Teknologialla lisäarvoa fysioterapiaan?

Teknologian käyttö kuntoutuksessa on yleistynyt. Esimerkiksi fysioterapiassa voidaan hyödyntää etäyhteyttä tai erilaisia kuntoutuspelejä ja robotteja. Teknologian tarkoituksena ei ole korvata ihmistä, vaan tuottaa lisäarvoa sekä monipuolistaa kuntoutusta. Etelä-Karjalassa Fysioterapia Virike kokeili hankeyhteistyössä, miten teknologia voisi hyödyttää heidän asiakkaitaan kotikuntoutuksessa.

Sosiaali- ja terveysministeriön digitalisaatiolinjaukset 2025 -julkaisussa tuodaan esille digitalisaation ja teknologian käytön vaikutuksia yritysten menestykseen ja liiketoiminnan kasvuun (STM 2016, 8-9). Palveluvalikoiman ja liiketoiminnan kasvattaminen tulivat esille myös LAB-ammattikorkeakoulun TUULI- hankkeen (Teknologian avulla uutta liiketoimintaa kotihoitoon) lappeenrantalaisen Fysioterapia Virikkeelle suunnatussa teknologiakokeilun alkukyselyssä (LAB 2022).

Fysioterapia Virike aloitti teknologiakokeilut keväällä 2022. Kokeilussa mukana olleet ratkaisut olivat Moto Tiles -liikuntalaatat (Meditas 2023) ja Rehaboo! -kuntoutuspeli (Rehaboo! 2023). Ratkaisut valikoituivat hankkeen tavoitteen mukaisesti, eli ne tuli pystyä viemään asiakkaan kotiin (LAB 2022).

Asiakkaille ja henkilöstölle monipuolisuutta tekemiseen

Palautteiden mukaan kokeiluihin oltiin tyytyväisiä. Asiakkaita oli lapsista ikääntyneisiin, erilaisin taustoin. Asiakkaiden suhtautuminen teknologiaan oli positiivinen ja avoin. Myös henkilökunta suhtautui kokeiluihin positiivisesti ja heiltä tuli runsaasti ajatuksia, ideoita ja kehittämistarpeita teknologiayritysten suuntaan. Ratkaisuja lähdettiin kokeilemaan ennakkoluulottomasti myös asiakkailla, joita ei ehkä ensimmäisinä ajateltu soveltuvan ratkaisun käyttäjäksi, tästä esimerkkinä näkövammainen kokeilemassa Rehaboo! -kuntoutuspeliä.

Fysioterapia Virikkeen palautteessa todettiin ratkaisujen tuovan monipuolisuutta ja mielekkyyttä harjoitteluun; vaikutuksia varsinaiseen liiketoimintaan kuitenkaan ei näin lyhyellä kokeilulla todettu.

Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksessa todetaan, että teknologian käytöllä on paikkansa kuntoutuksessa, vaikka vahvat näytöt vaikutuksista osin puuttuvat tai ovat heikkoja (Ilves ym. 2022, 203). Tutkimusta tarvitaan lisää. Teknologian käyttö oli kuitenkin voinut vaikuttaa asiakkaiden ja/tai omaisten kokemukseen kuntoutuksesta merkityksellisesti, ja jo siltä pohjalta sitä lienee syytä jatkaa ja kehittää.

[Alt-teksti: henkilö on virtuaalilasit päässään ja peliohjaimet käsissään, kädet eteenpäin ojentuneina ja polvet koukistettuina.]
Kuva 1. Peliteknologiaakin voidaan hyödyntää kuntoutuksessa. (Li 2021)

Fysioterapeutin teknologiaosaamiseen tulee panostaa

Fysioterapeuttien ydinosaamisraportissa on pohdittu alan muutosta tulevaisuudessa. Muutokset vaativat myös uudenlaisten toimintatapojen oppimista ja hyödyntämistä. Yhdeksi osaamisen avaintekijäksi on nostettu teknologiaosaaminen. Asiakkaiden tuottaman datan hyödyntäminen tulee varmasti näkymään fysioterapeutin työssä tulevaisuudessa (Suomen fysioterapeutit 2016, 21–22). Tarpeita osaamisen kasvattamiseen on, ja oppilaitoksilla tuleekin olemaan työnsarkaa tulevaisuuden teknologiaosaajien kouluttamisessa.

Kirjoittaja

Marja Timperi (fysioterapeutti YAMK) toimii TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulun hankkeissa.

Lähteet

Ilves, O., Korpi, H., Honkanen, S. & Aartolahti, E. (toim.). 2022. Robottien, virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden vaikuttavuus ja merkityksellisyys lääkinnällisessä kuntoutuksessa. Järjestelmälliset kirjallisuuskatsaukset. Helsinki. Kela. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 159/2022. Viitattu 27.1.2023. Saatavissa https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/344398/Tutkimuksia159_saavutettava.pdf?sequence=1&isAllowed=y

LAB. 2022. TUULI. Teknologian avulla liiketoimintaa kotihoitoon. Hanke. Viitattu 27.1.2023. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/teknologian-avulla-uutta-liiketoimintaa-kotihoitoon

Li, E. 2021. Futuristinen, kyber. Pexels. Viitattu 18.1.2023. Saatavissa https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/mies-teknologia-nuori-huone-7241538/

Meditas Oy. 2023. Moto Tiles -liikuntalaatat. Viitattu 18.1.2023. Saatavissa https://www.meditas.fi/moto-tiles

Rehaboo! 2023. Kuntoutuspeli. Viitattu 18.1.2023. Saatavissa: https://rehaboo.fi/

STM. 2016. Sosiaali- ja terveysministeriön digitalisaatiolinjaukset 2025. Helsinki. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2016:5. Viitattu 18.1.2023. Saatavissa https://verkkojulkaisut.valtioneuvosto.fi/stm/zine/2/pdf

Suomen fysioterapeutit. 2016. Fysioterapeutin ydinosaaminen. Viitattu 27.1.2023. Saatavissa http://www.suomenfysioterapeutit.com/ydinosaaminen/FysioterapeutinYdinosaaminen.pdf