Tiimimallin avulla asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen tehostuu

Marinin hallitusohjelmassa yhtenä tavoitteena on kehittää moniammatillisia sosiaali- ja terveyskeskuksia, jossa tuodaan vastaanottotoimintaan uudella työnjaolla eri ammattilaisten työpanosta käyttöön. Tehtäviä jaetaan yhä laajemmin eri ammattiryhmien välillä. Moniammatillisten tiimien käyttö ja työnjaon kehittäminen takaavat hoidon jatkuvuuden ja vaikuttavuuden, palvelujen sujuvuuden ja kustannusten hallinnan. (Valtioneuvosto 2020.)

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat olleet pitkään muutoksessa, ja ne täytyy tulevaisuudessa tuottaa nykyistä tehokkaammin nykyisiä toimintamalleja muuttaen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2021.) Tiimimallin tavoitteena on, että mahdollisimman monen asiakkaan asia pystytään hoitamaan jo ensikontaktissa etävastaanottoja ja moniammatillisuutta hyödyntäen. (Siun sote 2020).

Kuva 1. Avoin ja toimiva vuorovaikutus on tärkeä osa moniammatillista tiimityötä. (Fauxels (2019)

Tiimimalli

Tiimimallilla tarkoitetaan terveysasemien avovastaanottotoiminnan uutta moniammatillista tiimitoimintaa sotekeskuksessa. Moniammatilliseen tiimiin kuuluu lääkärien, sairaan- ja terveydenhoitajien lisäksi fysioterapeutti, päihde- ja psykiatrinen sairaanhoitaja, sosiaalipalvelujen sekä suun terveydenhuollon asiantuntijoita. Kaikki ammattilaiset työskentelevät yhteisessä tiimihuoneessa. (Mehiläinen 2020, 5–6; Siun sote 2020). Omia vastaanottohuoneita ei enää ole (Toikkanen 2021). Asiakkaan asioita hoidetaan etänä silloin, kun ei ole tarvetta vastaanottokäynnille. Asiakkaan ei tarvitse tulla paikan päälle ja toisaalta vastaanottoajan voi käyttää sellainen henkilö, jonka vaiva tarvitsee tapaamista kasvokkain paikan päällä. (Siun sote 2020).

Terveydenhuollossa etäpalveluilla tarkoitetaan, että asiakkaan tutkiminen, diagnostiikka, tarkkailu, seuranta ja hoitaminen ja siihen liittyvät suositukset ja päätökset tehdään älypuhelimella tai videon välityksellä lähetettyihin tietoihin. Terveydenhuollon työntekijöiden pitää arvioida soveltuuko annettava hoito etävastaanotolla toteutettavaksi. Asiakkaalle tulee tarvittaessa varata mahdollisuus henkilökohtaiseen vastaanottoon. (Valvira 2021.)  

Kokemuksia tiimimalliin siirtymisestä

Nikkilä ja Suikki (2022) kartoittivat YAMK-opinnäytetyönä tehdyssä soveltavassa tutkimuksessaan hoitajien ja esihenkilöiden kokemuksia hoitotyön muutoksesta avovastaanottotoiminnan siirtyessä tiimimalliin. Tutkimus tehtiin teemahaastattelemalla hoitajia sekä esihenkilöitä, ja se analysoitiin sisällönanalyysinä. Teemoina haastatteluissa olivat tiimimalli, muutosjohtaminen ja työhyvinvointi.

Tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että vuorovaikutus on hyvän muutosjohtajuuden perusedellytys, kuten aikaisemmissakin tutkimuksissa on todettu. Hoitajat ja esihenkilöt haluavat vahvistaa kehittämisen ja kokeilun kulttuuria. Henkilöstön riittävä ja oikea-aikainen tiedottaminen sekä avoimuus koetaan erittäin tärkeiksi seikoiksi etenkin muutostilanteissa.

Kirjoittajat

Katariina Nikkilä on keväällä 2022 valmistuva ylemmän AMK-koulutuksen opiskelija sosiaali- ja terveysalan asiakkuusjohtamisen koulutuksessa LAB-ammattikorkeakoulussa.

Päivi Suikki on keväällä 2022 valmistuva ylemmän AMK-koulutuksen opiskelija sosiaali- ja terveysalan asiakkuusjohtamisen koulutuksessa LAB-ammattikorkeakoulussa.

Päivikki Lahtinen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä lehtorina.

Lähteet

Fauxels. 2019. Moniammatillinen tiimityö. Pexels. Viitattu 12.4.2022. Saatavissa https://www.pexels.com/fi-fi/hae/tiimi/

Mehiläinen. 2020. Julkinen tarjous. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä. Viitattu 29.3.2022. Saatavissa https://docplayer.fi/220139394-Julkinen-tarjous-paijat-hameen-hyvinvointiyhtyma.html

Nikkilä, K. & Suikki, P. 2022. Avovastaanottotoiminnan siirtyminen tiimimalliin muutosjohtamisen tuella. Hoitajien ja esihenkilöiden kokemuksia hoitotyön muutoksesta. Ylempi AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, Lahti. Viitattu 29.3.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202204125008

Siun sote. 2020. Tiimimallilla kurotetaan kohti entistä parempaan palvelua. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Viitattu 29.3.2022. Saatavissa https://www.siunsote.fi/-/tiimimallilla-kurotetaan-kohti-entista-parempaa-palvelua

Sosiaali- ja terveysministeriö. 2021. Sote-uudistus. Viitattu 30.10.2021. Saatavissa https://soteuudistus.fi/uudistus-lyhyesti-

Toikkanen, U. 2021. Harjun terveydessä opetellaan uusia toimintatapoja. Lääkärilehti. Viitattu 29.3.2022. Saatavissa https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/harjun-terveydessa-opetellaan-uusia-toimintatapoja/

Valtioneuvosto. 2022. ”Suomi on entistä tasa-arvoisempi ja yhdenvertaisempi maa, jossa luottamus lisääntyy ja jokainen ihminen on arvokas.” Hallitusohjelma 3.6 Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi. Tilannekuva. Viitattu 29.3.2022. Saatavissa https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/hallitusohjelma/oikeudenmukainen-yhdenvertainen-ja-mukaan-ottava-suomi 

Valvira. 2021. Potilaalle annettavat terveydenhuollon etäpalvelut. Viitattu 19.4.2022. Saatavissa https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/yksityisen_terveydenhuollon_luvat/potilaille-annettavat-terveydenhuollon-etapalvelut