Miten tulevaisuus kuvitellaan 

Yksi maailmassa meneillään olevista suurista murroksista on uudenlaisen energian tuottaminen ja vanhoista tavoista luopuminen, ja tähän liittyy turpeen energiakäytön lopettaminen vuoteen 2030 mennessä. Turvetuotantoa on ollut käynnissä maakunnissa, missä muutenkin on oltu rakennemuutoksen kourissa. Maailman muuttuessa on löydettävä vastaus kysymyksiin, missä ja mitä ovat tulevaisuuden elinkeinot.  

Hanna Lempisen ja Annukka Vainion katsauksessa on selvitetty turvealalla toimivien käsityksiä ja kokemuksia suomalaisesta turvepolitiikasta ja sen oikeudenmukaisuuden edellytyksistä ja sekä niiden toteutumisesta (Lempinen & Vainio 2022). Tutkimusaineisto perustuu turpeesta elantonsa saavien suomalaisten keskuudessa vuodenvaihteessa 2020–2021 suoritettuun kyselytutkimukseen. Kyselyyn vastanneet turvetuottajat olivat keskimäärin 44-vuotiaita ja heistä valtaosa (87 %) oli miehiä.  

Turve näyttäytyy merkittävänä oman paikkakunnan perheiden ja nuorten työllistäjänä ja siitä luopuminen vastaavasti työpaikkojen ja alueen tulevaisuudennäkymien katoamisena. Tutkimuksessa kysyttiin muun muassa, mille vaihtoehtoisille aloille toimialoille turvealan toimijat olisivat itse kiinnostuneita kouluttautumaan tai työllistymään. Vaihtoehtoisista elinkeinoista mahdollisimpana pidettiin muuta maa-, metsä- ja kalataloutta, uusiutuvan energian tuotantoa, kuljetusta ja varastointia ja soiden ennallistamista. (Lempinen & Vainio 2022.) 

Vaihtoehtoisina nähtävät alat ovat konservatiivisia, osin itsestään selviäkin. Tulevaisuuden työtä ajatellaan nykyisen kaltaisen työn jatkumona eikä pystytä kuvittelemaan tai tunnistamaan toisenlaisia vaihtoehtoja tai haastamaan tehtyjä oletuksia tai niitä valintojen paikkoja, jotka muovaavat työelämän tulevaisuutta. (Dufva ym. 2021.) 

Uudet tulevaisuuden työt ja työpaikat 

Kun pienellä alueella jää työttömäksi samaan aikaan iso määrä henkilöitä, joilla on samankaltainen osaaminen ja työkokemus, näille perinteisille aloille syntyy työvoiman ylitarjontaa. Samaan aikaan syntyy täysin uudenlaisia työtehtäviä esimerkiksi digitalisaation myötä tai energiateollisuudessa. Uusi ja vanha eivät kuitenkaan kohtaa ilman tietoista yhteyden rakentamista. 

Kuva 1. Tulevaisuutta voi olla vaikea kuvitella suurten muutosten keskellä. (moritz320)

Etelä-Karjalan alueella on käynnistynyt hanke Plan B – Kohti uusia mahdollisuuksia -hanke (LAB 2023),  jonka tavoitteena on saada kohderyhmään kuuluvien miesten koulutustaso nousemaan ja tukea oman, ei välttämättä koulun penkillä hankitun osaamisen tunnistamista ja sitä kautta uudelleen työllistymistä.  

Tavoitteen kautta hanke kytkeytyy osaksi koko maakunnan tavoitetta lisätä uudenlaista osaamista sekä elinkeinomahdollisuuksia. Maakuntaohjelmassa on tunnistettu, että työikäiseen väestöön vaikuttavia keskeisiä murroksia ovat globalisaatio ja teknologinen muutos. Ammatteja katoaa, mutta myös syntyy uusille toimialoille ja niiden liepeille (Etelä-Karjalan liitto 2022). Maakuntaohjelmassa todetaan myös, että uudet työt edellyttävät uudenlaista osaamista ja sen hankkimista, ja tähän tarpeeseen Plan B pyrkii vastaamaan. Uudenlaista osaamista ei hankita vanhoilla koulutusmenetelmillä, joten myös hanketta toteuttavat neljä oppilaitosta ovat uuden edessä. 

Kokonaan uuden alan, työn ja osaamisen hankkiminen ei ole helppoa eikä suunta heti selvillä. Plan B -hankkeessa keskitytään tähän isoon ja vaikeaan kysymykseen ja tuodaan esiin vaihtoehtoja sekä yritetään madaltaa kynnystä astua uusille koulutuspoluille. 

Kirjoittajat 

Maina Seppälä, YTM, toimii TKI-asiantuntijana hyvinvointiyksikössä LAB-ammattikorkeakoulussa ja projektipäällikkönä hankkeessa Plan B – Kohti uusia mahdollisuuksia (LAB 2023).

Tiina Järvinen, FM, toimii TKI-asiantuntijana hyvinvointiyksikössä LAB-ammattikorkeakoulussa. 

Lähteet  

Dufva, M., Solovjew-Wartiovaara, A. & Vataja, K. 2022. Työn tulevaisuudet megatrendien valossa. Sitra artikkelit. Viitattu 25.10.2023. Saatavissa  https://www.sitra.fi/artikkelit/tyon-tulevaisuudet-megatrendien-valossa/  

Etelä-Karjalan liitto. 2022. Etelä-Karjalan maakuntaohjelma. Viitattu 25.10.2023. Saatavissa https://liitto.ekarjala.fi/wp-content/uploads/2022/01/MAAKUNTAOHJELMA_netti.pdf 

LAB. 2023. Plan B. Hanke. Viitattu 25.10.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/planb[A2] 

Lempinen, H. & Vainio, A. 2022. “Selviääkö tästä mitenkään?” – Turpeesta elantonsa saavien kokemukset suomalaisen turvepolitiikan oikeudenmukaisesta siirtymästä. Terra, Maantieteellinen aikakauskirja Vol. 134 Nro 3. Viitattu 25.10.2023. Saatavissa https://terra.journal.fi/article/view/113497

moritz320. 2017. Lasi, lasipallo, ennustus. Pixabay. Viitattu 26.10.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/lasi-lasipallo-ennustus-läpinäkyvä-2474568/