TKI-osaaminen sote-alan työelämätaitona 

Opetuksen lisäksi ammattikorkeakoulumme perustehtävä on edistää ja tukea yhteiskuntamme kehitystä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) ratkaisuilla. Jotta valmistuneet sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset osaisivat poimia näitä mahdollisia TKI-kohteita työelämästä ja ymmärtää niihin liittyviä raportointeja, tulee heillä olla valmiudet hankittuna ammattikorkeakoulusta tähän kaikkeen. Opetussuunnitelmassa oleva tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-opintojakso käsittelee juuri näitä asioita. (LAB 2024).

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen tulisi pystyä innovoimaan sote-alan palveluita ja vahvistaa tutkitun tiedon välittymistä käytännön työhön. (Sotetie 2024). Tämän päivän työelämän vaatimuksena perustyön lisäksi onkin, että terveydenhuollon ammattilaiset osaavat lukea tieteellisesti kirjoitettua tekstiä ja kiinnittää huomiota näyttöön perustuviin ohjeistuksiin ja suosituksiin sekä tarkastella tekstejä lähdekriittisesti. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen tulee työssään myös osallistua tutkimus- ja kehittämisosaamisen kehittämiseen. (Sotetie 2024).

Sosiaali- ja terveysalan ydinosaamista on tutkimus- ja kehittämisosaaminen, jotka muodostuvat näyttöön perustuvasta toiminnasta ja innovaatio-osaamisesta. Sote-alan ammattilaisen tulee työssään osata tehdä päätöksiä ja ratkaista ongelmia parhaan saatavilla olevan ja ajantasaisen tiedon perusteella (Sotetie 2024).

Mihin me tätä tarvitaan?”

”Mihin me tätä opintojaksoa tarvitaan?” ”Eihän meistä tuu tutkijoita?” ”Meen hoitaa potilaita ja asiakkaita, en lukee tutkimuksia.” Nämä ovat erittäin tyypillisiä kommentteja, kun opiskelijat aloittavat Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot sosiaali- ja terveysalalla -opintojakson, tuttavallisemmin TUTKEn.

Tärkeänä tavoitteena kuitenkin on, että opiskelija oppii tunnistamaan sote-alan yleisimmät tutkimusmenetelmät sekä arvioimaan TKI-toiminnan eettisiä periaatteita ja luotettavuutta. Sote-alalle valmistuvan kun pitää ymmärtää innovaatio-käsite ja mielellään hyödyntääkin innovaatioita omassa toiminnassaan.

Mitä innovaatiokäsite sote-alan näkökulmasta tarkoittaa

Innovaatio sosiaali- ja terveysalalla on yksilön, ryhmän, yhteisön ja/tai verkoston luovan toiminnan tuloksena syntynyt uusi idea, joka johtaa lisäarvoa tuottavaan tulokseen yksilön tai yhteisön hyvinvoinnissa, terveydessä tai palvelujärjestelmässä.” (Hämäläinen 2005).

Innovaatioita sosiaali- ja terveydenhuollossa on perinteisesti kehitetty pitkälti sisäisen asiantuntijuuden pohjalta. Muutosta on kuitenkin havaittavissa. Hyödynnettäviä innovatiivisia ideoita tulee enenevässä määrin myös organisaation ulkopuolelta eri tahoilta. (Fuglsang 2008).

Kuva 1. Innovaation käsite, lisäarvoa tuottava tulos uudesta ideasta, pätee myös sote-alalla. (Elf-Moondance 2021)

Ojasalon ym. (2015) mukaan erilainen tapa toimia, uudenlainen käytäntö tai rutiiniksi muuttunut käytäntö voi myös olla innovaatio. (Ojasalo ym. 2015). Myös ammattikorkeakoulujen erilaiset TKI-toimintaan pohjautuvat innovaatiot voisivat tarjota ratkaisuja uusien hyvinvointialueiden haastekohtiin. Näiden innovaatioiden hyödyntäminen on kuitenkin vielä melko alkutekijöissään.

Tämän päivän työelämän vaatimuksiin sisältyy tutkimus- ja kehittämistöiden ymmärtäminen ja niihin osallistuminen sekä innovatiivinen ajattelu, joten emme pääse näitä asioita pakoon. Koettakaamme siis integroida se käytännön arjen työhömme mahdollisimman sulavasti.  

Kirjoittaja

Jenni Hämäläinen on LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikössä työskentelevä ensihoidon lehtori.

Lähteet 

Elf-Moondance. 2021. Luovuus, idea, keksintö, inspiraatiota. Pixabay. Viitattu 14.3.2024. Saatavissa https://pixabay.com/fi/illustrations/luovuus-idea-keksint%C3%B6-inspiraatiota-6871712/

Fuglsang, L. 2008. Capturing the Benefits of Open Innovation in Public Innovation: a Case Study. International Journal of Services Technology and Management 9 (2008): 3−4, 234−248.

Hämäläinen, H. 2005.  Innovaatiotoiminnalla ratkaisu- ja hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden haasteisiin. Yhteiskuntapolitiikka 70 (2005): 2, 197–204.

LAB. 2024. Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot sosiaali- ja terveysalalla. Opinto-opas. Opetussuunnitelma. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 14.3.2024. Saatavissa Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot sosiaali- ja terveysalalla AH00BU27 | Opinto-opas, LAB

Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2015. Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. 3.–4.painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy.

Sotetie. 2024. Palveluiden ja työn kehittämisosaaminen. Viitattu 14.3.2024. Saatavissa https://sotetie.fi/yhteiset-osaamiset/palveluiden-ja-tyon-kehittamisosaaminen