Tiedolla johtamisen potentiaali käyttöön

Tiedolla johtamiseen kuuluvat tiedon kerääminen, tiedon jalostaminen, tiedon käyttäminen päätöksenteon tukena sekä tiedon hyödyntäminen käytännön toiminnoissa (Simonen 2012, 27; Listenmaa 2023, 46). Tiedolla johtamisen avulla helpotetaan tiedon puuttumisesta seuraavaa epävarmuutta ja hallitaan monitulkintaisuutta (Jalonen 2015, 40–41).

Sote-alan johtamisosaamisessa korostuu tiedolla johtamisen osaamisen merkitys, koska alan perustoiminta pitää sisällään limittäin kulkevan kokemus- ja tutkimustiedon. Tiedolla johtamisen yhteydessä on huomioitava, että tieto vanhenee nykyään nopeasti ja uutta tietoa tulee jatkuvasti.  (Vakkala & Palo 2016, 187–188.) Sote-alalla toimivilta johtajilta vaaditaan yhä enemmän osaamista liittyen työhön ja tietoon (Laulainen ym. 2020, 263). Salovaaran ym. (2023, 44) mukaan sote-alalla tiedolla johtamisen valmiudet ovat hyvin eri tasolla eri organisaatioissa, alueilla sekä sektoreilla.

Klemolan ym. (2014, 9) mukaan sote-alalla toimivien johtajien näkökulmasta merkittävää tietoa on tulevaisuuden palvelutarpeeseen liittyvä tieto sekä tieto ihmisten hyvinvoinnin kehittymisestä. Oleellista on, että tieto on saatavilla sellaisessa muodossa, että sitä voidaan käyttää laajojen kokonaisuuksien ymmärtämiseksi ja strategisen päätöksenteon tueksi.

Kuva 1. Tietojärjestelmistä tiedon soveltamiseen. (Khirisutchalual 2023)

Tietotulva haasteena

Korkiakosken ja Vepsäläisen (2024) opinnäytetyön mukaan tiedolla johtamisen potentiaali sote-alan kontekstissa jää vajavaiseksi, sillä tietotulva ja useat tietokanavat heikentävät sen toteutumista. Organisaatiot ovat tietoisia tiedolla johtamisen eduista, mutta tiedon hyödynnettävyys jää silti vähäiseksi.

Negatiivisesti vaikuttavat myös tiedon jakamisen ongelmat, välinpitämättömyys sekä heikko keskusteluilmapiiri. Usein tiedolla johtamista vaikeuttaa se, että tiedolla johtamisen painopiste keskittyy tiedon tuotantoon tiedon soveltamisen sijaan. Tietojärjestelmien hallinnassa on myös puutteita, jonka vuoksi tietoa ei voi hyödyntää. Johtamisen osaamisen puute sekä selvittämättömät tietotarpeet tiedolla johtamisen suhteen voivat myös olla esteenä tiedolla johtamisen toteutumiselle, samoin institutionaaliset tai lainsäädännölliset tekijät.

Miten edistää tiedolla johtamista?

Tiedolla johtamista edistävät avoimuus, läpinäkyvyys ja vuorovaikutteinen ilmapiiri. Kun tieto on laadukasta, ajantasaista ja helposti saatavilla, tiedolla johtamisen on helpompi toteutua. Yhteisen ajattelutavan sekä rutiinien kehittäminen ovat myös edistäviä tekijöitä. Tiedolla johtamista edistää vahva, näyttöön perustuva johtaminen.

Tiedolla johtaminen edellyttää tietojärjestelmien hallintaa. Tietojärjestelmät tulisi rakentaa johtamisen tuen näkökulmalla niin, että tieto on helposti saatavilla ja sovellettavissa. Lisäksi tiedon tulisi olla ajantasaista ja laadukasta. Tietoasiantuntijoiden käyttö organisaatiossa on konkreettinen keino edistää tiedolla johtamista. Tietoasiantuntijalla on kyky mobilisoida tieto tehokkaasti, jolloin tieto on sote-alan ammattilaisen käytettävissä. (Korkiakoski & Vepsäläinen 2024.)

Kirjoittajat

Sonja Vepsäläinen valmistuu LAB-ammattikorkeakoulusta koulutusohjelmasta tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla, nimikkeellä sairaanhoitaja (YAMK).

Anne Suikkanen toimii LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikössä lehtorina.

Lähteet

Jalonen, H. 2015. Tiedolla johtamisen näyttämö ja kulissit. Teoksessa Tiedolla johtaminen hallinnassa – teoriaa ja käytäntöjä. Toim. Virtanen, P., Stenvall, J. & Rannisto, P-H. Tampere: Tampere University press.

Khirisutchalual, K. 2023. Analyytikko käyttää tietokonetta ja kojelautaa dataliiketoiminnan analysointiin. Istock. Viitattu 9.5.2024. Saatavissa https://www.istockphoto.com/fi/valokuva/analyytikko-k%C3%A4ytt%C3%A4%C3%A4-tietokonetta-ja-kojelautaa-dataliiketoiminnan-analysointiin-gm1480239219-507980842

Klemola, K., Uusi-Illikainen, J. & Askola, T. 2014. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja. Helsinki: Sitra. 

Korkiakoski, M. & Vepsäläinen S. 2024. Tiedolla johtamisen mahdollisuudet sosiaali- ja terveysalalla. Integroiva kirjallisuuskatsaus. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 9.5.2024. Saatavissa  https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202405079887

Laulainen, S., Zitting, J. & Niiranen, V. 2020. Henkilöstön ja johtajien osaamisvaatimukset integroituvissa palveluissa. Teoksessa Hujala, A. & Taskinen, H (toim.). Uudistuva sosiaali- ja terveysala. Tampere: Tampere University Press, 151–177. 

Listenmaa, J. 2023. Laita tieto töihin – tiedolla johtamisen käsikirja. Helsinki: Alma Talent. 

Salovaara, S., Surakka, A., Silén, M. & Lääveri, T. 2023. Tietojärjestelmät ja sosiaalipalveluiden tiedolla johtaminen. Focus Localis, 2/2023, 43–61.

Simonen, O. 2012. Vaikuttavuustiedon hyödyntäminen erikoissairaanhoidon johtamisessa. Väitöskirja. Tampere: Tampereen yliopisto.

Vakkala, H. & Palo, M. 2016. Tietoperustaisuus ja tietokulttuuri johtamistyössä. Teoksessa Syväjärvi, A. & Pietiläinen, V. (toim.) Inhimillinen ja tehokas sosiaali- ja terveysjohtaminen. Tampere: Tampere University Press, 187–226.