UX-kirjoittamisen periaatteilla voidaan kehittää strategian tekstisisältöä

UX-kirjoittaminen tarkoittaa user experiencen (UX) eli käyttökokemuksen huomioimista kirjoittamisessa ja kirjallisessa sisällössä. UX-kirjoittamiseen sisältyy sanojen valintaa sekä niiden sovittamista annettuun tilaan ja merkkimäärään. Se tarkoittaa myös suunnittelua eli käyttäjän ongelman ratkomista ja toiminnan ennakoimista. (Metts & Welfle 2020, 14–15.)

Strategia on työyhteisön toimintasuunnitelma, jonka avulla edetään kohti visiota ja tavoitteita. Strategiat ovat myös tekstejä, joiden kautta luodaan ja laajennetaan konkreettisiin tavoitteisiin johdattelevaa puhetta (Penttilä 2020).

UX-kirjoitettu strategia on selkeä ja saavutettava, sanastoltaan ja ääneltään johdonmukainen sekä tiiviisti omaksuttavissa oleva kirjallinen sisältö (Metts & Welfle 2020, 47). Se auttaa henkilöä työn fokusoinnissa ja johdattaa toimintaan, jolla organisaation tavoitteet voidaan saavuttaa.

UX-rajapintana teksti

UX-kirjoittamista sovelletaan erityisesti call-to-action-sisältöihin, jotka aktivoivat esimerkiksi verkko-ostoksen tekemiseen (Bjoran 2017). Käyttökokemus voidaan huomioida strategiasisällöissäkin, sillä strategian teksti on eräänlainen rajapinta organisaation tavoitteiden ja henkilöstön toiminnan välillä.

LAB-ammattikorkeakoulun strategiaan liittyviä käyttökokemuksia kysyttiin puolistrukturoidun teemahaastattelun avulla 14 henkilöltä. Tulosten mukaan strategian sisällön selkeydessä ja tavoitteiden konkreettisemmassa ilmaisussa on kehitettävää. (Krupka 2022.)

UX-kirjoitetussa strategiassa teksti on:

  • tarkoituksenmukainen
  • helppotajuinen sisältäen ymmärrettäviä sanoja
  • tiivis ja silmäiltävissä läpi
  • ääneltään johdonmukainen
  • hyödyllinen rakentaen pohjan, jota vasten työntekijä voi toimia tavoitteellisesti, turvallisesti, priorisoiden ja fokusoiden
  • inklusiivinen ja ystävällinen.

(Aalho 2021; Bjoran 2017; Metts & Welfle 2020; Podmajersky 2021.)

Kuvassa koira ja puhekupla, jossa teksti englanniksi Oops! There's nothing here... You should go back to the homepage. Homepage-sana on hyperlinkattu.
Kuva 1. UX-kirjoitettu teksti on sanomaltaan selkeää ja auttaa käyttäjän pois umpikujasta. Kuvan esimerkissä tekstin ja sen ympäristön yhteensovittamisessakin on kehitettävää. (Kuva: Minna Krupka, kuvakaappaus elab.lab.fi-verkkosivulta)

UX-heuristiikka havaitsee kehitystarpeet

Käyttökokemus on syytä huomioida sisältöjen suunnitteluvaiheessa. On tiedettävä, miksi ja millaisessa tilanteessa käyttäjä tulee sisällön pariin ja mitä on tarkoitus saavuttaa (Podmajersky 2021, chapt. 5).

Jo olemassa olevaakin tekstiä voidaan UX-tarkastella. Podmajerskyn (2021, chapt. 6) kokoamalla UX-heuristiikalla voidaan pisteyttää sisältö yleisesti tunnettujen hyvien käytettävyysominaisuuksien mukaan. Käytettävyys-pääluokassa ominaisuuksia ovat: helppokäyttöisyys, tarkoituksenmukaisuus, tiiviys, keskustelevuus ja selkeys. Ääni-pääluokan ominaisuuksia ovat: käsitteet, sanasto, kielioppi, välimerkit ja isot kirjaimet.

Pisteiden (scorecard) perusteella sisältöä voidaan kehittää. Hyvä sisältö on käyttäjälleen tarpeellinen, eikä sen tulkitseminen vie huomiota itse tavoitteelta tai toiminnalta. Hyvä sisältö luo äänensä avulla organisaation tavoittelemaa käyttökokemusta ja tunnetta.

Kertomalla UX-kehittämisen tuloksista voidaan lisätä arvostusta käyttökokemusymmärrystä ja UX-muotoilua kohtaan. Molemmat ovat tärkeitä tekijöitä organisaation menestymisessä.

Kirjoittaja

Minna Krupka työskentelee viestinnän tehtävissä LAB-ammattikorkeakoulussa ja LUT-yliopistossa.


Lähteet

Aalho, E. 2021 UX writer ja UX writing – ammattina tekstien muotoilu digitaalisissa ympäristöissä. Viitattu 30.12.2021. Saatavissa https://www.kuulu.fi/blogi/ux-writer-ja-ux-writing-ammattina-tekstien-muotoilu-digitaalisissa-ymparistoissa/

Bjoran, K. 2017. What is UX Writing. Viitattu 8.10.2021. Saatavissa https://www.uxbooth.com/articles/what-is-ux-writing/

Krupka, M. 2022. Strategian kehittäminen UX-kirjoittamalla – tapaus: LAB-ammattikorkeakoulu. YAMK-opinnäytetyö.  LAB-ammattikorkeakoulu. Lahti. Viitattu 26.9.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202205057505

Metts, M. J. & Welfle, A. 2020. Writing is designing: words and the user experience. Viitattu 30.12.2021. Saatavissa https://web-p-ebscohost-com.ezproxy.saimia.fi/ehost/detail/detail?vid=0&sid=e4e9b713-9b15-46ba-b78d-1af284738225%40redis&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=2375707&db=nlebk

Penttilä, V. 2020. Aspirational Talk in Strategy Texts: A Longitudinal Case Study of Strategic Episodes in Corporate Social Responsibility Communication. Business & Society 5:1, 67–97.

Podmajersky, T. 2021. Strategic Writing for UX. New York: O´Relly Media. Viitattu 8.4.2022. Saatavissa https://learning.oreilly.com/library/view/strategic-writing-for/9781492049388/stwux_toc.xhtml

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *