimies. Inspistä! esimiehelle -työkirja. Työterveyslaitos. [Viitattu 9.12.2021]. Saatavissa: https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/11/innostava-esimies-tyokirja.pdf

Manka, M-L. 2021. Haastattelu 18.5.2021.