Tavoitteena tasa-arvoinen osallistuminen työelämään

Kiipulan ammattiopisto on ammatillinen erityisoppilaitos, joka järjestää valmentavaa koulutusta ja ammatillista perustutkintokoulutusta erityisopetuksena. Koulutukseen hakevalla tulee olla todettu opiskeluun liittyvä erityisen tuen tarve. Lahdessa on mahdollista opiskella liiketalouden, logistiikan, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan, ravintola- ja cateringalan sekä rakennusalan perustutkintoja. Kiipulassa opiskellaan näihin eri ammatteihin työssä oppien. Opiskelu sisältää oman alan töiden tekemistä aidossa työelämässä sekä oppilaitoksen omissa oppimisympäristöissä. Kiipula tukee myös opiskelijoiden työllistymistä palkkatyöhön. (Kiipulan ammattiopisto 2024.)

Opiskelijoiden työllistyminen on usein haasteellista. Työllistymisen ekosysteemissä on kyse yksilöllisistä, yhteiskunnallisista ja työnantajia/työmarkkinoita koskevista muuttujista. Yksilöllisiä muuttujia voivat olla henkilön toimintakyky ja asenteet. Yhteiskunnallisiin muuttujiin kuuluvat asenteet ja arvot, työnantajille annettava tieto ja tuki sekä työpaikan saavutettavuus ja esteettömyys. Työnantajia koskevia muuttujia ovat muun muassa taloudellinen tilanne, kohtaanto-ongelma, tuet, asenteet ja arvot. (TEM 2020.)

Moninaisuus työyhteisössä -hanke

Vuoteen 2026 jatkuvan Moninaisuus työyhteisössä -hankkeen (LAB 2024) tavoitteena on erilaisten työllistymismallien kehittäminen, kokeilu ja pilotointi. Tavoitteena on muun muassa tutkia pedagogista osuuskuntamallia ja kehittää keinoja, joilla helpotetaan rekrytointia. Lisäksi valmennetaan työnhakijoita vahvistaen heidän työmarkkinakelpoisuuttaan. Kaiken kaikkiaan suunta on kohti tasapuolisempaa ja monimuotoisempaa työelämää. Hankkeen toimijoina ovat Kiipula-säätiö ja LAB-ammattikorkeakoulu.

Fyysinen kuormittuminen työelämässä

Kiipulan ammattiopistosta valmistutaan usein työtehtäviin, jotka vaativat fyysistä toimintakykyisyyttä. Työtehtäviin sisältyy erilaisia fyysisiä kuormitustekijöitä, kuten haastavat työasennot (esimerkiksi kyykistyminen lattiakaivon puhdistuksessa), työliikkeet (kuten oksasaksien käyttö hartialinjan yläpuolella), liikkuminen (koko työpäivä ollaan jalkojen päällä ja liikkeessä) sekä fyysisen voiman käyttö (esimerkiksi lumityöt). Kuormitus voi olla tilanteeseen ja työntekijään nähden sopivaa ja terveyttä edistävää, mutta se saattaa aiheuttaa myös haittaa työntekijän terveydelle tai se voi olla jopa työllistymisen este. (Työsuojelu.fi 2024). Terveelliset elämäntavat voivat edistää opiskelijan työllistymistä ja suojata haitallisen fyysisen kuormituksen aiheuttamilta seurauksilta.

Kuva 1. Puutarhatyöt ovat yksi osa-alue, johon Kiipulan ammattiopistosta suuntaudutaan. (photoAC 2017)

LABin opiskelijat fyysisen työkykyisyyden tukena

Moninaisuus työyhteisössä -hanke on linkitetty fysioterapeuttiopiskelijoiden opetussuunnitelman mukaisiin opintokokonaisuuksiin, kuten toimintakyvyn arviointi, eri-ikäinen ihminen sekä terveyden edistäminen ja soveltava liikunta. Opintokokonaisuuksien puitteissa LABin opiskelijat pääsevät toimimaan aidossa työelämätilanteessa. Toiminta sisältää Kiipulan opiskelijoiden toimintakyvyn arviointia ja tukemista harjoitusohjelman keinoin, terveyden edistämistä kiipulalaisten toivomista teemoista, liikuntaspurttien järjestämistä sekä tulevien harjoittelupaikkojen saavutettavuuden ja esteettömyyden arviointia.

Ensimmäiset LAB-ammattikorkeakoulun ja Kiipulan opiskelijoiden kohtaamiset on järjestetty tänä keväänä, ja ilmapiiri on ollut innostunut.

Kirjoittaja

Sirpa Silaste on LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikössä työskentelevä fysioterapian lehtori. Hän on myös fysioterapeutti ja Työterveyslaitoksen Ergokortti-kouluttaja.

Lähteet

Kiipulan ammattiopisto. 2024. Viitattu 21.3.2024. Saatavissa https://www.kiipula.fi/ammattiopisto/

LAB. 2024. Moninaisuus työyhteisössä. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 21.3.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/moninaisuus-tyoyhteisossa

photoAC. 2017. Puutarhanhoito, maatalous, ruoho. Pixabay. Viitattu 21.3.2024. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/puutarhanhoito-maatalous-ruoho-2518377/

TEM. 2020. Vammaisten henkilöiden työllistymisen rakenteelliset esteet. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. 2020:36. Viitattu 21.3.2024. Saatavissa https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162325/TEM_2020_36.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Työsuojelu.fi. 2024. Fyysinen kuormitus. Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu. Viitattu 21.3.2024. Saatavissa https://tyosuojelu.fi/tyoolot/fyysinen-kuormitus