Työyhteisön hyvinvointiin kannattaa panostaa lastensuojelun laitoshoidossa

Jokaisella työntekijällä on oma vastuu työhyvinvoinnistaan. Hän vaikuttaa osaltaan työpaikan ilmapiiriin, vastaa omasta ammatillisesta osaamisestaan ja työkyvystään. Työyhteisössä ilmapiirillä ja jokaisen osaamisella on suuri vaikutus työyhteisön hyvinvointiin. Työnantajalla on työhyvinvoinnissa vastuu turvallisesta työympäristöstä, hyvästä johtamisesta ja tasapuolisuudesta työntekijöitä kohtaan. Hyvinvointi on tavoiteltavaa, sillä se luo tuottavuutta, lisää sitoutumista ja vähentää sairauspoissaoloja. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2022.)

Lastensuojelun laitoshoitotyön hyvinvointia kuormittavia ja voimavaratekijöitä on selvitetty Lapsen vuoksi -selvityksessä (Tiili & Kuokkanen 2021). Selvityksen mukaan lastensuojelun laitoshoito on ala, jolle ei haluta sitoutua. Päällimmäisten sitoutumattomuuden syiden joukossa ovat työajat, suuri henkinen kuormittavuus ja puutteet henkilöstöresurssissa. Keskeisiksi pitovoimatekijöiksi on tunnistettu asiakkaat ja työyhteisö. Selvityksen mukaan työyhteisöön liittyvät tekijät sekä työyhteisön antama tuki ovat kaksi viidestä tärkeimmästä syystä sitoutua lastensuojelun laitoshoidon työhön. (Tiili & Kuokkanen 2021, 34‒37.)  Siksi työyhteisön hyvinvointiin kannattaa erityisesti panostaa.   

Kuva 1. Hyvässä hengessä, yhteispanostuksella ja yhteistuumin kohti parempaa työyhteisön hyvinvointia. (vait_mcright 2014)

Naukkarinen ja Suntila (2022) keskittyivät YAMK-opinnäytetyössään erään lastensuojeluyksikön työyhteisön hyvinvointiin. Tarkoituksena oli tuottaa hyvinvointia edistäviä kehittämisehdotuksia esimiehen ja työyhteisön käyttöön. Prosessissa osallistettiin koko työyhteisö hyvinvointikeskusteluun ja kehitettävien asioiden esille tuomiseen. Keskustelua aktivoitiin ja tuettiin toiminnallisilla keinoilla tyhy-toiminnan puitteissa esimerkiksi retkeillen ja SUP-lautaillen. Toiminnan tuottama elämyksellisyys ja normaaliarjesta poikkeavuus innostivat osallistujia yhteiseen työhyvinvointiin vaikuttavien asioiden pohdiskeluun.               

Hyvinvoinnin kehittämisehdotukset liittyivät tunnistettuihin voimavaratekijöihin panostamiseen. Henkilöstön esille tuomissa työhyvinvointihaasteissa korostuivat työyhteisön vuorovaikutus ja viestintä: avoin keskustelu vaikeista asioista, viestien välittäminen, tiedon saatavuus sekä palautteen antaminen. Avoin viestintä sekä palautteen asiallinen antaminen ja saaminen vaativat harjoittelua. Tiedon kulussa jokaisella työyhteisön jäsenellä on suuri vastuu niin tiedon vastaanottajana kuin välittäjänäkin.

Pienillä muutoksilla voi olla suuri vaikutus

Haasteena pidettiin myös työn ja vapaa-ajan tasapainoa. Työn ja vapaa-ajan erottaminen toisistaan vaatii huolellista työvuorosuunnittelua ja sovittujen käytäntöjen noudattamista. Vapaa-ajalla on tärkeää pystyä irrottautumaan työasioista. Haasteeksi koettiin myös toiveen esimiehen riittävä saatavuus ja läsnäolo yksikössä.  Työyhteisössä ymmärretään, että etäjohtaminen lisääntyy jatkuvasti; jotta sen saisi toimivaksi, se vaatii työtä ja työntekijöiden valmentamista.

Työhyvinvoinnin haasteisiin vastaamaan luodut kehittämisehdotukset lähtivät liikkeelle avoimesta keskustelusta työyhteisön sisällä. Pienillä muutoksilla, joita toteutetaan sovitusti, voi olla suuri vaikutus yhteisön ja yksittäisen työntekijän hyvinvointiin.

Kirjoittajat

Tiina Naukkarinen ja Elina Suntila ovat LAB-ammattikorkeakoulun YAMK-opiskelijoita Hyvinvointi-yksikössä.

Pirjo Vaittinen toimii LAB-ammattikorkeakoulussa Hyvinvointi-yksikön yliopettajana. Hänen kiinnostuksensa kohteena on työyhteisöjen johtaminen ja kehittäminen.

Lähteet

Naukkarinen, T. & Suntila, E. 2022. Työhyvinvointi ja ryhmädynamiikka. Kehittämisehdotuksia lastensuojelun perustason yksikköön. Opinnäytetyö. LAB- ammattikorkeakoulu. Lappeenranta. Viitattu 2.5.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202205098090

Sosiaali- ja terveysministeriö. 2022. Työhyvinvointi. Viitattu 18.4.2022. 022. Saatavissa https://stm.fi/tyohyvinvointi

Tiili, A. & Kuokkanen, J. 2021. Lapsen vuoksi. Lastensuojelun laitoshoidon vetovoimatekijät ja alalta työntävät tekijät. Lastensuojelun keskusliiton verkkojulkaisu 2/2021. Viitattu 18.4.2022. Saatavissa https://www.talentia.fi/wp-content/uploads/2021/03/Lapsen-vuoksi-Lastensuojelun-laitoshoidon-vetovoimatekijat-ja-alalta-tyontavat-tekijat_VALMIS-002.pdf

vait_mcright. 2014. Westerkamp, H. Tiimi, ryhmä, ihmiset, motivaatio. Pixabay. Viitattu 27.4.2022. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/tiimi-ryhm%c3%a4-ihmiset-motivaatio-386673/