Sote-alan järjestöt tärkeä harjoittelupaikka

Sosionomiopiskelijat suorittavat opintoihinsa kuuluvat harjoittelunsa monenlaisilla työalueilla. Opiskelijoille harjoittelupaikkoja tarjoavat niin hyvinvointialueet, yksityiset palveluntuottajat kuin kolmannen sektorin järjestöt. Järjestöistä lähes 30 prosentilla on yhteistyötä oppilaitosten, kuten ammattikorkeakoulujen kanssa. Yleisimmin yhteistyötä tehdään esimerkiksi harjoitteluiden puitteissa. (Peltosalmi ym. 2018.)

Kuva 1. Yhteistyö ja jaettu asiantuntemus edistävät hyviä harjoittelukäytäntöjä. (Dmyt 2019)

LABin sosionomiopiskelijoista noin joka viides ilmoitti harjoittelupaikkatiedoissa viime ja tämän vuoden aikana harjoittelunsa sijoittuvan kolmannelle sektorille eli kansalaisjärjestöön tai vapaaehtoiseen kansalaistoimintaan. Harjoittelupaikat koostuivat niin paikallisyhdistyksistä kuin valtakunnallisistakin järjestöistä. (LAB 2023.) Osa järjestömuotoisista toimijoista on yksityisten sosiaali- ja varhaiskasvatuspalvelujen tuottajia (Peltosalmi 2021).

Paikallisten oppilaitosten ja järjestökentän yhteistyön tiivistämiseksi järjestettiin lokakuun alussa tapaaminen LABin Hyvinvointi-yksikön ja koulutuskeskus Salpauksen koolle kutsumana. Tapaamisen tarkoituksena oli sopia toimenpiteitä vuodelle 2024 oppilaitosten ja järjestöyhteistyön tiivistämiseksi.

Sosiaali- ja terveysalan järjestötoimijat esittivät aktiivisesti kysymyksiä opiskelijoiden harjoittelujaksoista ja myös toiveita niiden sisällöstä. Paikalla olleet sosionomiopiskelijat kertoivat löytäneensä itseänsä kiinnostavan harjoittelupaikan järjestöstä tekemällä aktiivista tiedonhakua alueen järjestöjen tarjoamista mahdollisuuksista. Erillistä alueellista tai valtakunnallista järjestötoimijoiden harjoittelupaikkafoorumia ei ole käytössä Päijät-Hämeessä. Tapaamisessa nostettiinkin yhtenä kehittämisajatuksena digitaalinen alusta, joka kokoaisi tietoja yhteen hyödynnettäväksi järjestökentän ja oppilaitosten välisessä yhteistyössä.

Harjoittelu järjestössä onnistuu myös etäyhteydellä

Sosionomikoulutuksen harjoittelupaikat eivät sijoitu ainoastaan Päijät-Hämeeseen, vaan verkko-opintojen luonteen vuoksi opiskelijat voivat tehdä opintoja ja suorittaa harjoitteluja kaukanakin kampuspaikkakunnassa. Verkkopainotteisuus opiskelussa on lisännyt kiinnostusta etänä suoritettaviin harjoittelujaksoihin etenkin järjestökentällä, jonka toimintaympäristö on muuttunut teknologian kehityksen myötä (Järjestödigi 2022). Työskentely etänä suoritettavan harjoittelun aikana on usein joustavaa ja mahdollistaa harjoittelun jakamisen myös pidennetylle aikavälille.

Etäharjoittelussa asiakastyö koostuu esimerkiksi chat-ohjauksesta ja neuvonnasta eri kohderyhmille painottuen lasten ja nuorten auttaviin chat-palveluihin. Harjoittelutunteja on voinut käyttää järjestöjen tarjoamiin omiin täydennyskoulutuksiin, työnohjauksellisiin keskusteluihin ja muihin tapaamisiin tai koulutuksiin.  Opiskelijat ovat vapaaehtoisten rinnalla tärkeä resurssi järjestöjen asiakastyössä, ja opiskelijoiden osaamista voi hyödyntää myös laajemmin järjestötoiminnan kehittämiseen (Kylmäkoski 2021).

Kirjoittaja

Kati Ojala toimii lehtorina ja sosionomikoulutuksen harjoitteluvastaavana LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Dmyt, B. 2019. Tiimi, ystävyys, ryhmä, kädet. Pixabay. Viitattu 6.10. 2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/tiimi-yst%C3%A4vyys-ryhm%C3%A4-k%C3%A4det-4529717/

Järjestödigi. 2022. Järjestödigikartoitus 2022. Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry, Viestintä-Piritta oy, Vitec avoine oy. Viitattu 6.10.2023. Saatavissa https://bin.yhdistysavain.fi/1602444/Xkr3jHDDFl2W7cMrTGvG0YmDS6/J%C3%A4rjest%C3%B6digi-kartoitus%20tulokset%202022.pdf

Kylmäkoski, M. 2021. Ammattikorkeakouluopiskelijat järjestöjen tulevaisuustyön resurssina. Mira Roine & Eeva Sinisalo-Juha (toim.) Järjestöt toimintakyvyn edistäjinä. Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 121. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu. Viitattu 6.10.2023. Saatavissa https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/494080/jarjestot-toimintakyvyn-edistajina-humak-2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y

LAB. 2023. Sosionomikoulutuksen Lahden kampuksen harjoittelupaikkatiedot e-lomakkeilla vuosina 2022–2023. LAB-ammattikorkeakoulu. Julkaisematon lähde.  

Peltosalmi, J., Eronen, A., Litmanen, T., Londén, P., Näätänen, A-M., Ruuskanen, P. & Selander, K. 2018. Järjestöbarometri 2018. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. Viitattu 6.10.2023. Saatavissa  https://www.soste.fi/wp-content/uploads/2018/11/jarjestobarometri-2018-soste.pdf

Peltosalmi, J. 2021. Järjestömuotoisten tuottajien sosiaali-, varhaiskasvatus ja terveyspalvelut vuonna 2020. Helsinki: SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. Viitattu 6.10.2023. Saatavissa https://www.soste.fi/wp-content/uploads/2021/03/3-2021-SOSTE-julkaisu-Jarjestomuotoisten-tuottajien-sosiaali-varhaiskasvatus-ja-terveyspalvelut-vuonna-2020.pdf