Työelämäyhteistyön käsikirja tukee opiskelijoita työelämään valmistautumisessa

Kuva 1. Työelämäyhteistön käsikirja avaa työelämäyhteistyön mahdollisuuksia opiskelijoille (Kuva: Leena Kirves)

Työelämässä vaaditaan monialaista osaamista, oma-aloitteisuutta ja tekijän asennetta. Opiskelijan on kannattavaa ryhtyä valmistautumaan työelämään heti opintojen alussa; suunnitelmallisuus auttaa oman uratavoitteen saavuttamisessa ja helpottaa työelämään siirtymistä. Omaa osaamista on kannattavaa kehittää erilaisissa työelämälähtöisissä projekteissa, jolloin myös oma verkosto kasvaa. Työelämäyhteistyön käsikirja avaa työelämäyhteistyön mahdollisuuksia opiskelijoille ja kannustaa suunnittelemaan opinnot omien tavoitteiden saavuttamiseksi. Yritysten näkökulmasta oppilaitosyhteistyön mahdollisuudet konkretisoituvat Oppilaitosyhteistyön käsikirjassa (Andelin & Tuomi 2020), jonka kysymysten ja esimerkkien kautta yhteistyön keinot tuodaan yritysten arkeen.

Työelämäyhteistyö suunnitelmallisesti osaksi opintoja

Korkeakoulutus ja työelämä tulisi nähdä kokonaisuutena, jossa työelämä sulautuu osaksi opiskelijan opintoja näkökulmana, asenteena sekä taitoina ja valmiuksina (Penttinen, Skaniakos, Lairio & Ukkonen 2011, 100). Kokonaisuus saattaa kuitenkin näyttäytyä opiskelijan näkökulmasta monimutkaiselta, sillä opiskelijan voi olla vaikea hahmottaa, mitä kaikkea opintojen ohella tehtäviä projekteja on tarjolla ja mitkä niistä tukevat omaa uratavoitetta parhaiten. Yhteistyöhön perehtyminen kuitenkin kannattaa: Työelämän edustajat näkevät useimmiten opiskelijat aktiivisimpina yhteistyön aloitteen tekijöinä, tyypillinen yritysyhteistyön toteutus onkin opiskelijavetoisesti esimerkiksi lopputyö, projekti tai työharjoittelu (Jääskö, Korpela, Laaksonen, Pienonen, Davey & Meerman 2019).

Mutta mistä saada vinkkejä opintojen aikana tehtävän yhteistyön suunnittelemiseen? Yhtenä ratkaisuna on Työelämäyhteistyön käsikirja. Se auttaa Päijät-Hämeen alueen opiskelijoita suunnittelemaan tehtävät projektit ja siten integroitumaan työelämään jo opintojen aikana. Käsikirja edesauttaa myös opiskelijoiden sekä alueen yritysten keskinäistä ymmärrystä ja korostaa yhteistyön merkitystä. Käsikirja on toteutettu osana Korkeakoulut innovaatioiden ja osaamisen vauhdittajina – DYNAMO -hanketta, jonka tavoitteena on parantaa Päijät-Hämeen elinkeinoelämän ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä ja kykyä vastata alueen pk- ja perheyritysten muuttuviin kehittämistarpeisiin.

Mitä Työelämäyhteistyön käsikirja pitää sisällään?

Alueen ammattikoulu-, ammattikorkeakoulu- sekä yliopisto-opiskelijoiden tueksi julkaistu käsikirja kiteyttää mahdollisuudet, joilla opiskelija voi kerryttää omaa osaamistaan matkallaan kohti työelämää. Käsikirjasta opiskelija voi lukea vinkkejä työnhakuun ja siihen valmistautumiseen, harjoitustöiden ja opiskelijaprojektien tekemiseen, harjoittelupaikan valintaan ja lopputyön suunnitteluun sekä yrittäjyyteen opintojen aikana. Vinkkien lisäksi käsikirja tarjoaa käytännön esimerkkejä sekä auttaa opiskelijaa tekemään konkreettisen suunnitelman edellä mainituista aihealueista.

Käsikirjan englanninkielinen osio Working life cooperation for students kertoo suomalaisen työelämäyhteistyön mahdollisuuksista ja vinkeistä kansainvälisen opiskelijan näkökulmasta. Opiskelijat voivatkin parhaimmillaan toimia työelämäyhteistyön lähettiläinä ja oman urakehityksen lisäksi edesauttaa yrityksien liiketoiminnan kehittämistä sekä oppilaitosten työelämäyhteistyötä (Jääskö ym. 2019).

Työelämäyhteistyö-käsikirjan toteuttamiseen osallistuivat LAB-ammattikorkeakoulu, Koulutuskeskus Salpaus, Helsingin yliopisto, Lahden Yliopistokampus, Lahden kaupunki, Hämeen kauppakamari ja LUT-yliopisto.

Linkit

Korkeakoulut innovaatioiden ja osaamisen vauhdittajina – DYNAMO -hankkeen verkkosivut: https://lab.fi/fi/projekti/dynamo

Oppilaitosyhteistyön käsikirja – blogikirjoitus: https://blogit.lab.fi/labfocus/oppilaitosyhteistyon-kasikirja-auttaa-yrityksia-yhteistyossa/

Työelämäyhteistyön käsikirja: https://lab.fi/sites/default/files/2020-04/Ka%CC%88sikirja%20opiskelijoille_aukeamittain.pdf [PDF-dokumentti]

Lähteet

Andelin, N. & Tuomi, K. 2020. Oppilaitosyhteistyön käsikirja auttaa yrityksiä yhteistyössä. LAB Focus 26.3.2020. [Viitattu 14.5.2020]. Saatavissa: https://blogit.lab.fi/labfocus/oppilaitosyhteistyon-kasikirja-auttaa-yrityksia-yhteistyossa/

Jääskö, P., Korpela, M., Laaksonen, M., Pienonen, T., Davey, T. & Meerman, A. 2019. Korkeakoulujen työelämäyhteistyön tilannekuva. [Viitattu 6.5.2020]. Saatavissa: https://tem.fi/documents/1410877/2132258/Korkeakoulujen+ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4yhteisty%C3%B6n+tilannekuva/80f05582-f357-1b69-1bdb-397201e57990/Korkeakoulujen+ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4yhteisty%C3%B6n+tilannekuva.pdf

Penttinen, L., Skaniakos, T., Lairio, M. & Ukkonen, J. 2011. Korkeakouluopiskelun pedagoginen työelämähorisontti. Miten työelämäorientaatiota voidaan tukea koulutuksen aikana? [Viitattu 4.5.2020]. Saatavissa: http://elektra.helsinki.fi/se/a/0358-6197/31/2/mitentyo.pdf


Kirjoittajat

Krista Tuomi toimii LAB-ammattikorkeakoulussa työelämäpalveluiden suunnittelijana Korkeakoulut innovaatiotoiminnan vauhdittajina – DYNAMO -hankkeessa.

Ninni Andelin toimii LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana ja projektipäällikkönä Korkeakoulut innovaatiotoiminnan vauhdittajina – DYNAMO -hankkeessa.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *