Rakennusalan hankintojen haasteita 

Rakennusalan hankinnoissa on ollut haasteita vuonna 2020 alkaneen COVID-19-pandemian ja vuonna 2022 Ukrainassa alkaneen konfliktin takia. Toimitusketjuhäiriöt näkyvät rakennusalalla toimitusongelmina ja nousseina kustannuksina. Valonen ym. (2022) arvioi, että rakennushankkeiden budjettien ylittyessä ja kannattavuuden kärsiessä uusien hankkeiden aloittaminen on epävarmempaa. Toimitusketjuhäiriöihin tulee paneutua yritystasolla ja niihin tulee varautua. Lund ym. (2020, 8) ennustaa, että tulevaisuudessa pidempikestoisia toimitusketjuhäiriöitä ilmenee noin 3,7 vuoden välein.  Kuvassa 1 on syksyllä 2022 valmistuvaa asuintuotantoa.  

Rakennustyömaa, jossa taustalla asuintalo. Edustalla työmaakoneita
Kuva 1. Valmistuvaa asuintuotantoa (Kuva: Elmo Veikkanen)

Hankinnat ja toimitusketjuhäiriöt   

Veikkasen (2022) Asuintuotannon hankintatoimen varautuminen globaaleihin toimitusketjuhäiriöihin -opinnäytetyössä haastateltiin rakennusalan materiaalitoimittajia. Vastauksissa tuli esille, että haasteet koskettavat arvoketjun jokaista osapuolta. Rakentamisen kustannuspaineet ja toimitusongelmat vaikuttavat muun muassa urakoiden hinnoitteluun, materiaalivalintoihin, materiaalitoimittajien volyymiin, alihankkijoiden viivästyksiin sekä epätavallisiin päätöksiin työmailla. Alkuvuodesta 2022 toimituskanavat ylikuumentuivat ja toimitukset sakkasivat johtuen liiallisista varastoinneista sekä siitä, että useat toimijat hakivat samoille uusille toimituskanaville. (Veikkanen 2022, 36, 39, 41.)

Rakennusmateriaalien toimitushaasteet vuonna 2022  

Veikkasen (2022) opinnäytetyössä tehtiin materiaalitoimittajien ja yrityksen hankintavastaavien haastatteluihin sekä Tullin (2022) ulkomaankauppatilastoihin perustuva TOP 10 -listaus kriittisistä rakennusmateriaaleista saatavuuden suhteen vuonna 2022.

Eniten haasteita toimituksissa oli seuraavissa materiaaleissa:   

  • Parketit (tammi, koivu)  
  • Kodinkoneet
  • Kuitulevyt (HDF, MDF)  
  • Paneelit (haapa, tervaleppä)  
  • Ristiin liimattu massiivipuu (CLT)  
  • Liimapuu (GLT)  
  • Terästuotteet (etenkin betoniteräs RST ja musta, tangot, levyt, profiilipalkit)  
  • Betonielementit
  • LVI-tuotteet  
  • Lasi  

(Veikkanen 2022, 42; Tulli 2022)

Teräksen hinta nousi jo COVID-19-pandemian aikaan, kärjistyen Ukrainan konfliktin myötä (Veikkanen 2022, 40). Puutuotteissa haasteet ovat olleet suuria. Nämä selittyvät pitkälti Venäjän tuonnilla. Venäjältä on tuotu viimevuosina sahatavaraa noin 0,5 Mm3, mikä kattaa noin 15 % kotimaan vuotuisesta kulutuksesta. (Valonen ym. 2022.)  

Toimitusketjuhäiriöihin vaikuttaminen  

Materiaalitoimittajien arvioimiseen tulee käyttää aikaa muun muassa raaka-aineketjujen osalta sekä pohtia vaihtoehtoja toimituskanavien lisäämisen ja pitkäaikaiskumppanien kanssa tehdyn yhteistyön väliltä. Toimitusketjujen läpinäkyvyys korostuu monella tapaa häiriöiden aikana kohdattujen ongelmien takia. Uusien toimituskanavien arvioidaan olevan kustannuksiltaan kalliimpia kuin aiemmat. Toisaalta uusilla kanavilla päästään lyhyempiin toimitusaikoihin.  Sopimustekniikka nousee avainasiaksi toimitusketjuhäiriön aikana. (Veikkanen 2022, 39, 45–48.) Rakentamisessa on ollut suuri volyymi viime vuodet. Ahonen ym. (2020, 56) mukaan Suomen rakennustuoteteollisuus ei ole kasvanut lainkaan 2000-luvulla arvonlisäyksen perusteella. 

Kirjoittajat

Leena Jormanainen on LAB:in rakennustekniikan lehtori, joka on vuosikymmenten aikana osallistunut lukuisten rakennushankkeiden toteuttamiseen.

Elmo Veikkanen on rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opiskelija, joka laati opinnäytetyön ”Asuintuotannon hankintatoimen varautuminen globaaleihin toimitusketjuhäiriöihin”.

Lähteet 

Ahonen, A., Ali-Yrkkö, J., Avela, A., Junnonen, J-M., Kulvik, M., Kuusi, T., Mäkäräinen, K. & Puhto, J. 2020. Rakennusalan kilpailukyky ja rakentamisen laatu Suomessa. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:24. Viitattu 30.8.2022. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-926-4 

Lund, S., Manyika, J., Woetzel, J., Barribal, E., Krishnan, M., Alicke, K., Birshan, M., George, K., Smit, S., Swan, D. & Hutzler, K. 2020. Risk, resilience, and rebalancing in global value chains. USA: McKinsey Global Institute. Viitattu 30.8.2022. Saatavissa https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/risk-resilience-and-rebalancing-in-global-value-chains 

Tulli. 2022. Uljas-tavaroiden ulkomaankauppatilastot. Tilastotietokanta. Viitattu 1.9.2022.  Saatavissa https://uljas.tulli.fi/v3rti/ 

Valonen, M., Maidell, M., Horne, P., Sajeva, M. & Korhonen, O. 2022. Metsäala – kevät 2022. PTT. Viitattu 30.8.2022. Saatavissa https://www.ptt.fi/ennusteet/metsaala/metsaala-kevat-2022.html 

Veikkanen, E. 2022. Asuintuotannon hankintatoimen varautuminen globaaleihin toimitusketjuhäiriöihin. AMK -opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, tekniikan ala. Lappeenranta. Viitattu 19.9.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022091520203

Linkit

Linkki 1. Veikkanen, E. 2022. Asuintuotannon hankintatoimen varautuminen globaaleihin toimitusketjuhäiriöihin. AMK -opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, tekniikan ala. Lappeenranta. Viitattu 19.9.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022091520203