TKI-hankkeiden integrointi opetukseen

TKI-toiminnan kytkeminen ammattikorkeakoulujen opetukseen on tärkeää. TKI-toiminta on osa ammattikorkeakoulujen lakisääteistä toimintaa ja sen mukaan määräytyy 19% AMK:n rahoituksesta (Minedu 2020). Sarajärven ym. (2013) mukaan TKI-integrointi on opiskelijoiden oppimista edistävää toimintaa, joka hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä (kuva 1). Lisäksi TKI-integraatio lisää yhteistyötä työelämän kanssa.  

A picture containing indoor, floor, wall, room

Description automatically generated
KUVA 1. Muuntojoustava oppimisympäristö LAB-ammattikorkeakoulussa (Kuva: Leena Jormanainen)

Hankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaihe 

TKI-integraation onnistumisen edellytyksenä on, että opettajat ovat jo hankkeen suunnitteluvaiheessa mukana ja opetussuunnitelma kytketään hankesuunnitelmaan. Väänäsen & Peltosen (2020) mukaan tärkeää ovat avoimet keskustelut sekä eri henkilöstöryhmien vuorovaikutus. Jotta integrointi onnistuu, tulee TKI-hankkeen sisällön olla samansuuntainen opetussuunnitelman kanssa.  

Toteutusvaiheessa on tärkeää työajan resurssointi, jotta opettajilla on riittävästi aikaa osallistua hankkeeseen. Sarajärven ym. (2013) mukaan opettajan työ vaatii myös TKI- ja verkostotyöskentelyn osaamista. 

Kehittämispohjainen oppiminen on pedagoginen toimintamalli, jossa yhdistyy TKI-toiminta, oppiminen ja alueellinen yhteistyö (Salmi & Kupari 2011). Toimintatavan myötä opiskelijoiden on mahdollista osallistua hanketoimintaan suorittamalla opintoja hankkeessa. Työelämälähtöinen TKI-toiminta on opiskelijoiden kannalta laaja-alaisempi oppimisprosessi kuin kurssien oppimistavoitteet. 

Oppimisympäristöjä kehittämällä edistetään oppimista. Virtuaalinen oppimisympäristö voi olla yhden koulutusalan tai koko ammattikorkeakoulun monialainen TKI-oppimisympäristö. Se toimii alustana kansainväliselle yhteistyölle. Kuhmosen ym. (2016) mukaan TKI-toiminnan käytännönläheisiä oppimisympäristöjä ovat työpajat, yritysvierailut ja kehittämispäivät. Niiden kautta TKI-toiminta, yhteistyöverkostot ja opiskelijoiden oppimistavoitteet linkittyvät yhteen sekä tuovat opiskelijoille autenttisia kohtaamisia työelämän kanssa. Opinnäytetöiden integrointia hankkeisiin tulee vahvistaa. 

Hanketulokset ja niiden hyödyntäminen 

Hanketuloksia ovat konkreettiset tulokset, tuotettu opetusmateriaali sekä erilaiset seminaarit ja webinaarit. Väänäsen & Peltosen (2020) mukaan hankkeen aineistolle kaivataan pysyvää ja avointa säilytyspaikkaa. Tuotosten keskitetty arkistointi tehostaa hankemateriaalin hyödyntämistä. 

Hankkeista saadaan opintojaksoille ajankohtaisia aiheita, joita voidaan lähestyä case-oppimisen, yhteistoiminnallisen projektioppimisen tai ongelmalähtöisen oppimisen näkökulmista. TKI-hankkeiden tuloksia voidaan käyttää simulaatio-opetuksessa, johon voidaan liittää pelillisyyttä. Pelipohjainen oppiminen soveltuu tilanteisiin, joissa etsitään luovia ratkaisuja ajankohtaisiin ongelmiin. 

Integroinnin hyödyt 

Kuvassa 2 on esitetty integraation kehityskohteita sekä etuja TKI-hankkeen eri vaiheissa. TKI-integraatiossa on tärkeä sopia yhteiset toimintatavat ja tehdä yhteistyötä opettajien kanssa jo TKI-hankkeen suunnitteluvaiheessa.  

KUVA 2. TKI-hankkeiden ja opetuksen integroinnin yhteenveto (Kuva: Leena Jormanainen & Liisa Uosukainen)

Onnistuneen integroinnin myötä luodaan oppilaitokselle yhtenäinen TKI- ja opetuskulttuuri ja saadaan parempia hankehakemuksia. TKI-hankkeet antavat mahdollisuuden kokeilla erilaisia opiskelijoita aktivoivia ja syväoppimista tukevia opetusmenetelmiä. Onnistuessaan integrointi vahvistaa aina myös koulutuksen laatua (Väänänen & Peltonen 2020). 

Kirjoittajat

Leena Jormanainen ja Liisa Uosukainen ovat LAB-ammattikorkeakoulun lehtoreita ja ovat tehneet ammatillisen opettajankoulutuksen (TAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu TAOK) kehittämistyön aiheesta TKI-hankkeiden integrointi opetukseen. 

Lähteet 

Kuhmonen, A., Pirilä, M., Ranta L. & Tuohimaa H. 2016: Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta oppimisympäristönä ammattikorkeakouluissa, Laurea-julkaisut. Laurea-ammattikorkeakoulu. [Viitattu 30.9.2020]. Saatavilla: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/115170/Laurea%20jullkaisut%2063.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Minedu. 2020. Ammattikorkeakouluille uusi rahoitusmalli. Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote. Viitattu [Viitattu 30.9.2020]. Saatavilla: https://minedu.fi/-/korkeakouluille-uusi-rahoitusmalli 

Salmi, L. & Kupari, K. (toim.). 2011. Learning by developing – Polkuja uudistuvaan opettajuuteen. Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B46. [Viitattu 3.10.2020]. Saatavilla: https://core.ac.uk/download/pdf/45602347.pdf 

Sarajärvi, A., Salmela, L. & Erikson, E. 2013.TKI-työn ja opetuksen kehittämisprojektin tulokset, kehittämishaasteet ja -suositukset. AMK-lehti. [Viitattu 12.10.2020]. Saatavilla: https://uasjournal.fi/tutkimus-innovaatiot/tki-tyon-ja-opetuksen-kehittamisprojektin-tulokset-kehittamishaasteet-ja-suositukset/#1458134585005-b3f22396-5506 

Väänänen, I. & Peltonen, K. 2020. Siiloista saumattomaan opetukseen ja TKI-toiminnan integrointiin ammattikorkeakouluissa, Ammattikasvatuksen aikakauskirja 22(2), 52–69. [Viitattu 30.9.2020]. Saatavilla: https://akakk.fi/wp-content/uploads/Aikakauskirja-2.20.-Va%CC%88a%CC%88na%CC%88nen-ja-Peltonen.pdf 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *