Tehokkaampaa kotouttamista yhteistyön ja verkostojen avulla

Maahanmuuttajien osallisuutta ja kotoutumista tuetaan verkostojen ja yhteistyön avulla. Kuntien ja hyvinvointialueiden lisäksi kotoutumista edistävät muun muassa koulutusorganisaatiot sekä erilaiset järjestöt ja yhdistykset. Toimijoiden välisellä yhteistyöllä autetaan maahan muuttaneita navigoimaan paremmin uudessa ympäristössä ja hyödyntämään tarjolla olevia resursseja.

[ALT-teksti: Ihmiset pitelevät suuria palapelin palasia käsissään.]
Kuva 1. Erilaisten toimijoiden yhteistyön avulla maahan muuttaneille voidaan tarjota monipuolisempaa tukea. (Diva Plavalaguna 2020)

Verkostomaisen työn hyötynä on, että maahan muuttanut saa käyttöönsä erilaista asiantuntijuutta ja monipuolista osaamista. Samalla saadaan myös uutta näkökulmaa ja uusia lähestymistapoja. Aktiivinen verkostotyö ja muiden toimijoiden tunteminen vähentää päällekkäisen työn tekemistä sekä helpottaa asiakkaan ohjaamisessa ja yksilöllisen palveluverkon rakentamisessa. (Hoskola ym. 2023, 27.)

Kukaan ei kotoudu ilman yhteisöä

Yhteisön tuki on olennainen osa maahanmuuttajien kotoutumista ja voi helpottaa merkittävästi heidän sopeutumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Eri tahot voivat toimia muun muassa kulttuurisina välittäjinä auttamalla maahanmuuttajia ymmärtämään esimerkiksi paikallisia tapoja ja käytäntöjä.

Valtaosa palveluista on suunniteltu jo suhteellisen hyvin suomalaisessa yhteiskunnassa pärjääville maahanmuuttajille. Verkostojen ulkopuolelle jäävät helposti esimerkiksi kotona lapsiaan hoitavat vanhemmat. LAB-ammattikorkeakoulun HOT-hanke tukee kotiin jääneiden maahanmuuttajavanhempien kotoutumista ja arjen hallintaa (LAB 2024). Lahden kaupungin ylläpitämässä Monikulttuurikeskus Multi-Cultissa kokoontuva ryhmä saa hankkeen välityksellä tietoa muun muassa koulutukseen, työllistymiseen ja terveyteen liittyvistä aiheista.

Verkostoyhteistyö tukee valtakunnallista ja alueellista kehittämistyötä

HOT-hanke on osa valtakunnallista Kotona lapsia hoitaneiden vanhempien työelämäosallisuus -hankekokonaisuutta (ELY-keskus 2024), joka kehittää kotona lapsiaan hoitaville vanhemmille kotoutumista, koulutusta, työllistymistä ja arjen hallintaa edistävää toimintaa.

Hankeverkoston tapaamisessa helmikuussa 2024 pohdittiin yhdessä osallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Hanketoimijat vaihtoivat kokemuksia ja hyväksi havaittuja käytäntöjä keskenään – näin erilliset hankkeet pääsevät verkostotyön avulla kehittämään omaa toimintaansa muilta saatujen kokemusten pohjalta. Tietoisuus maahanmuuttajien moninaisista tarpeista ja haasteista lisääntyi entisestään.

[ALT-teksti: Pöydällä kynä ja papereita, joissa on osallisuuteen liittyviä kysymyksiä.]
Kuva 2. Kotona lapsia hoitaneiden vanhempien työelämäosallisuus -hankkeiden verkostotapaamisessa pohdittiin yhdessä mm. osallisuuden edistämistä. (Kuva: Mariia Baliasina)

Kotoutumisen tukemiseen liittyvän yhteistyön ja monipuolisten palvelujen parantaminen on myös Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelman yhtenä tavoitteena (Päijät-Hämeen liitto 2021). Alueellinen verkostoituminen näkyi marraskuussa 2023 järjestetyssä Dive to Diversity -tapahtumassa (LAB 2023). Maahanmuuttotyön parissa toimivien hankkeiden organisoima tapahtuma keräsi yhteen lähes sata kotoutumisen, koulutuksen ja työllisyyden ammattilaista. Luentojen ja keskustelun lisäksi tilaisuudessa oli mahdollisuus tutustua alueella maahanmuuttotyötä tekevien organisaatioiden ja hankkeiden toimintaan sekä ideoida uusia yhteistyömuotoja.

HOT-hanke kokee verkostot välttämättöminä. Uskomme, että yhteistyö mahdollistaa palvelujen kehittämisen niin, että ne vastaavat entistä paremmin maahanmuuttajien yksilöllisiin tarpeisiin.

Kirjoittaja

Merja Ikonen työskentelee projektisuunnittelijana LAB-ammattikorkeakoulussa hyvinvointiyksikön TKI-hankkeissa. Hän on mukana muun muassa HOT ‒ Hyvinvointia, osallisuutta ja työtä maahan muuttaneille vanhemmille -hankkeen toiminnassa.

Lähteet

Diva Plavalaguna. 2020. People Holding Gray Puzzle Pieces. Pexels. Viitattu 16.2.2024. Saatavissa https://www.pexels.com/photo/people-holding-gray-puzzle-pieces-6147363/

ELY-keskus. 2024. Kumppanina kotoutumisessa -hanke (ESR+). Hanke. Uudenmaan ELY-keskus. Viitattu 16.2.2024. Saatavissa  https://www.ely-keskus.fi/uusimaa-kumppanina-kotoutumisessa

Hoskola, A., Huhtalo, U., Jokinen, O., Konttinen, R., Saarikivi, K. & Seppälä, M. 2023. Matka osallisuuteen: Osallisuuden edistämisen menetelmiä nuorten aikuisten kanssa työskenteleville. LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 59. Viitattu 16.2.2024. Saatavissa https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-439-4

LAB. 2023. Dive to Diversity -tapahtuma kotoutumisen, koulutuksen ja työllisyyden ammattilaisille. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 16.2.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/dive-to-diversity

LAB. 2024. HOT ‒ Hyvinvointia, osallisuutta ja työtä maahan muuttaneille vanhemmille. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 16.2.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/hot

Päijät-Hämeen liitto. 2021. Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelma 2021–2025. Viitattu 16.2.2024. Saatavissa https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2021/02/Maahanmuutto-ohjelma2021-2025_liitteineen_final.pdf