Uskaltaisitko valita vanhustyön?

Vaihtuvia tilanteita, erityisasiantuntijuutta ja hyvät uramahdollisuudet? Vai: tasaisen harmaata aikataulutettua puurtamista? Millaisen mielikuvan vanhustyö sinussa herättää? LAB SoteCampuksen (LAB 2022) vanhustyötä nostavassa kampanjassa teemana on Tulevaisuutena vanhustyö. Haluamme murtaa alaan liittyviä myyttejä ja tuoda esiin ikääntyneiden palveluita mahdollisena paikkana kehittyä asiantuntijaksi.

Ilon kautta uralle

Sosiaali- ja terveysalaan liittyvä uutisointi on viime aikoina ollut karua luettavaa. Ammattiliittojen palkkataistelussa on käytetty tehokeinona alan negatiivista mainetta ja etenkin hoitajapulaa. Tottahan se on: työntekijäkato sote-alalla on todellisuutta. Helander ym. (2019, 183) ovat todenneet syiksi nuorten sairaanhoitajien aikomuksiin lähteä alalta palkkatyytymättömyyden ja kohtuuttomien työn vaatimusten lisäksi puutteellisen perustan omalle työlle hoitoalalla.

Miten tässä tilanteessa voidaan innostaa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita suuntautumaan vanhustyöhön, joka ei maineeltaan ole se rokkaavin paikka? Tarjoaahan akuutti hoitotyö vaihtuvia tilanteita ja nopeaa toimintaa. Sosiaalipalveluissa on onnistuttu esimerkiksi saamaan mitoitukset lastensuojelun asiakasmäärille sosiaalityöntekijää kohden (Lastensuojelulaki 2007,13 b §), mutta miten kiireistä on arki ikäihmisten palveluissa? Hoitajamitoituskaan ei ratkaise kaikkea.

Negatiivisia puolia on helppo keksiä. Mutta miltä kuulostaisi urapolku hoiva-avustajasta lähihoitajaksi, joustavan opiskelun kautta sairaanhoitajaksi tai sosionomiksi, ja ehkäpä vielä ylemmän korkeakoulututkinnon tuomat mahdollisuudet asiantuntija- ja esihenkilötyössä? Ikääntyneiden palvelut tarjoavat innovaatiomahdollisuuksia, mutta toisaalta myös pysyvyyttä jatkuvalla kysynnällä. Ikääntyneiden palveluiden piiriin kuuluvat vanhuseläkkeeseen oikeuttavassa iässä oleva väestö (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 2012,  3 §), ja asiakkaina he ovat hyvin heterogeeninen joukko.

Kuva 1. Vanhustyössä turvataan arvokasta loppuelämää. Kuva on osa LAB SoteCampuksen Tulevaisuutena vanhustyö -kampanjaa. (Kuva: Jaana Ahl)

Ikääntyessä ihmisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntarve usein kasvaa. Elämässä eteen voi tulla muistiin liittyviä häiriöitä, fyysiseen toimintakykyyn ja sen ylläpitoon liittyviä haasteita sekä omaishoitajuuteen tai edunvalvontaan liittyviä kysymyksiä. Päihde- ja mielenterveystyö koskee myös ikäihmisiä, ja elämän muutostilanteet kuten eläköityminen, leskeys tai vakava sairaus voivat aiheuttaa sosiaalityön tarvetta kenelle tahansa. Hoivan eri muodot kotihoidossa ja asumispalveluissa ovat tärkeä osa ihmisarvoisen ja mahdollisimman itsenäisen elämään takaajina. Jo tällä lyhyellä listauksella voidaankin todeta, että ikäihmisten palvelut työllistävät monipuolisesti asiantuntija-ammattilaisia.

Arvoa asiantuntijalle myös vanhustyössä

Ulpukka Isopahkala-Bouret’n (2008) mukaan asiantuntijuuden kokemukseen liittyy tietämyksen ja kyvyn toimia lisäksi luottamus omaan asiantuntijuuteen. Luottamus ja varmuuden tunne nähdään kontekstisidonnaisena ja sosiaalisesti määräytyvänä, jolloin toisten osoittama luottamus vahvistaa myös luottamusta omaan asiantuntijuuteen (Isopahkala-Bouret 2008, 88‒89.)

Vanhustyö sisältää monialaista asiantuntijuutta vaativia, toimintakykyä ja arvokasta loppuelämää turvaavia palveluita. Jos tekijä ei arvosta itse työtään, kuka sen tekee? Vanhustyön merkittävyys on aika nähdä niin yhteiskunnallisesti kuin yksilönkin tasolla. Tämä edellyttää vanhustyön koko kirjon tunnistamista monine mahdollisuuksineen. Voisiko sinun tulevaisuutenasi olla vanhustyö?

Kirjoittaja

Mari Lehtonen, YTM, toimii LAB SoteCampus-projektissa hankkeistamisen ja verkostotyön TKI-asiantuntijana.

Lähteet

Helander, M., Roos, M. & Suominen, T. 2019. Nuorten sairaanhoitajien näkemyksiä ammatista lähtemisestä. Hoitotiede 2019, 31 (3), 180–190. Viitattu 6.4.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-201911296452

Isopahkala-Bouret, U. 2008. Asiantuntijuus kokemuksena. Aikuiskasvatus 2/2008, 84–93. Viitattu 6.4.2022. Saatavissa https://doi.org/10.33336/aik.93808

LAB. 2022. LAB SoteCampus. Hanke. Viitattu 3.5.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/lab-sotecampus

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 28.12.2012/980. Finlex. Viitattu 3.5.2022. Saatavissa https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Lastensuojelulaki 13.4.2007/417. Finlex. Viitattu 3.5.2022. Saatavissa https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417