Strategiaa päivittämällä rakennusalan edelläkävijäksi

Kiinteistö- ja rakennusalan toimijat tuottavat noin kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä (Raivio ym. 2020, 9). Suurin osa päästöistä koostuu nykyisen rakennuskannan energiankäytöstä, mutta määrätietoisia toimia tarvitaan myös rakennusmateriaalien päästöjen vähentämiseksi. Se, kuinka paljon ja minkälaisilla tuotteilla rakennamme, on kiinteistö- ja rakennusalan vastuulla oleva kysymys, ja alan edelläkävijät näkevät sen hyvänä liiketoimintamahdollisuutena (Tähkänen & Tähtinen 2021, 10–11).

Konsulttien tehtävä on auttaa kiinteistö- ja rakennusalaa eteenpäin tarjoamalla asiantuntijapalveluita ja kehittämällä uusia ratkaisuja alaa hidastaviin haasteisiin (Tähkänen & Tähtinen 2021, 34), joten myös asiantuntijayritysten on päivitettävä osaamistaan kyetäkseen vastaamaan asiakkaidensa tarpeisiin.

[Alt-teksti:  Puu, jonka haarautuvissa oksissa esiintyy yrityksen kasvuun ja strategiaan liittyviä termejä: goals, plan, business, ideas, strategy, marketing ym.]
Kuva 1. Strategian avulla yritys pyrkii sopeutumaan ympäristön muutoksiin. (geralt 2017)

Toimintaympäristöanalyysi strategiatyön pohjana

Peltosen (2007, 65) mukaan strategia on yrityksen tai organisaation tavoitteidensa saavuttamista varten suorittamien aktiviteettien kokonaisuus tai suunta, jolla pyritään sopeuttamaan yrityksen toiminnan laajuus, rakenne ja resurssit organisaation ympäristön ja markkinoiden muutoksiin. Kivisaari (2021, 8) hyödynsi Betonialan edelläkävijä – Kestävän kehityksen strategiatyö Contesta Oy:ssä YAMK-opinnäytetyössään tilaajana toimineen asiantuntijayrityksen kestävää kehitystä edistävän strategiatyön pohjana toimintaympäristöanalyysiä. Toimintaympäristöanalyysiin perustuva strategian kehittäminen etenee Peltosen (2007, 70) mukaan usein suoraviivaisesti ympäristön hahmottamisen kautta erilaisten strategisten linjausten laatimiseen. Kivisaaren (2021, 1) opinnäytetyössä toimintaympäristöanalyysiä toteutettiin laajalti kirjallisuuskatsauksena ja lisäksi asiakkaiden tarpeita ja organisaation sisäisiä kehityskohteita kartoitettiin teemahaastatteluin. Kestävää kehitystä edistävät strategiset toimenpiteet muotoiltiin yhdessä henkilöstölle suunnatuissa työpajoissa.

Keskiössä osaamisen kehittäminen ja rehellinen viestintä

Green Building Council Finland on määritellyt kiinteistö- ja rakennusalan toimijoille toimenpideohjelmat, joita toteuttamalla toimialan päästöt saavuttavat hiilineutraalin tilan vuoteen 2035 mennessä. Keskeiset toimenpiteet on jaettu neljään luokkaan ja keskiössä on henkilöstön laaja osallistaminen ja kouluttaminen, sekä rehellinen viestintä, ja omien toimien vaikuttavuuden arviointi. (Tähkänen & Tähtinen 2021, 34)

Kivisaaren (2021, 45) YAMK-työn yhtenä tavoitteena oli myös henkilöstön ymmärryksen kasvattaminen kestävän kehityksen aihealueeseen liittyen, ja työn tuloksena on selvää, että aihe on monille abstrakti ja siten haastava, joten henkilöstön osaamiseen panostamisen on oltava strategian keskiössä. Lisäksi, jotta yrityksen toimintaa ja projekteja voidaan johtaa niin, että niissä otetaan vähähiilisyys ja muut kestävän kehityksen tavoitteet huomioon, korostuu etenkin johtoryhmän jäsenten osaamisen kasvattaminen lähitulevaisuudessa.

Kirjoittajat

Heli Kivisaari työskentelee betonitutkijana betonitekniseen osaamiseen erikoistuneessa asiantuntija- ja testauspalveluita tarjoavassa yrityksessä. Kestävä kaupunkiympäristö -koulutusohjelman YAMK-opinnäytetyössään hän pyrki lisäämään yrityksen henkilöstön ymmärrystä kestävästä kehityksestä ja pohtimaan yritykselle soveltuvia tavoitteita kestävän kehityksen edistämiseksi yrityksen liiketoiminnassa.

Anne-Marie Tuomala työskentelee lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun Teknologia-yksikössä Kestävä kehitys ja vastuullisuus -opettajatiimissä.

Lähteet

Kivisaari, H. 2021. Betonialan edelläkävijä – Kestävän kehityksen strategiatyö Contesta Oy:ssä. YAMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, Kestävä kaupunkiympäristö. Lahti. [Viitattu 15.12.2021]. Saatavissa: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021121425762

Peltonen, Tuomo. 2007. Johtaminen ja organisointi – teemoja, näkökulmia ja haasteita. KY-Palvelu Oy. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.

Raivio, T., Laine, A., Klimscheffskij, M., Heino, A. & Lehtomäki, J. 2020. Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 Osa 4. Rakennusteollisuuden ja rakennetun ympäristön vähähiilisyyden tiekartta 2020 − 2035 − 2050. Lopullinen versio. Helsinki: Rakennusteollisuus RT ry. [Viitattu 24.5.2021]. Saatavissa: https://www.rakennusteollisuus.fi/tiekartta

Tähkänen, M. & Tähtinen, L. 2021. Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma. Green Building Council: Finland. Viitattu [28.11.2021]. Saatavissa: https://figbc.fi/julkaisu/hiilineutraalin-rakennetun-ympariston-toimintaohjelma/

Linkit

Kivisaari, H. 2021. Betonialan edelläkävijä – Kestävän kehityksen strategiatyö Contesta Oy:ssä. YAMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, Kestävä kaupunkiympäristö. Lahti. [Viitattu 15.12.2021]. Saatavissa: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021121425762

Kuvat

Kuva 1. geralt. 2017. Altmann, G. Liiketoimintaa Suunnitelma Puu Kasvu Kasvaa. Pixabay. [Viitattu 13.12.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/images/id-2987962/